Marketing, Ogólna

Zarządzanie strategiczne dzisiaj

 W zarządzaniu strategicznym jedną z możliwych do przyjęcia orientacji jest orientacja konkurencyjna posługująca się odpowiednim kształtowaniem zasad i narzędzi służących podmiotowi zarządzanemu do tworzenia w długim okresie czasu wielowymiarowej, zdywersyfikowanej i długotrwałej zdolności w znaczeniu zasobu kompetencji umożliwiających konkurowanie na rynku.

Kluczowe w tym zakresie są innowacje w zakresie działalności operacyjnej jak i samego funkcjonowania podmiotu zarządzanego, albowiem zarówno oszczędności na utrzymaniu organizacji w ruchu jak i na działalności operacyjnej to zawsze obniżenie kosztów produktów lub usług dla finalnych odbiorców – klientów, czy też szeroko patrząc interesariuszy danej organizacji będącej podmiotem zarządzanym.

Współczesne organizacje starają się służyć otoczeniu – w ten sposób definiują swoją misję i istotę swojej publicznej aktywności. Przez co zdecydowanie akcentują społeczną odpowiedzialność biznesu, wyrażając przy tym pełną gotowość do modyfikowania swoich wartości w czasie. Przy czym wartości i przekaz wyglądają różnie ze strony organizacji a różnie ze strony jej interesariuszy. Dla organizacji, a zwłaszcza tej której byt jest uzależniony od jej efektywności kluczową wartością będzie zawsze zachowanie zdolności do wysokiej konkurencyjności. W tym kontekście zarządzanie kładzie nacisk na poszukiwanie perspektywy przyszłości dla organizacji. Pomaga w tym umiejętna koncentracja zasobów organizacji, polegająca na optymalizacji dokonywanej alokacji. Istnieją teorie określające, że bez tego organizacja po prostu zginie (skazuje się na upadek), gdyż optymalizacja przy alokacji zasobów oraz traktowanie wiedzy jako zasoby strategicznego o charakterze priorytetowym to fundament każdej strategii działania, chyba że celem jest entropia.

W praktyce zarządzanie strategiczne opiera się na aktywnym dostosowywaniu się organizacji do otoczenia poprzez przyjęcie holistycznej strategii globalnej opisującej całość aktywności organizacji w znaczeniu jej orientacji strategicznych. Najważniejsze na tym polu jest odpowiednie podejście przez organizację do perspektywy swojej przyszłości i przyszłości otoczenia, w którym się znajduje. To decyduje o jej sukcesie, ponieważ niweluje ryzyko przyszłych okresów w stopniu adekwatnym do wprowadzonych innowacji.

Organizacje są postrzegane na zewnątrz przez swoje zasady i sposób w jaki je wcielają w życie. W przypadku firm jest to bardzo łatwe, albowiem swoje zasady wyrażają one przez swoje produkty i co staje się coraz ważniejsze przez sposób w jaki one powstają. Organizacje będące podmiotami publicznymi – powołanymi przez państwo lub samorządy, jest nieco trudniej, ponieważ to całokształt ich działalności przesądza o ich odbiorze. Strategie w sektorze publicznym, a ściślej w administracji publicznej służą głównie do modyfikacji organizacji wprowadzającej ją na drogę zmian i orientacji na interesariuszy zewnętrznych oraz komunikacji z nimi, ponieważ aspekt komunikowania się tych podmiotów z ich interesariuszami jest kluczowy w ich misji.

Dzisiaj organizacja jeżeli chce nie tylko rozwijać się ale i po prostu przetrwać musi się ciągle zmieniać. W tym celu niezbędna jest integracja wszystkich funkcji organizacji umożliwiająca selekcję i koncentrację na kluczowych procesach operacyjnych organizacji. Organizacji potrzebne jest myślenie alternatywne umożliwiające elastyczne podejście do problemów i alokacji zasobów. Powielanie schematów jest bowiem możliwe tylko do momentu, aż nie zacznie tego taniej robić konkurencja – potem potrzebne są zawsze zmiany, innowacje i rewolucje. Bez stałego podnoszenia konkurencyjności i zmieniania się – organizacja osiada w otoczeniu – przestaje być liderem.

Zawsze jeżeli nie ma już pomysłów na działalność operacyjną i jej usprawnianie – zawsze można pomyśleć o dywersyfikacji lub nawet zmianie działalności głównej na działalność gwarantującą większą stopę zwrotu lub ryzyko innego rodzaju oznaczające mniejsze koszty.

W organizacjach biznesowych jest o wiele łatwiej, nawet jeżeli są to globalne korporacje lub organizacje usiłujące aspirować do tego miana. W organizacjach publicznych proces zarządzania strategicznego musi być podporządkowany optyce politycznej decydentów i ich potrzebom wyborczym. To one w ostateczności determinują zachowania racjonalne i orientację na klienta.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.