Strona społeczna zrezygnowała z dalszego udziału w pracach Komisji Finansów Publicznych

Sposób prowadzenia obrad Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. strona społeczna oceniła jako stronniczy. Przewodniczący Andrzej Szlachta w trakcie procedowania zmian do projektu ustawy  o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 1863) nie dopuścił do głosu strony społecznej – wskazując, iż na tym etapie głos mogą zabierać tylko Posłowie i Posłanki. Jednak przy kolejnych poprawkach dopuścił do głosu przedstawicieli Związku Banków w Polsce oraz Konfederacji Lewiatan. Wobec takiego procedowania ustaw  zostanie złożona skarga na Przewodniczącego Komisji do Marszałka Sejmu.

Sposób procedowania tych projektów wskazuje, iż w dalszym ciągu prawo dotyczące klientów polskiego sektora bankowego jest tworzone tylko z udziałem banków i ich przedstawicieli. Polski parlament w dalszym ciągu pracuje dla dobra korporacji a nie obywateli. Tak funkcjonujący parlament nie uwzględnił żadnej uwagi strony społecznej. W dalszym ciągu projekt ustawy nie obejmuje osób będących w najtrudniejszej sytuacji, którym grozi eksmisja lub licytacja nieruchomości. W dalszym ciągu o sposobie wykonywania ustawy będą decydowały banki, w dalszym ciągu rada funduszu która ma weryfikować błędne decyzje banków składa się w większości z przedstawicieli sektora bankowego.

Wobec braku skutecznej ochrony praw konsumentów osoby poszkodowane złożą w 2019 r. pozew przeciw skarbowi Państwa. Na świadków będą wzywani również decydenci w zakresie kształtowania przepisów ustaw dotyczących konsumentów. Informacje o pozwie są dostępne na stronie: http://zjednoczenikredytobiorcy.pl/

Arkadiusz Szcześniak
Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

***

Informacja redakcji:

Poniżej przedrukowujemy Uzasadnienie do: “Przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” Źródło całości: druk sejmowy 1863 [tutaj]. Jest to bardzo interesujące ujęcie kontekstu sprawy, warto przejrzeć.

 

UZASADNIENIE

 1. Cel projektowanej regulacji

 

Głównym celem projektowanej regulacji jest zmiana mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych, oraz wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody.

W Kancelarii Prezydenta RP od 2015 roku trwają prace nad regulacjami, których celem jest wzmocnienie pozycji prawnej kredytobiorców w relacjach z kredytodawcami. W sierpniu 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811). Projekt ten przewiduje zwrot świadczeń, które kredytodawcy uzyskali kosztem klientów w związku ze stosowaniem tzw. „spreadów” walutowych ustalanych własnymi, jednostronnymi decyzjami. Jednocześnie z przesłaniem projektu tzw. ustawy „spreadowej”, Prezydent RP zapowiedział kontynuowanie prac, które ostatecznie doprowadzić powinny do restrukturyzacji kredytów odnoszonych do walut obcych, skutkujących ich „odwalutowaniem”.

W ramach działań prowadzonych w Kancelarii Prezydenta RP od dawna pojawiały się postulaty zmian w ustawie z 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się  w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Od początku funkcjonowania, powołanego tą ustawą, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w 2016 roku zauważalne są trudności w efektywnym wykorzystaniu środków w nim zgromadzonych. Fundusz dysponuje obecnie środkami w wysokości około 600 mln złotych, a zgodnie z Informacją o wykorzystaniu środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku „w roku 2016 zarejestrowano 481 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 10.698,82 tys. złotych”. Oznacza to, że środki Funduszu, w zakresie głównego jego zadania, wykorzystane zostały do końca 2016 roku w niecałych 2%.

Potrzeba zmian w ww. ustawie wynika także z podjętej 13 stycznia 2017 r. przez Komitet Stabilności Finansowej uchwały Nr 14/2017 w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Zdaniem KSF, środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogłyby być wykorzystane także na inne formy wspierania procesu dobrowolnej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych odnoszonych do walut obcych.

Zasadniczo, wskazuje się na dwie przyczyny powodujące ograniczenie wykorzystania środków Funduszu – po pierwsze zbyt restrykcyjne warunki, jakie musi spełnić kredytobiorca, jak również w pełni zwrotny charakter wsparcia. Mając to na uwadze, projekt ustawy przewiduje przede wszystkim modyfikację kryteriów przyznania wsparcia, jak również możliwość częściowego umorzenia zwracanych  środków,  w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia. Jednocześnie w projekcie przewidziano nowy instrument wspierający dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania, wówczas z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę. W tym zakresie również będzie możliwe częściowe umorzenie zwracanego kapitału, analogicznie, jak w przypadku wsparcia w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej.

Jednocześnie w projektowanych regulacjach przewidziano wyodrębnienie w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dwóch specjalistycznych Funduszy: Wspierającego i Restrukturyzacyjnego. Fundusz Wspierający przejmie dotychczasowe funkcje Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a rolą Funduszu Restrukturyzacyjnego będzie wsparcie dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż ta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód. Projekt zakłada zatem wprowadzenie stosownego mechanizmu, który powinien doprowadzić do istotnego ograniczenia ryzyka związanego z kwestią kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż ta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód.

Ponadto, przewiduje się rewizję mechanizmu zasilania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w związku z przeformułowaniem  zadań,  jak  również z wyodrębnieniem dwóch specjalistycznych Funduszy. Należy bowiem podkreślić, iż mechanizm zasilania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców musi być tak zaprojektowany,  aby  uwzględniał  nowe  instrumenty i zadania  wynikające  ze zmienianych przepisów. W innym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której mimo odpowiednich ram prawnych środki na realizację finansowania restrukturyzacji okazałyby się niewystarczające.

 1. Szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie

Projekt obejmuje przede wszystkim zmiany w ustawie o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

W zmienianym art. 1 ww. ustawy proponuje się rozszerzenie zakresu ustawy. Dotychczasowe przepisy ustawy określały zasady oraz warunki korzystania ze wsparcia realizowanego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego. W ramach nowelizacji przepisów, w art. 1 proponuje się wprowadzenie zasad przyznawania pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia oraz warunków korzystania z tego instrumentu, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie pokryła całego zobowiązania. Proponuje się także rozszerzenie zakresu ustawy o wspieranie dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód. Jednocześnie wskazuje się, że instrumenty wspierające, wynikające z ustawy, będą finansowane z wyodrębnionych, w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, Funduszu Wspierającego i Funduszu Restrukturyzacyjnego.

Projekt przewiduje zmianę art. 2, w którym przewidziany został słowniczek pojęć, zawierający definicje ustawowe. W związku z modyfikacją mechanizmu dotyczącego udzielania wsparcia oraz wprowadzeniem  nowych  instrumentów  wspierających do ustawy proponuje się dodanie definicji: dobrowolnej restrukturyzacji, wskaźnika DtI, należności restrukturyzowanej oraz należności zrestrukturyzowanej. Należy zauważyć, że zastosowanie kryteriów stosunku wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą raty kapitałowej i odsetkowej do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy jest niezbędne, w związku z zaprojektowanym mechanizmem udzielania pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Jednocześnie wprowadzenie definicji należności restrukturyzowanej i zrestrukturyzowanej jest konieczne ze względu na przyjęty w projektowanej ustawie sposób wspierania oraz stymulowania dobrowolnej restrukturyzacji takich należności.

Proponuje się także zmianę art. 2 ust. 2, w zakresie definicji kredytu mieszkaniowego. Zmiana ta wprowadzana jest w celu zachowania spójności systemowej, a także  w konsekwencji z informacjami niezbędnymi do prawidłowego wyliczenia wpłat wnoszonych przez kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

W projektowanej zmianie art. 3 w ust. 1 wprowadza się zapis, który ma służyć powiązaniu nowego instrumentu – „pożyczki na spłatę zadłużenia” z kryteriami przyznania dotychczasowej formy wsparcia. W przypadku pożyczki na spłatę zadłużenia będą miały zatem zastosowanie, co do zasady, analogiczne kryteria. Jednocześnie proponuje się pozostawienie obecnie obowiązujących kryteriów przyznania wsparcia z istotnymi modyfikacjami. Po pierwsze, wsparcie mogłoby być uzyskiwane jak dotychczas przez kredytobiorcę, który utracił zatrudnienie (bezrobocie). Po drugie, wsparcie byłoby przyznawane, jeżeli wartość wskaźnika DtI przekracza 50% (dotychczas 60%). Po trzecie, proponuje się dwukrotne podwyższenie, wynikających  z ustawy o pomocy społecznej, kwot dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, które będą umożliwiały otrzymanie wsparcia. Wydaje się, iż tego rodzaju rozwiązanie zapewni lepsze wykorzystywanie środków Funduszu Wspierającego niż dotychczas. Szczególnie istotne może okazać się podwyższenie kwot minimalnych dochodów, gdyż – zgodnie z Informacją o wykorzystaniu środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, przesłanka ta była dotychczas podstawą przyznania wsparcia w zaledwie ok. 15 % przypadków.

Biorąc pod uwagę doświadczenia związane z wykorzystywaniem środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców proponuje się nowe brzmienie art. 4. Nowa treść tego przepisu przewiduje m.in. usunięcie dotychczasowego pkt 3, zgodnie z którym wsparcie nie może być przyznane w przypadku, gdy kredytobiorca jest najemcą innej nieruchomości. Mając na uwadze sygnały płynące ze strony kredytobiorców, w tym liczne sytuacje, w których kredytobiorca decyduje się wynajmować osobie trzeciej większy lokal mieszkalny, którego jest właścicielem, a sam przenosi się do mniejszego mieszkania w celu ograniczenia kosztów i tym samym realizacji swojego zobowiązania wynikającego z kredytu mieszkaniowego, wydaje się zasadne usunięcie tego warunku.

Projektowany art. 5 określa wysokość oraz okres trwania pomocy dla kredytobiorców będących w trudnej sytuacji finansowej. Proponuje się wydłużenie okresu pomocy z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 zł do 2000 zł miesięcznie (maksymalnie 72 000 zł przez 3 lata). Zarówno okres, jak i wysokość miesięcznej pomocy, stanowić będzie istotne odciążenie osób pozostających w trudnej sytuacji finansowej.

W dodawanych art. 5a i 5b proponuje się zawarcie regulacji, które szczegółowo określałyby mechanizm kolejnego instrumentu wspierającego, jakim jest pożyczka na spłatę pozostałej części zadłużenia, w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości po cenie niższej niż wartość zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego. Mając na względzie przypadki, kiedy wartość kredytu przekracza wartość kredytowanej nieruchomości, zasadne jest stworzenie reżimu prawnego umożliwiającego udzielanie pożyczek w wysokości pozostałej części zadłużenia, wykorzystując Fundusz Wspierający.

Zgodnie z projektowanym art. 5a ust. 2-3, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał środki pieniężne na rachunek kredytodawcy w kwocie nie większej niż 72 000 zł. W przypadku waluty obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego dokona odpowiedniego przeliczenia po kursie sprzedaży ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym przekazanie środków. Kwota 72 000 zł stanowi ujednolicenie wartości maksymalnie przyznawanej pomocy w ramach dwóch mechanizmów Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kredytobiorca będzie mógł wystąpić również o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia (promesa). Promesa będzie udzielana przez kredytodawcę.

W projektowanym art. 6 zmianie ulega m.in. termin składania wniosku o przyznanie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, odzwierciedlając ciągłość i długoterminową działalność Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Przewiduje się, iż Fundusz Wspierający będzie funkcjonował bezterminowo i stanowił w każdym czasie element pomocy dla kredytobiorców, którzy mają problemy finansowe. Należy zwrócić uwagę, że w treści wniosku o udzielenie wsparcia, podawane będą dane umożliwiające identyfikację umowy, zaś w przypadku wniosku o pożyczkę – dodatkowo dokumenty dotyczące procesu sprzedaży kredytowanej nieruchomości czy też umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (w przypadku wniosku o promesę). Jednocześnie zmianie uległa delegacja do wydania rozporządzenia w zakresie wzoru wniosku, tak, by dostosować jego wzór do zmian ustawowych.

W projekcie przewidziano również zmiany w art. 8. Zdecydowano się szczegółowo uregulować procedurę składania i rozpatrywania wniosku przez kredytodawcę. Tego typu regulacja wynika z sygnałów, iż z racji zbyt ogólnych przepisów dotyczących procedury składania wniosku proces ten jest nagminnie przedłużany.

Istotną zmianą wprowadzaną do ustawy jest unormowanie w art. 8a trybu odwoławczego od  decyzji  kredytodawcy  o  odrzuceniu  wniosku  kredytobiorcy o przyznanie wsparcia. Dotychczas, rozstrzygnięcia te nie były w żaden sposób weryfikowane (trudna jest nawet do oszacowania ich skala). Proponuje się, aby w przypadku odrzucenia przez kredytodawcę wniosku, kredytobiorca mógł zwrócić się do Rady Funduszu o dodatkową jego weryfikację. Procedura ta, w  połączeniu  z normatywnym określeniem dokumentów, których można żądać od wnioskodawcy, oraz zagwarantowaniem, że za okres niesłusznego niepobierania wsparcia zapłaci kredytodawca, zdecydowanie wzmacniają pozycję kredytobiorców.

Projektowany art. 9 wskazuje zasady, według których kredytodawca może dochodzić roszczeń w zakresie udzielonego wsparcia lub pożyczki na podstawie przepisów art. 19 (termin zwrotu), art. 20 (zbycie przedmiotu kredytowania), art. 22 (uchybienie terminu płatności).

W projekcie przewidziano również zmiany w art. 10 i 12 dostosowujące te przepisy  do wcześniej proponowanych zmian. Artykuły te dotyczyć będą bowiem również pożyczki na spłatę zadłużenia. Ponadto, w przypadku kiedy uprawnionemu przysługuje wsparcie z więcej niż jednego tytułu, umożliwia się mu zachowanie prawa do ciągłego otrzymywania wsparcia  pomimo  wygaśnięcia  przesłanki,  na  podstawie  której  je otrzymał (np. status bezrobotnego).

Zmiana art. 13 polega na uzupełnieniu obecnie obowiązującego przepisu o obowiązek przedłożenia przez kredytodawcę informacji powiatowemu urzędowi pracy o udzieleniu pożyczki na spłatę zadłużenia z tytułu statusu osoby bezrobotnej i wysokości przekazywanych środków.

Projektowany art. 13a i 13b stanowią o możliwości uzyskania przez kredytodawcę środków na restrukturyzację należności restrukturyzowanej. Wsparcie to będzie przekazywane kredytodawcy, który będzie mógł wykorzystać te środki na działania restrukturyzacyjne w zakresie kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż waluta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód. Aby uzyskać wsparcie z Funduszu, restrukturyzacja będzie musiała polegać na zmianie należności restrukturyzowanej w należność zrestrukturyzowaną. Należy podkreślić, że restrukturyzacja będzie dobrowolna. Zadaniem kredytodawcy będzie zaproponowanie kredytobiorcy odpowiednich warunków restrukturyzacji i uzyskanie jego zgody. W przypadku gdy tego nie uczyni lub nie dojdzie do porozumienia pomiędzy kredytodawcą albo kredytobiorcą, środki z Funduszu Restrukturyzacyjnego nie zostaną przyznane kredytodawcy. Warto podkreślić, iż kredytodawca będzie mógł wnioskować o środki na restrukturyzację przez okres 6 miesięcy do wysokości wniesionych przez niego wpłat w kwartale poprzedzającym to półrocze. Jeżeli nie wykorzysta środków do tej wysokości z przeznaczeniem na umowy zawarte w ciągu  6 miesięcy następujących po kwartale, w którym wniesiono wpłatę, wówczas Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie mogła podzielić te środki na wsparcie dobrowolnej restrukturyzacji innych kredytodawców.

W celu uzyskania środków kredytodawca będzie zawierał z kredytobiorcą umowę o restrukturyzację należności. Przedmiotowa umowa powinna zawierać m.in. oznaczenie stron (PESEL, imię i nazwisko, NIP), numer identyfikacyjny umowy kredytowej, zasady i terminy restrukturyzacji. Powyższy dokument to kolejny etap mający stworzyć klarowny reżim umów o udzielenie wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła wydać rekomendację,  w której określi zalecaną kolejność restrukturyzacji poszczególnych kredytów mieszkaniowych. Tym samym realizowane jest założenie, że wyznaczenie kolejności restrukturyzacji powinno przebiegać w oparciu o dane nadzoru bankowego. Warto podkreślić, iż kredytodawca nie będzie mógł otrzymać wsparcia na dobrowolną restrukturyzację w przypadku, w którym do ustalenia całkowitej kwoty kapitału kredytu mieszkaniowego po restrukturyzacji użyto kursu waluty niższego niż kurs zastosowany przy wypłacie tego kredytu.

Biorąc pod uwagę zmiany mechanizmu przyznawania wsparcia, jak również wprowadzenie nowych instrumentów wspierających kredytobiorców, w projekcie przewidziano zmianę art. 14. W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wyodrębniony zostanie Fundusz Wspierający, przeznaczony dla wszystkich kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, oraz Fundusz Restrukturyzacyjny, zapewniający finansowanie procesu wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochód. Finansowanie subfunduszy, zważywszy na odmienność ich celów oraz adresatów, powinno być prowadzone za pomocą dwóch niezależnych mechanizmów.

W projektowanej zmianie art. 15 proponuje się, aby o legitymacji przedstawiciela (pięciu) kredytodawców, z uwagi na wprowadzenie odrębnych specjalistycznych Funduszy, nie przesądzało najwyższe, ostatnie uzupełnienie, ale najwyższa składka stanowiąca sumę wpłat na oba Fundusze w danym roku. Zasady funkcjonowania nie ulegną zmianie – uchwały będą podejmowane większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydować będzie głos Przewodniczącego Rady Funduszu. Zaproponowana struktura i tryb obradowania umożliwia podejmowanie stosownych rozstrzygnięć. Obsługę Rady Funduszu zapewniać będzie, tak jak dotychczas, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projektowana zmiana art. 16 koresponduje ze zmianą art. 14 w zakresie uzyskiwanych wpłat. Mechanizm zasilania Funduszu Wspierającego będzie analogiczny do obecnie obowiązującego mechanizmu zasilania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W celu zapewnienia spójności z danymi sprawozdawczymi proponuje się odpowiednią modyfikację tego przepisu. Warto wskazać, iż kwartalna wpłata nie będzie mogła przekraczać równowartości iloczynu wartości bilansowej portfela kredytów i pożyczek zabezpieczonych  hipoteką,  przeznaczonych  na  sfinansowanie,  niezwiązanego z działalnością  gospodarczą  lub  prowadzeniem  gospodarstwa  rolnego, celu „mieszkaniowego”, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni oraz stawki 1%. W przypadku Funduszu Restrukturyzacyjnego kwartalna wpłata nie będzie mogła przekraczać równowartości iloczynu wartości bilansowej portfela kredytów i pożyczek, denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód zabezpieczonych hipoteką, przeznaczonych na sfinansowanie, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, celu „mieszkaniowego” oraz stawki 0,5%. Przepisy te mają stanowić swego rodzaju wytyczne dla Rady Funduszu do ustalania wysokości kwartalnych wpłat. Rozdzielenie uiszczanych wpłat umożliwi bardziej celowe dostosowanie otrzymywanych środków. Rada Funduszu w dalszym ciągu będzie wykonywać czynność, jaką  stanowi przekazywanie każdemu kredytodawcy uchwały o wysokości i terminie wpłaty. Rada obliczając wysokości należnych wpłat, będzie korzystała z przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji. Istotne jest, że informacje potrzebne do określenia zasad kolejności restrukturyzacji oraz portfela kredytów mieszkaniowych opóźnionych w spłacie powinny być przekazane na rzecz nadzorcy przez kredytodawców.

W zmienionym art. 17 proponuje się wprowadzenie instrumentów uzyskiwania środków należnych od kredytodawców. Rada Funduszu może, na wniosek kredytodawcy, rozłożyć wpłatę na raty. Ma to umożliwić bieżące dostosowywanie obowiązującego  mechanizmu  zasilania  Funduszu  do  sytuacji  finansowej (tj. wnoszonych wpłat), w szczególności w przypadku mniejszych podmiotów rynkowych. Brak wpłaty wiąże się z koniecznością podjęcia działań przez Radę Funduszu, która w takim wypadku wzywa kredytodawcę do niezwłocznego dokonania zapłaty. Skutkiem dalszych zaniechań może być naliczenie odsetek ustawowych,  a także podjęcie czynności egzekucyjnych, co stanowi wyraz dbałości o stan środków pieniężnych Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wprowadzono również możliwość czasowego zawieszania wpłat na Fundusz Wspierający w sytuacji, gdy środki Funduszu Wspierającego będą wystarczające na sprawną realizację zadań ustawowych.

W zmienianym art. 18 zdecydowano się wprowadzić przepis stanowiący, iż minister właściwy do spraw instytucji finansowych może, w formie rozporządzenia, zdecydować o zawieszeniu mechanizmu uzupełniającego Fundusz, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej.  Istotne  jest, że – w  razie wyczerpania środków jednego z instrumentów pomocowych, Rada Funduszu zawiesi wszelkie wypłaty, jednocześnie wstrzymując rozpatrywanie wniosków. Powyższe kompetencje mają chronić wypłacalność Funduszu oraz wskazują na cel ustawy, jakim jest pełne wykorzystanie środków w celu restrukturyzacji zadłużeń i wsparcia beneficjentów.

Proponuje się wprowadzenie zmiany zasad dotyczących zwrotu przyznanej pomocy (zmiana art. 19). Beneficjent pomocy będzie zobowiązany rozpocząć zwrot otrzymanych środków w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od ostatniej transzy wsparcia lub wypłaty pożyczki. Otrzymane środki będą zwracane w 144 równych,  nieoprocentowanych,  miesięcznych  ratach,  płatnych do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek Funduszu. Powyższy okres powiązany  z zerową stopą oprocentowania rat zwrotnych zapewni pełen zwrot otrzymanej pomocy i jednocześnie nie będzie stanowił zbyt dużego obciążenia budżetów domowych beneficjentów. Systemem motywacyjnym dla beneficjenta do terminowych wpłat jest wprowadzenie instytucji umorzenia pozostałej kwoty w razie dokonania spłat 100 rat.

W projektowanym art. 21 utrzymane zostają uprawnienia do dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego należnej od kredytobiorcy wpłaty w ciągu 30 dni od terminu jej płatności. Sankcją za opóźnienie, utrzymującą wpływy Funduszu w stanie niepogorszonym, jest powinność kredytobiorcy do niezwłocznego zwrotu wsparcia lub pożyczki.

Projektowany art. 22 stanowi rozwinięcie norm materialnych z art. 12 projektu. Zwrot nienależnie udzielonej pomocy (wsparcie lub pożyczka) następuje w przypadku zaistnienia okoliczności z art. 12, związanych z powzięciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego podejrzenia, iż pomoc przyznana została na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której przyznano wsparcie. Podobnie jak w art. 21, zwrot następuje w ciągu 30 dni od dnia doręczenia kredytobiorcy pisemnej informacji.

Utrzymana zostaje możliwość odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, umorzenia w części lub całości kwoty zwrotu przyznanej pomocy. W tym zakresie przepisy zostały uzupełnione w taki sposób, aby regulacje dotyczyły także pożyczki na spłatę zadłużenia (art. 23). Wnioski będą składane za pośrednictwem kredytodawcy. Rada Funduszu rozpatrując je będzie brała pod uwagę w szczególności sytuację finansową kredytobiorcy.

Na podstawie nowego art. 25a kredytodawcy zobowiązani zostaną do przekazywania Radzie Funduszu danych na temat skali wpływających do nich wniosków o wsparcie oraz negatywnych rozstrzygnięć w tym zakresie (z podaniem przyczyny). Jednocześnie zobowiązuje się Radę Funduszu do przedstawiania okresowych informacji na temat funkcjonowania Funduszu ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, który będzie z kolei corocznie informował o tym właściwą komisję sejmową.

Ponadto, proponuje się odpowiednie przepisy przejściowe stanowiące, iż niezarezerwowane środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców staną się środkami Funduszu Wspierającego, z dniem wejścia w życie ustawy. Jednocześnie przepisy dotychczasowe będą stosowane do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do przyznanego wsparcia zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Jednakże, dla kredytobiorców, którzy złożyli wniosek lub uzyskali wsparcie przed dniem wejścia w życie ustawy, przewidziano możliwość wystąpienia do kredytodawców o zmianę warunków wsparcia na warunki określone w projektowanej ustawie.

Zgodnie z art. 4 projektu ustawy, Kredytodawcy dostosują umowy zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, lecz nie później niż do 31 grudnia 2017 roku. Pozwoli to na sprawniejsze wejście w życie nowych regulacji.

W art. 5 projektu ustawy zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych, które mają na celu zapewnienie neutralności podatkowej w zakresie zarówno wpłat wnoszonych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, jak i środków, które kredytodawca otrzyma na wsparcie procesu dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy osiągają dochody.

Zgodnie z art. 6 projektu, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

 1. Skutki wejścia w życie ustawy

Projektowana regulacja nie będzie powodować skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa. Instrumenty wspierające zostaną sfinansowane z wpłat kredytodawców. Realizacja zadań nałożonych na Bank Gospodarstwa Krajowego zostanie sfinansowana z wynagrodzenia prowizyjnego, jakie przysługiwać będzie Bankowi. Jednocześnie w projekcie przewidziano zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu zapewnienie neutralności podatkowej projektowanych regulacji. Wpłaty na Fundusz Restrukturyzacyjny nie będą mogły przekraczać kwartalnie 0,5% wartości bilansowej portfela kredytów podlegających restrukturyzacji (ok. 155 mld x 0,5% = ok. 0,8 mld zł). Oznacza to, iż kredytodawcy nie poniosą większego obciążenia niż ok. 3,2 mld zł rocznie. Jednocześnie należy wskazać, iż z dniem wejścia w życie ustawy środki Funduszu

Wsparcia Kredytobiorców staną się środkami Funduszu Wspierającego. Obecnie Środki zgromadzone w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców stanowią ok. 600 mln zł. Kolejne wpłaty na Fundusz Wspierający nie będą mogły przekraczać kwartalnie 1% wartości portfela kredytów, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.

Ustawa może mieć pośredni, pozytywny wpływ na działanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.” [Źródło: Sejm RP]

22 myśli na temat “Strona społeczna zrezygnowała z dalszego udziału w pracach Komisji Finansów Publicznych

 • 23 lutego 2019 o 07:09
  Permalink

  No i co frankowicze – wydymali was? wydymali was podwójnie…

  Odpowiedz
 • 23 lutego 2019 o 09:23
  Permalink

  Nie można atakować banków i banksterów, tak jak nie można atakować Kościoła i jego kapłanów.

  To dogmat, niemal RLIGIJNY w neoliberalnym świecie, a ataki na panującą religię – to herezja.

  Kiedyś przed wiekami heretyków palono na stosach.

  Dzisiejsi buntownicy, czyli “frankowicze” jak na razie – nie są jeszcze o nic oskarżani, więc mogą sobie spokojnie protestować.

  Na razie …

  Odpowiedz
 • 23 lutego 2019 o 13:49
  Permalink

  Nie tylko polski parlament pracuje dla dobra korporacji, tak się dzieje na świecie.

  Jednak wszystko co się zaczyna ma również swój kres.

  Piszcie i uświadamiajcie ludzi.

  Odpowiedz
 • 23 lutego 2019 o 16:38
  Permalink

  Wiadomo dlaczego tak się dzieje:
  “Ambasadorzy Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Portugalii wystosowali oficjalny apel do szefa sejmowej komisji finansów publicznych i grożą Polsce wielomilionowymi pozwami. Chodzi o ustawę frankową, którą komisja ma rozpatrzyć w środę o 14.
  (…)
  Zdaniem ambasadorów ma on łamać zasadę swobody zawierania umów, niedziałania prawa wstecz oraz proporcjonalności.
  Dlaczego akurat te kraje? Klucz jest prosty – z nich bowiem pochodzą właściciele banków, które po wprowadzeniu ustawy frankowej mogą ucierpieć najmocniej. To hiszpański Santander, niemiecki Commerzbank (właściciel mBanku), portugalski Banco Comercial (właściciel Millenium) oraz pochodzący z austrii Raiffeisen.
  Jak czytamy w “DGP”, dyplomaci czterech krajów podkreślają, że jeśli przez utworzenie funduszu właściciele poniosą wymierne straty, to będą domagali się odszkodowań od państwa i złożą w tej sprawie pozwy. Dlatego proszą, by przewodniczący Szlachta ponownie rozważył pomysł prezydenckiej ustawy.”
  https://www.money.pl/banki/pomoc-dla-frankowiczow-nie-podoba-sie-innym-krajom-jest-oficjalne-pismo-6351501343287425a.html

  Mamy więc kolejny dowód zniewolenia ekonomicznego Polski przez obcy kapitał. Kto za to ponosi odpowiedzialność?

  Odpowiedz
 • 23 lutego 2019 o 22:05
  Permalink

  Mieclawie, co za pytanie? 0czywiscie Putin! A na poważnie wczoraj przeczytałem amerykańskie źródła z których wynika że amerykańska administracja Reagana na powstanie i rozwój “styropianu” straciła 40 mln USD, to teraz muszą nadrabiać!Dzisiaj Prezes przeszedł wszelkie granice tak że frankowiczom coś kapnie z kolejnych500+, ewentualnie zniżka na nowych trasach PKS! Pozdrawiam bo dzisiaj w Rosji Święto Obrońców Ojczyzny(kiedyś Święto Armii Czerwonej i Floty), zmienił się ustrój i nazwa ale Święto Pozostało!

  Odpowiedz
 • 23 lutego 2019 o 23:47
  Permalink

  @Wlodek. 23 lutego 2019 at 22:05

  Interesujące te 40 mln USD. Podrzuć linki albo podaj źródła. Warto to wszystko odnotować dla potomności, niech Polacy wiedzą za ile zostali sprzedani albo się sprzedali. Pozdr.

  Odpowiedz
 • 24 lutego 2019 o 08:39
  Permalink

  Mieclawie, chcesz to masz! S.G Jones “A Covert Action” (dzisiaj Onet też o tym pisze). POZDRO!

  Odpowiedz
 • 24 lutego 2019 o 12:23
  Permalink

  @wlodek. “Pozdrawiam bo dzisiaj w Rosji Święto Obrońców Ojczyzny’
  A dzisiaj- dzisiejszy – Марш Немцова в Москве (na żywo).

  https://www.youtube.com/watch?v=jR7FkECh9X0

  Kosmopolici, liberałowie, (być może) komuniści (i złodzieje)
  łączą się w marszu… ?
  Jak myślisz będzie “powtórka z rozrywki”‘? Z czystką
  na… Kremlu? ?

  Odpowiedz
 • 24 lutego 2019 o 12:41
  Permalink

  @Wlodek. 24 lutego 2019 at 08:39

  No faktycznie piszą. Dzięki. Myślę, że wkrótce Sz. Krakauer powinien napisać ciekawy felieton o tym projekcie dawnym i dzisiejszym, bo publikacja tej książki i jej zatwierdzenie przez siajej, moim zdaniem jest kolejnym ich projektem, który ma ukryte dno. Można więc o tym drugim dnie podyskutować. Pozdro!

  Odpowiedz
 • 24 lutego 2019 o 12:46
  Permalink

  Dla przykładu, gdyby USA były dyktaturą a nie oligarchią, to nigdy by nie przeniosły swych mocy wytwórczych i technologii do Chin, obecnie ich głównego gospodarczego konkurenta.

  W kontraście do Zachodu, Rosja funkcjonuje w odmiennym systemie społeczno-politycznym, unikalnym dla jej Narodu. Współczesny wizerunek tego systemu przedstawił Władysław Surkow, „ideolog Kremla” w niniejszej publikacji:
  >https://russia-insider.com/en/vladislav-surkovs-hugely-important-new-article-about-what-putinism-full-translation/ri26259.

  W rosyjskiej historii był on określanym mianem „wiara w dobrego cara”. Dziś jest to struktura łącząca przywódcę – Prezydenta z masami społecznymi. Rolą administracji, oraz elit społeczno-polityczno-kulturalno-gospodarczych jest tylko utrzymanie tej więzi.

  Fakt, że wielu jej członków jest wrogo nastawionych do obecnego kursu Rosji, stanowi przyczynę niedociągnięć w jego realizowaniu. Pomimo to Putin jest w stanie utrzymać związek ze społeczeństwem i dlatego wszelkie próby wysadzenia go z siodła, które tak łatwo ujdą się Zachodowi w postaci „kolorowych rewolucji”, w Rosji zdane są na niepowodzenie. Fakt ten stanowi rzeczywistą przyczynę obłędnej nienawiści, jaką żywią zachodnie „elity” w stosunku do Putina.

  On sam, ze swej strony, był zawsze powściągliwy, zowiąc je „zachodnimi partnerami”. Było tak przynajmniej do dnia Jego ostatniego orędzia z ubiegłej środy. Odróżniało się ono od zeszłorocznego zogniskowaniem na sprawach wewnętrznych Rosji. Przy czym Prezydent dał jasno do zrozumienia swym „elitom”, że jeśli nie nadążą one za kierunkiem przemian, to zostaną z tego szacownego grona po prostu usunięte.

  Odnosząc się do wyjścia USA z układu o rakietach średniego zasięgu, Putin stwierdził że w przypadku ich rozmieszczenia w Europie, Rosja „zaparkuje” swe hiperdźwiękowe rakiety na okrętach podwodnych u wybrzeży USA
  >https://www.cnbc.com/2019/02/20/putin-threatens-to-target-the-us-if-it-deploys-new-missiles-in-europe.html

  Zdając sobie sprawę z tego, że Amerykanów nie obchodzi bezpieczeństwo europejskich wasali, zagroził on odwetowym atakiem nie na nich, ale na stanowiska decyzyjne i dowodzenia w USA.

  Poradził im przy tym by dobrze skalkulowali całą sprawę. Czas lotu amerykańskiej rakiety Criuse >https://en.wikipedia.org/wiki/Cruise_missile
  z Polski do Moskwy wynosi 10 minut. Lot hiperdźwiękowej rosyjskiej rakiety z Atlantyku do celów na terytorium USA, zaledwie 5. W praktyce oznacza to, że ci którzy wydadzą rozkaz ataku Rosji z polskiego terytorium, nie dożyją już możliwości podziwiania jego efektów.

  Podczas orędzia po raz pierwszy wyłamał się On ze swego powściągliwego tonu, nazywając zachodnie „elity” mianem „świń”
  >https://russia-insider.com/en/putin-now-thinks-western-elites-are-swine/ri26363
  które pochrząkują za swą amerykańską maciorą.

  Miano to jest na tyle prawdziwe na ile spóźnione. W skutek ewolucji „nowoczesnych zachodnich demokracji” u steru władzy znajdują się indywidua o niepomiernej głupocie. Indywidua, które nie są w stanie pojąć, że zamienienie Europy w radioaktywną pustynię, nie zbawi ich i reszty świata od strasznej agonii w chorobie popromiennej. Czy pojmą prostą arytmetykę 10 minus 5? Czas pokaże!

  https://marucha.wordpress.com/2019/02/23/w-zachodnim-chlewie-wieprze-i-prosiaki/
  ————————————————————–

  https://marucha.wordpress.com/2019/02/23/niemcy-zadaja-wstrzymania-ustawy-frankowej-usa-wzywa-do-wyplaty-pieniedzy-zydom-gdzie-my-zyjemy/

  https://marucha.wordpress.com/2019/02/23/czy-to-nie-jest-pedofilia-pyta-kurator-oswiaty-cytujac-dokument-ktorym-maja-sie-kierowac-warszawscy-nauczyciele/

  Ps. Qre*kie kosmopolityczne lewactwo – tyle zdołałem z siebie wyartykułować… 🙂

  Odpowiedz
 • 24 lutego 2019 o 15:12
  Permalink

  @krzyk58. 24 lutego 2019 at 12:46

  Do kompletu zabrakło na końcu wzmianki o twoim kosmopolitycznym kościele realizującym metodycznie politykę zachodniej oligarchii i pragnącego wejść z misją ewangelizacyjną na wschód.:-) JP II chciał tam jechać z wizytą, niestety musiał się zadowolić tylko demoludami.

  Odpowiedz
 • 24 lutego 2019 o 20:09
  Permalink

  Mieclawie,ja wolałbym podyskutować o ostatnich propozycjach Prezesa, a mianowicie czy tak zwana 13 dla emerytów to tylko jednorazowa wyborcza akcja? Dlaczego emeryci są opodatkowani, mimo że ich zarobki już raz podlegały temu procesowi? Czy 500 plus na pierwsze czy każde dziecko? Kto będzie obsługiwał te nowe trasy skoro PKS ledwo zipie, czy ktoś ze Srebrnej?.Mieszkanie+,1000 elektrycznych samochodów, leki dla seniorów,bezpieczeństwo kraju to jak mówi syn “pic na wodę fotomontaż” Zagłosujcie na nas a później zła opozycja, brutalna Rosja,nie chrześcijańska Europa “Chcieliśmy dobrze a wyszło tak jak zawsze”! Nie z nami te numery Prezes! Pozdro!

  Odpowiedz
 • 24 lutego 2019 o 21:33
  Permalink

  Czytając obiecanki prezesa myślałam, że to jakiś nowy kabaret powstał. Stwierdziłam, że nawet zabawny.

  Szkoda, że polityków nie da się rozliczyć z obietnic przed wyborczych.

  Odpowiedz
 • 25 lutego 2019 o 00:01
  Permalink

  @Wlodek. 24 lutego 2019 at 20:09

  Masz rację to powinien być temat wiodący. Ale ja sądzę, że Polacy muszą jednak przejść przez tą prawicową ściemę, żeby ostatecznie zrozumieli kiedy i kto zapewnił im godne życie. Innej możliwości nie ma, bo naród rozmodlony niczego nie kuma dopóki może jeszcze sobie kupić śmieciowe jedzenie, a jak i tego zabraknie, to wtedy się obudzą i już nikt żadnej partii nie uwierzy w żadne obietnice. Ale wtedy może przemówić ulica i będzie problem.

  Ale póki co licytacja trwa w kupowaniu głosów wyborców, a to już przypomina targ mafijny kto da więcej, albo inaczej kto więcej obieca i choć trochę z tego spełni. Póki co PiS się częściowo przynajmniej uwiarygodnił i zadał cios poniżej pasa opozycji, bo wyszedł ze starego liberalnego szablonu, że obietnic wyborczych się nie spełnia w zasadzie. Biedna opozycja wyje, co tu zrobić, żeby wyborców przekonać.

  Ja mogę im odpowiedzieć tylko jedno, mogliście wcześniej jak byliście przy władzy myśleć i zamiast z długu publicznego dotować tylko biznes, dzielić się też choć trochę ze społeczeństwem. Okradano państwo na potęgę, dług rósł, a oni myśleli, że mają patent na szczęście kosztem reszty społeczeństwa. W takiej sytuacji PiS musiał dojść do władzy, bo pierwszy odkrył, że Polacy są już tak zniewoleni ekonomicznie, że przełkną nawet ich totalne rządy, byle tylko zapłacili, to i płacą, oczywiście tym którym już muszą. No i bardzo dobrze tej opozycji, bo zimny prysznic jest najlepszy na przebudzenie i myślenie. Tyle tylko, że ja tam na tej opozycji nie dostrzegam wulkanów intelektu, więc PiS jeszcze porządzi dłuuuugooooo. 🙂
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 25 lutego 2019 o 07:44
  Permalink

  Mieclawie,długooooo,to może nie ale napewno najbliższą kadencję! A później “jaka piękna katastrofa”! Pozdro!

  Odpowiedz
 • 25 lutego 2019 o 08:05
  Permalink

  @wlodek. 24 lutego 2019 at 20:09.

  Poniekąd rozumiem twój stan ducha. PiS jak przystało na partię
  typu socjalistycznego nie tylko obiecuje ale i dotrzymuje obietnic.
  (Kak żal że nie wypadło na postkomunę…. nieprawdaż?) 🙂 W przeciwieństwie do czasów (nie)rządów postkomunistów kiedy
  “Miller” odbierał narodowi wszystko co się dało a może nawet jeszcze więcej, np. ulgi na przejazdy dla studentów…
  To dobrze że nareszcie na wewnętrznym podwórku po latach
  nierządów postkomunistów i innych zaprzańców mamy czystej
  wody – socjalizm w realu, uliczne rekwizyty teatralne w postaci szturmówek czerwonych nam Polakom – niepotrzebne. Łyżka dziegciu: Polityka zagraniczna i ośrodek belwederski to jakaś TOTALNA błazenada, miast powstawania z kolan leżenie plackiem przed naszym ODWIECZNYM wrogiem – światem anglosasko – syjonistycznym – “Rzydamy”. Na pewno PiS NIGDY nie będzie moim faworytem, zwłaszcza w lokalu wyborczym. Za dużo Nas dzieli….

  Odpowiedz
 • 25 lutego 2019 o 12:30
  Permalink

  Krzyku,”PIS partia typu socjalistycznego”,a może Ojciec Dyrektor następcą Stalina?

  Odpowiedz
 • 25 lutego 2019 o 13:20
  Permalink

  @krzyk58. 25 lutego 2019 at 08:05

  PiS na pewno nie jest socjalistyczny, to oczywiste. Bliżej mu do idei państwa opiekuńczego, ale typu feudalno-kapitalistycznego. No ale skoro na bezrybiu i rak ryba, to trudno nie ma alternatywy. Niech ratują zwykłych Polaków od biedy, skoro prawdziwej lewicy w Polsce zabrakło. Skutki w przyszłości będą i tak tragiczne, ale nie wiem czy nie byłyby gorsze przy rządach PO-PSL, dzięki którym biznes mógł kombinować do woli i mieć dotacje. A w tym czasie polskie dzieci nie miały co jeść.

  Odpowiedz
 • 25 lutego 2019 o 20:53
  Permalink

  @Miecław. …skoro prawdziwej lewicy w Polsce zabrakło.” 🙂
  Uchowaj nas Panie Boże od prawdziwej lewicy bo z tymi
  postkomunistami sami damy sobie radę…. PiS partia jak
  najbardziej etatystyczno-socjalistyczna – wzoruje się
  na przedwojennych antenatach (żoliborska grupa rekonstrukcji przedwojennej sanacji). No a takie osobistości jak J.J.Lipski, czy mec. Olszewski wywarły chyba jakiś wpływ na osobowość “Komendanta”. 🙂

  ” A w tym czasie polskie dzieci nie miały co jeść.” NO, właśnie,
  tak było za (nie)rządów SLD-PSL!

  @wlodek. Nie rozumiem (jak zwykle) aluzji, napiszę więc – co ma piernik do wiatraka?

  Odpowiedz
 • 25 lutego 2019 o 23:18
  Permalink

  @krzyk58. 25 lutego 2019 at 20:53

  No teraz to już pojechałeś po bandzie. 🙂 Zjechałeś PiS jak stary bolszewik!!! 🙂
  Ale fakt jest faktem, że uchowaj nas “boże” od takich “socjalistów”, jak Lipski, czy Olszewski. 🙂

  A co do głodowania polskich dzieci to bądź sprawiedliwy, bo zaczęło się to za czasów rządów AWS, a potem to już tylko kontynuacja, SLD, PiS w latach 2005-2007, no i PO-PSL. Ja jako nauczyciel to dobrze pamiętam, to wtedy za czasów AWS dzieci zaczęły przychodzić głodne do szkoły.

  Odpowiedz
 • 26 lutego 2019 o 15:14
  Permalink

  @Miecław. Staram “sie jak mogie”.. być bezstronnym i wychodzi mi
  że za rządów SLD – PSL sporo poodbierano, zwłaszcza tym
  niezaradnym i najuboższym – nomenklaturowi kapitaliści , co to ‘wczoraj” zamienili legitymacje partyjne na książeczki czekowe
  czuli się jak ryba “we wodzie’ – cofam się nieco głębiej w czasoprzestrzeni do czasów pierwszej postkomuny w III RP, pamiętasz jak w gmachu KC PZPR, szalały
  na giełdzie akcje “Uniwersalu” czy Banku Śląskiego (Borowski – pomijam koneksje rodzinne). Tak rodził się legalnie czerwony kapitał!

  “Ale fakt jest faktem, że uchowaj nas “boże” od takich “socjalistów”, jak Lipski, czy Olszewski. ”

  Fakt – za dużo fartuszków i korzennych przypraw..ale, czy do zbawienia koniecznie potrzebny musi byś “rasowy” towarzysz partyjny? pamiętam ‘te ochy i achy” gdy rządził niejaki Cimoszewicz
  (nie zaglądam w pochodzenie) czy tow. ‘Alek”( nie zaglądam w pochodzenie)..
  Zadaniem ludzi obudzonych jest:
  – wykosić w Polsce w każdym miejscu, tak by nie pozostał kamień na kamieniu układ lewicowo-liberalny występujący w ‘masce czy bez” – nieważna marka, czy będzie to “Wiosna’, lato, jesień czy zima…http://robertbrzoza.pl/post/gdansku-obudz-sie-rodzice-to-ostatni-dzwonek-dla-waszych-dzieci

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.