• 17 marca 2023
  • Ogólna

  Ważność głosu na karcie do głosowania – prawidłowe głosowanie

  • By Redakcja
  • |
  • 09 maja 2015
  • |
  • 2 minuty czytania

  Zgodnie z informacją PKW “Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „x” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów na Prezydenta.

  Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.” [Źródło: PKW tutaj]

  Poniżej zamieszczamy: “Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ważności głosu na karcie do głosowania” z 6 maja 2015r., [Źródło: PKW tutaj]: “(…) obwodowa komisja wyborcza ustalając, czy głos na karcie jest ważny czy nieważny, stosuje m. in. regułę, że wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak „x” postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu.

  Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w tym w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w kratce itp. powodują nieważność głosu.

  Za nieważny uznaje się także głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania:

  1. postawił znak „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata;
  2. nie postawił znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata.

  Uznania głosu za nieważny komisja dokonuje po okazaniu karty wszystkim członkom komisji uczestniczącym w ustalaniu wyniku głosowania.

  W przypadkach wątpliwych należy przyjmować, że znakiem „x” postawionym w kratce są dwie linie przecinające się, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. Ustalenie, czy znak „x” postawiony jest w kratce, czy poza nią, należy każdorazowo do obwodowej komisji wyborczej.

  Należy podkreślić, że powyższe zasady stosowane były również w dotychczasowych wyborach.

  Jednocześnie raz jeszcze informuję, że obwodowe komisje wyborcze zobowiązane są do wykonywania swoich zadań wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także na podstawie wiążących wytycznych wydanych przez Państwową Komisję Wyborczą. (…).”

  Istotnym jest, żeby nie dokonywać ewentualnych zgłoszeń bieżących za pomocą poczty elektronicznej: “Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o niedokonywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu wyborów, bieżących zgłoszeń (interwencji) związanych z przeprowadzanym głosowaniem, w szczególności dotyczących udziału w głosowaniu, gdyż z uwagi na dużą liczbę korespondencji wpływającej do Komisji, nie będzie możliwe udzielanie odpowiedzi na wszystkie zapytania na bieżąco w tym trybie. Odpowiedzi na korespondencję zostaną udzielone po ustaleniu wyników wyborów.
  Dlatego też zgłoszeń w sprawach związanych z przeprowadzaniem głosowania należy dokonywać we właściwych okręgowych komisjach wyborczych, których adresy i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej pod adresem:  http://prezydent2015.pkw.gov.pl/Okregowe_Komisje_Wyborcze.
  W przypadkach, w których konieczne jest podjęcie działań przez Państwową Komisję Wyborczą, zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie.” [Źródło: PKW tutaj]

  Opublikowano także bardzo ciekawe: DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2015 R.” dostępne w pliku PDF [tutaj].


  Proszę zapamiętać:

  Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „x” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów na Prezydenta.

  Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.”