Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP))

Szanowni Państwo – poniżej publikujemy tekst “Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP))”, źródło: [tutaj]. Kontekst w komunikacie prasowym [tutaj].

Proszę zapoznać się z tym dokumentem, nie będziemy tego komentować – jakkolwiek każdy głos przeciwko Polsce jest i zawsze będzie wrogi. Jednak w tym przypadku z niewycinaniem Puszczy Białowieskiej trzeba w pełni się zgodzić pkt.8. Puszcza dlatego jest puszczą, ponieważ po prostu rośnie, bez interwencji człowieka. To dobrze, że ktoś się martwi o ten wielki skarb Polski. W zasadzie tyle słów jednoznacznie pozytywnych można powiedzieć o tej rezolucji. reszta to kwestia dyskusji i interpretacji. Proszę ją przeczytać z uwagą, żebyście nie dali się Państwo manipulować politykom lub pracownikom mediów zagranicznych w Polsce. Nawet jeżeli zgodzimy się z wymową części punktów, to hańbą jest sam fakt upominania Polski i na to nie można się zgodzić.Pod przyjętą rezolucją jest projekt tej, która nie zyskała akceptacji. Proszę porównać retorykę obu tekstów.

Projekt złożony przez: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE. Źródło [tutaj – tam były poprawki są w źródle].

 

Poniżej całość za źródłem 1 pow. (g. 23:45):

***

 

Parlament Europejski,

–  uwzględniając traktaty UE, a w szczególności art. 2, 3, 4, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka oraz powiązane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności” (COM(2014)0158),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji w Polsce(1) ,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2016 r. w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej(2) ,

–  uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2016 r., dotyczące praworządności(3) i stanowiące uzupełnienie zalecenia z dnia 27 lipca 2016 r., w którym uwzględnia się niedawne wydarzenia w Polsce w związku z powołaniem nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

–  uwzględniając trzecie zalecenie Komisji dotyczące praworządności, z dnia 26 lipca 2017 r.(4) , w którym Komisja wyraża głębokie zaniepokojenie planowaną reformą sądownictwa w Polsce, pogłębiającą w ocenie Komisji systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce, którego dopatrzono się już w procedurze praworządności wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r.,

–  uwzględniając odpowiedź rządu polskiego z dnia 20 lutego 2017 r., w której nie zgodzono się ze stwierdzeniem, jakoby w Polsce istniało systemowe zagrożenie dla praworządności, a także uwzględniając podawaną w mediach odpowiedź rządu polskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., w której odrzuca się zastrzeżenia Komisji w stosunku do reform sądownictwa i kwestionuje jej kompetencje w zakresie oceny wymiaru sprawiedliwości,

–  uwzględniając postępowania w sprawie naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego, wszczęte przeciwko Polsce przez Komisję, w tym postępowanie z dnia 29 lipca 2017 r. i uzasadnioną opinię z dnia 12 września 2017 r., dotyczącą ustawy o ustroju sądów powszechnych, w której to opinii stwierdzono, że polskie prawo jest niezgodne z prawem UE, w szczególności z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), dyrektywą 2006/54/WE w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia oraz art. 19 ust. 1 TUE w powiązaniu z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wymiany poglądów przeprowadzone w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z udziałem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w dniu 22 marca, 31 sierpnia i 6 listopada 2017 r.,

–  uwzględniając wymiany poglądów przeprowadzone podczas posiedzeń Rady do Spraw Ogólnych w dniu 16 maja i 25 września 2017 r. na temat praworządności w Polsce,

–  uwzględniając opinię Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (komisja wenecka) z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a także oświadczenie przewodniczącego komisji weneckiej z dnia 24 stycznia 2017 r., w którym wyraża on głębokie zaniepokojenie „pogarszającą się sytuacją” w Polsce,

–  uwzględniając usunięcie w dniu 18 maja 2017 r. ze strony internetowej i internetowej bazy aktów prawnych Trybunału Konstytucyjnego trzech wyroków dotyczących następujących spraw: K 47/15 z dnia 9 marca 2016 r. (uznanie zmian wprowadzonych przez polski parlament do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym za niezgodne z konstytucją), K 39/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. (zakwestionowanie legalności najważniejszych przepisów drugiej ustawy zmieniającej tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym) i K 44/16 z dnia 7 listopada 2016 r. (dotyczy legalności powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego),

–  uwzględniając przyjęcie przez Sejm RP w czerwcu i lipcu 2017 r. czterech ustaw o reformie sądownictwa, mianowicie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw („ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa”); ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw („ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa”); ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych („ustawa o ustroju sądów powszechnych”) oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, które to ustawy stały się przyczyną poważnych obaw co do naruszenia zasady podziału władzy i położenia kresu niezależności sądownictwa,

–  uwzględniając pismo przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 18 lipca 2017 r., w którym wyrażono zaniepokojenie zdecydowanej większości przewodniczących grup politycznych w Parlamencie w odniesieniu do ustaw przyjętych z myślą o reformie sądownictwa w Polsce,

–  uwzględniając decyzję Prezydenta RP z dnia 27 lipca 2017 r., na mocy której zawetowane zostały dwie kontrowersyjne ustawy uchwalone przez Sejm RP ma początku lipca 2017 r., stanowiące poważne zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa w Polsce,

–  uwzględniając dwa projekty ustaw Prezydenta RP – o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym – które to projekty wzbudzają wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP i nie rozwiązują problemów związanych z podziałem władzy czy niezawisłością sądownictwa,

–  uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2017 r., zgodnie z którym zasady wyboru prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego są niezgodne z Konstytucją RP,

–  uwzględniając postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE, wydane w dniu 27 lipca 2017 r. w sprawie C‑441/17 i dotyczące wstrzymania masowej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, do którego to postanowienia rząd polski nie zastosował się, a także uwzględniając obawy, że kontynuowanie wycinki podczas rozpatrywania sprawy przed trybunałem spowoduje w puszczy „poważne i nieodwracalne” szkody,

–  uwzględniając środki tymczasowe z dnia 8 czerwca 2017 r., wprowadzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w celu powstrzymania wydalania na Białoruś w trybie przyspieszonym; uwzględniając przedstawione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP w styczniu 2017 r. propozycje zmian w ustawie o cudzoziemcach, które wzbudzają wątpliwości co do ich zgodności z prawem europejskim i międzynarodowym,

–  uwzględniając zmienioną w grudniu 2016 r. ustawę o zgromadzeniach publicznych, która umożliwia nadmierne ograniczanie prawa zgromadzania się, w tym również priorytetowe traktowanie tzw. zgromadzeń regularnych bądź cyklicznych z okazji wydarzeń o charakterze patriotycznym, religijnym i historycznym, a także daje władzom możliwość zakazania kontrdemonstracji,

–  uwzględniając ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 15 września 2017 r., na mocy której dostęp organizacji społeczeństwa obywatelskiego do środków publicznych, w tym również środków pochodzących z funduszy UE, ma być kontrolowany przez rząd, co prowadzi do obaw związanych z odpowiednim finansowaniem organizacji pozarządowych, w tym m.in. organizacji zajmujących się prawami kobiet,

–  uwzględniając sprawozdania międzynarodowych organizacji pozarządowych dotyczące praworządności i praw podstawowych w Polsce, w tym również sprawozdanie Amnesty International z dnia 19 października 2017 r. pt. „Polska – protesty w obronie praw człowieka” [„Poland – On the streets to defend human rights”] oraz sprawozdanie organizacji Human Rights Watch z dnia 24 października 2017 r. pt. „Erozja kontroli i równowagi – zagrożenia dla praworządności i praw człowieka w Polsce” [„Eroding Checks and Balances – Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland”],

–  uwzględniając opinie OBWE oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie projektu poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i niektórych innych ustaw w Polsce, z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie niektórych postanowień zawartych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym w Polsce, w których to opiniach zwrócono uwagę, że proponowane przepisy są w istocie rzeczy niezgodne z normami międzynarodowymi i zobowiązaniami w ramach OBWE,

–  uwzględniając uwagi końcowe zawarte w siódmym okresowym sprawozdaniu na temat Polski, przyjętym przez Komitet Praw Człowieka ONZ w dniu 31 października 2016 r., w którym to sprawozdaniu wzywa się Polskę do podjęcia kroków mających na celu ochronę niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości sądownictwa oraz do sprecyzowania definicji aktu terroryzmu, aby wykluczyć możliwość nadużyć,

–  uwzględniając interwencję Kanady w Radzie Praw Człowieka ONZ w dniu 9 maja 2017 r. w kontekście powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka w Polsce, a także uwzględniając skierowane do Polski pismo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka z dnia 23 października 2017 r.,

–  uwzględniając wstępne uwagi z oficjalnej wizyty złożonej w Polsce w dniu 27 października 2017 r. przez specjalnego sprawozdawcę ONZ ds. niezależności sędziów i prawników, który wyraził zaniepokojenie sytuacją w zakresie niezależności sądownictwa w Polsce,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2188(2017) z dnia 11 października 2017 r. pt. „Nowe zagrożenia dla praworządności w krajach będących członkami Rady Europy – wybrane przykłady”,

–  uwzględniając powtarzające się masowe protesty przeciwko polityce rządu i uchwalanemu przezeń prawu, w tym tzw. czarny protest z października 2016 r., który zapobiegł zmianom w obowiązującej ustawie aborcyjnej, tzw. marsz wolności z dnia 6 maja 2017 r. oraz protesty w lipcu 2017 r. po przyjęciu ustaw o reformie sądownictwa,

–  uwzględniając ustawę z czerwca 2017 r., ograniczającą dostęp do doustnej antykoncepcji doraźnej dla kobiet i dziewcząt; uwzględniając notę faktograficzną WHO z czerwca 2017 r., w której uznaje się, że doustna antykoncepcja doraźna jest bezpieczna, zalecając jednocześnie uczynienie jej dostępną w ramach niezbędnej opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego; uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji z dnia 7 stycznia 2015 r., zmieniającą pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, udzielone na mocy decyzji C(2009)4049 w odniesieniu do produktu leczniczego o nazwie „ellaOne – octan uliprystalu”, przeznaczonego do stosowania u ludzi;

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE opiera się na wartościach: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; mając na uwadze, że wartości te są wspólne państwom członkowskim, w społeczeństwie, w którym panuje pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność oraz równość kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że w referendum w 2003 r. Polacy potwierdzili, że chcą przestrzegać tych wartości;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego;

C.  mając na uwadze, że UE działa na podstawie domniemania wzajemnego zaufania, co oznacza założenie, że państwa członkowskie będą przestrzegać zasad demokracji i praworządności oraz praw podstawowych, zapisanych w europejskiej konwencji praw człowieka i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

D.  mając na uwadze, że praworządność należy do wspólnych wartości tworzących fundament UE, a za zagwarantowanie poszanowania praworządności jako głównej wartości Unii oraz za zapewnienie przestrzegania prawa, wartości i zasad UE odpowiedzialna jest – na mocy traktatów – Komisja wraz z Parlamentem i Radą;

E.  mając na uwadze, że zasady te obejmują: zasadę legalności, która zakłada przejrzysty, odpowiedzialny, demokratyczny i pluralistyczny proces stanowienia prawa, zasadę pewności prawa, zakaz arbitralnego wykorzystywania uprawnień wykonawczych, niezawisłość i bezstronność sądownictwa, rzeczywistą kontrolę sądową, która obejmuje pełne poszanowanie praw podstawowych, a także zasadę równości wobec prawa;

F.  mając na uwadze, że niezawisłość sądownictwa zapisano w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i w art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka oraz że jest ona niezbędnym elementem demokratycznej zasady podziału władz, do której odnosi się również art. 10 Konstytucji RP;

G.  mając na uwadze, że należy chronić wolność zrzeszania się; mając na uwadze, że dynamiczne społeczeństwo obywatelskie i pluralistyczne media odgrywają istotną rolę we wspieraniu otwartego i pluralistycznego społeczeństwa i udziału obywateli w procesach demokratycznych oraz w rozliczaniu rządzących z ich działalności; mając na uwadze, że organizacje pozarządowe powinny być odpowiednio finansowane;

H.  mając na uwadze, że polski rząd odmawia wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pozyskiwania drewna w Puszczy Białowieskiej, a także tymczasowych zarządzeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie wydalania na Białoruś, co wyraźnie pokazuje, że Polska nie przestrzega traktatów UE;

I.  mając na uwadze, że dziesiątkom demonstrantów postawiono zarzuty na podstawie kodeksu wykroczeń, a w niektórych przypadkach na podstawie kodeksu karnego; mając na uwadze, że według doniesień ponad 300 osób wezwano do stawienia się na policję w związku z udziałem w protestach w październiku 2017 r.;

J.  mając na uwadze, że zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, europejskiej konwencji praw człowieka i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym kobiet wiąże się wiele praw człowieka, w tym prawo do życia i godności, prawo do wolności od nieludzkiego lub poniżającego traktowania, prawo dostępu do opieki zdrowotnej, prawo do prywatności, a także prawo do edukacji oraz zakaz dyskryminowania, co zapisano również w Konstytucji RP;

K.  mając na uwadze, że odmowa dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz odmowa praw w tej dziedzinie, co obejmuje również bezpieczną i legalną aborcję, jest równoznaczna z naruszeniem praw podstawowych kobiet; mając na uwadze, że Komitet Praw Człowieka ONZ zaapelował do Polski o niewprowadzanie reform legislacyjnych, które oznaczałyby krok wstecz w obliczu już i tak restrykcyjnego prawodawstwa w zakresie dostępu kobiet do bezpiecznej i legalnej aborcji; mając na uwadze, że z uwagi na restrykcyjną interpretację tego prawa przez Polskę Europejski Trybunał Praw Człowieka w kilku sprawach orzekł przeciwko Polsce;

1.  podkreśla zasadnicze znaczenie ochrony wspólnych europejskich wartości wymienionych w art. 2 TUE i Konstytucji RP oraz zagwarantowania praw podstawowych określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

2.  potwierdza stanowisko wyrażone w rezolucji z dnia 13 kwietnia 2016 r. i z dnia 14 września 2016 r.; przypomina w szczególności obawy dotyczące pospiesznego wprowadzania zmian legislacyjnych w wielu dziedzinach bez odpowiednich konsultacji i bez umożliwienia niezależnej i uprawnionej kontroli konstytucyjności, co oznacza ryzyko systematycznego naruszania podstawowych praw człowieka, demokratycznych mechanizmów równowagi i kontroli oraz praworządności; ponownie wyraża obawy dotyczące takich zmian w dziedzinie mediów publicznych, prawa karnego, ustawy o policji, o służbie cywilnej, o zwalczaniu terroryzmu i o organizacjach pozarządowych, prawa azylowego, wolności zgromadzeń i praw kobiet;

3.  wyraża głębokie ubolewanie i rosnące zaniepokojenie faktem, że nie znaleziono kompromisowego rozwiązania zasadniczego problemu, jakim jest należyte funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego (kwestia jego niezależności i legitymacji, a także publikowania i wykonywania wszystkich wyroków), co niebezpiecznie podważa Konstytucję RP oraz zasady demokracji i praworządności w Polsce; zauważa z głębokim ubolewaniem, że rząd polski odmawia uwzględnienia konstruktywnej krytyki ze strony polskiego społeczeństwa oraz instytucji krajowych, międzynarodowych i unijnych, oraz że nie zapowiedziano podjęcia działań mających pomóc rozwiać wyrażane obawy;

4.  jest głęboko zaniepokojony zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa, zwłaszcza że mogą one strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce;

5.  zauważa, że w dniu 27 lipca 2017 r. prezydent Andrzej Duda zawetował dwie kontrowersyjne ustawy przyjęte przez Sejm RP, gdyż uznał je za niezgodne z Konstytucją RP i stwierdził, że poważnie zagrażają one niezawisłości sądownictwa w Polsce; wzywa do przeprowadzenia na szczeblu krajowym, z udziałem wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, szeroko zakrojonej debaty o reformie sądownictwa, przy zachowaniu zasad praworządności oraz zgodności z prawem UE i europejskimi standardami niezawisłości sądów; wzywa prezydenta RP, by nie składał podpisu pod nowymi ustawami, jeżeli nie będą one w pełni gwarantować niezawisłości sądownictwa;

6.  popiera zalecenia Komisji w sprawie praworządności oraz wszczęcie przez nią postępowania przeciwko Polsce w sprawie naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego w odniesieniu do naruszenia prawa UE; odnotowuje determinację Komisji, która jako strażniczka traktatów chce monitorować sytuację w Polsce oraz działania podjęte przez władze polskie na podstawie wydanych zaleceń, a jednocześnie w pełni wspierać Polskę w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań służących umacnianiu praworządności;

7.  wzywa Sejm i rząd RP do pełnego wdrożenia wszystkich zaleceń Komisji oraz komisji weneckiej, a także do powstrzymania się od wszelkich reform, które mogą zagrażać praworządności, a zwłaszcza niezawisłości sądownictwa; w związku z tym wzywa do odroczenia przyjmowania jakichkolwiek przepisów do czasu przeprowadzenia należytej oceny przez Komisję Europejską i komisję wenecką;

8.  wzywa rząd RP do przestrzegania postanowienia w przedmiocie środka tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17 oraz do natychmiastowego zawieszenia masowej wycinki w Puszczy Białowieskiej, która może przynieść poważne i nieodwracalne szkody na tym obszarze, uznanym przez UNESCO za element światowego dziedzictwa przyrodniczego; wzywa rząd RP, by wstrzymał wydalanie na Białoruś w trybie przyspieszonym, a tym samym zastosował się do wiążących tymczasowych zarządzeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 czerwca 2017 r., a także do zapewnienia każdemu, kto wyrazi wolę ubiegania się o azyl lub ochronę międzynarodową u granic Polski, pełnego dostępu do polskiej procedury azylowej, stosownie do zobowiązań międzynarodowych i zgodnie z prawem UE;

9.  wzywa rząd RP do przestrzegania prawa do wolności zgromadzania się przez usunięcie z obecnej ustawy o zgromadzeniach zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu; apeluje do władz o niestosowanie sankcji karnych wobec osób biorących udział w pokojowych zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach oraz o wycofanie zarzutów karnych przeciwko pokojowym demonstrantom;

10.  apeluje do rządu RP o uchylenie ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która utrudnia krytycznym grupom społeczeństwa obywatelskiego dostęp do środków publicznych, a także o zapewnienie rozdziału środków publicznych wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sposób uczciwy, bezstronny, przejrzysty i gwarantujący pluralistyczną reprezentację;

11.  wyraża zaniepokojenie z powodu medialnych doniesień o objęciu przywódców opozycji i społeczeństwa obywatelskiego nadzorem policyjnym oraz wzywa władze polskie do zbadania tych doniesień i pełnego poszanowania prywatności wszystkich obywateli;

12.  apeluje do rządu polskiego o zdecydowaną obronę praw kobiet i dziewcząt poprzez zapewnienie – w sposób pozbawiony dyskryminacji – dostępu do bezpłatnej antykoncepcji i udostępnienie antykoncepcji doraźnej bez recepty; w związku z tym apeluje o uchylenie ustawy ograniczającej dostęp kobiet i dziewcząt do doustnej antykoncepcji doraźnej;

13.  ostro krytykuje wszelkie wnioski ustawodawcze z myślą o zakazie aborcji w przypadku poważnych lub śmiertelnych wad płodu; podkreśla, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do opieki w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do związanych z nią praw, jest jednym z podstawowych praw człowieka; zdecydowanie i po raz kolejny podkreśla swoje poparcie dla organizacji broniących praw kobiet, gdyż w ostatnim czasie stały się one celem środków prawnych;

14.  apeluje do rządu polskiego o przestrzeganie wszystkich postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, europejskiej konwencji praw człowieka i w międzynarodowych normach odnoszących się do praw człowieka, a także o podjęcie bezpośredniego dialogu z Komisją;

15.  wzywa Komisję, by regularnie, szczegółowo i w sposób przejrzysty informowała Parlament o osiąganych postępach i podejmowanych działaniach;

16.  uważa, że obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 TUE; zobowiązuje Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do opracowania specjalnego sprawozdania zgodnie z art. 83 ust. 1 lit. a) Regulaminu w celu przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu plenarnym w sprawie uzasadnionego wniosku wzywającego Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE;

17.  przypomina o potrzebie regularnego monitorowania i dialogu obejmującego wszystkie państwa członkowskie, by chronić podstawowe wartości UE – demokrację, prawa podstawowe i praworządność – z udziałem Rady, Komisji i Parlamentu, do czego wezwano w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych(5) ;

18.  apeluje do rządu polskiego o podjęcie stosownych działań w związku z ksenofobicznym i faszystowskim marszem, jaki miał miejsce w Warszawie w sobotę 11 listopada 2017 r., oraz o zdecydowane potępienie tego marszu;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Polski, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy i OBWE.

(1)
Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0123.
(2)
Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0344.
(3)
Zalecenie Komisji (UE) 2017/146 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające zalecenie (UE) 2016/1374 (Dz.U. L 22, z 27.1.2017, s. 65).
(4)
Zalecenie Komisji (UE) 2017/1520 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające zalecenia Komisji (UE) 2016/1374 i (UE) 2017/146 (Dz.U. L 228, z 2.9.2017, s. 19).
(5)
Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0409.

 

***

Poniżej projekt Rezolucji złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP)) przez: Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR – 6/11/2017 Źródło [tutaj]., całość za ost. źródłem (g.23:59).:

Parlament Europejski,

–   uwzględniając artykuły 2, 3, 4, 5 oraz 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU) definiujące kategorie i obszary kompetencji UE;

–  uwzględniając art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i zasadę pomocniczości;

–  uwzględniając art. 7 TUE w sprawie ryzyka poważnego naruszenia bądź poważnego i stałego naruszenia zasady praworządności;

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obecny polski rząd posiada najsilniejszy mandat do sprawowania władzy w historii kraju od upadku komunizmu;

B.  mając na uwadze, że trwa proces konsultacji Komisji Europejskiej z polskim rządem w sprawie Trybunału Konstytucyjnego oraz reformy Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 7 TUE kompetencjami w zakresie stwierdzenia ryzyka poważnego naruszenia bądź poważnego i stałego naruszenia zasady praworządności dysponują Rada i Rada Europejska, a nie Komisja Europejska;

D.  mając na uwadze, że Polska nigdy nie kwestionowała swojego przywiązania do zasady praworządności; mając na uwadze, że to właśnie tą zasadą kieruje się rząd przy wprowadzaniu reform zapowiedzianych podczas kampanii wyborczej;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z traktatową zasadą lojalnej współpracy Polska prowadzi z Komisją Europejską wyczerpujący dialog dotyczący reform wprowadzanych przez rząd i przedstawia wyczerpujące wyjaśnienia w tym zakresie zarówno Komisji, jak i państwom członkowskim;

F.  mając na uwadze, że zmiany w systemie sądownictwa są przedmiotem szerokich konsultacji społecznych i politycznych i że wciąż nie jest znany ostateczny kształt przepisów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa;

G.  mając na uwadze, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej wyczerpująco i terminowo odpowiedział na wszystkie dotychczasowe zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce, podkreślając, że podejmowane działania legislacyjne, których nadrzędnym celem jest reforma systemu wymiaru sprawiedliwości, są zgodne ze standardami europejskimi i odpowiadają oczekiwaniom społecznym w tym zakresie;

1.  podkreśla, że na mocy art. 5 TEU określającego zasadę pomocniczości w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznych kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie;

2.  zaznacza tym samym, że nowe projekty legislacyjne, takie jak propozycje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym, nie powinny być przedmiotem ingerencji instytucji UE, jako że na podstawie zasady pomocniczości ich cele zostaną najlepiej zrealizowane przez polskie władze;

3.  ponownie przypomina, że trwają zaawansowane konsultacje między Komisją Europejską a Polską; podkreśla, że zmiany w wyżej wymienionych obszarach są tematem dyskusji pomiędzy rządem, prezydentem, opozycją, a także ekspertami oraz organizacjami pozarządowymi i społecznymi;

4.  zwraca uwagę, iż Komisja Europejska, prowadząc dialog z Polską, odnosi się do trwającego procesu legislacyjnego i tym samym staje się uczestnikiem wewnętrznej debaty politycznej, co nie ułatwia merytorycznego rozwiązania sporu;

5.  wyraża ubolewanie, iż przedstawiając swoje zastrzeżenia, Komisja Europejska często stosuje podwójne standardy, oskarżając rząd o wprowadzanie rozwiązań, które stosowane są w innych państwach członkowskich, jak na przykład różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn;

6.  podkreśla, że debata tego typu nie może być upolityczniona oraz powinna opierać się na faktach i na zasadzie poszanowania suwerenności państw członkowskich; uważa, że wyznacznikiem w tej kwestii może być liczba spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczących niewykonywania jego wyroków; zauważa, że Polska ma jedynie dwie takie sprawy na etapie przedsądowym, znacznie mniej niż niektóre inne państwa członkowskie, gdzie ich liczba może sięgnąć nawet jedenastu;

7.  przypomina, że kompetencjami w zakresie stwierdzenia ryzyka poważnego naruszenia bądź poważnego i stałego naruszenia zasady praworządności dysponują Rada i Rada Europejska, a nie Komisja Europejska;

 

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji Europejskiej, Radzie, państwom członkowskim UE, Radzie Europy oraz Europejskiej Komisji dla Demokracji przez Prawo.

18 myśli na temat “Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (2017/2931(RSP))

 • 17 listopada 2017 o 05:39
  Permalink

  Chciałem odszukać tą propozycję prof. Legutki. Dzięki za ułatwienie.

  Odpowiedz
 • 17 listopada 2017 o 05:41
  Permalink

  Dzięki, przeczytam jak wrócę do domu!

  Odpowiedz
 • 17 listopada 2017 o 06:07
  Permalink

  Jesteście jedynym polskim Portalem, w ogóle publikatorem, który opublikował całe oba teksty obu rezolucji. Bardzo za to dziękuję, to świadczenie o prawdzie. Dostęp do tekstów źródłowych jest niezbędny dla rozumienia tego co się dzieje. Gratuluje – proszę tak trzymać, będę was czytać i przekażę znajomym że tutaj dajecie świadectwo prawdzie, dajecie ludziom wędkę a nie rybę (zgniłą) i że jesteście wiarygodnym źródłem. Ja wiem że to jest w necie, tylko że kto ma czas szukać na stronie PE – tłumaczenia rezolucji na polski? Dziękuję!!!

  Odpowiedz
 • 17 listopada 2017 o 07:53
  Permalink

  Francuski europoseł w OBRONIE POLSKI: SUWERENNOŚĆ GRZECHEM POLSKI?https://www.youtube.com/watch?v=-D_hkV7FL6I

  BRAWO! Jacek Saryusz-Wolski: TIMMERMANS broni PATOLOGII TOTALNEJ OPOZYCJI! https://www.youtube.com/watch?v=niS20Yu4-6Y

  https://marucha.wordpress.com/2017/11/16/kiedy-ktos-wreszcie-zrobi-porzadek-z-tym-zydowskim-bydlakiem-i-zlodziejem/

  http://wprawo.pl/2017/11/15/haniebne-obrzydliwe-przemowienie-janusza-lewandowskiego-forum-pe-nazwal-polakow-neofaszystami-video/

  Odpowiedz
  • 17 listopada 2017 o 14:01
   Permalink

   …………a swoją drogą nie przypuszczałem że p.Jacek Saryusz-Wolski “potrafi mówić”.. 🙂
   Małe rzeczy a cieszą – lewacka, kołchoźnicza agresja (hutzpa’h) spotkała się z należytą ripostą. Brawo p. Jacku!! 🙂

   Odpowiedz
 • 17 listopada 2017 o 07:54
  Permalink

  Ja tylko o tej puszczy. Byliście tam kiedyś? Ja tak. Bardzo wiele razy w różnych okresach czasu.
  To że ktoś coś nazwał puszczą nie znaczy że samo urosło. Może 1000 lat temu to i owszem była tam puszcza ale mało brakowało a grubo ponad setkę lat temu były by tam już pola uprawne.
  A macie pojęcie o korniku tzw “drukarzu”? Może jakiś NAUKOWY felieton żeby wszyscy wiedzieli co to za cholerstwo? Czy wiecie że ten kornik u nas to właściwie mutant? \
  A co do reszty… Cóż właśnie macie przykład prawdziwej gry “politycznej”.
  Bo tak gra to nie jakieś pitu pitu i “puszcza” (filmy sobie puszcza :-P). Z tą sobie poradzimy i uratujemy bo to NASZ “puszcza”. Chyba że za 10 lat chcecie mieć “puszczę” na wzór bawarski.
  Gra zaś to dowolne kłamanie na temat przeciwnika i nie chodzi o jakieś “puszcze” (“pawia” “puszczę” jak takie BZDURY będą wypisywane) tylko o interesy.
  Unia zdycha. Nie przez Nas czy Węgrów. Nie.
  Unia zdycha bo to od początku był chybiony projekt a jego cele były zupełnie inaczej zdefiniowane niż się tłumaczy gawiedzi.
  Przeczytaliście ta “uwaloną” “konstytucję” “unijną”? Nie sądzę. Nie macie nawet pojęcia dlaczego została uwalona.
  A może traktat czytaliście? Wiecie ten który był ratyfikowany zupełnie bez referendum? A chociaż wiecie czego dotyczyło referendum? A może twierdzicie że nasza akcesja była legalna? I pewnie traktat z Lizbony był legalny?
  BZDURY
  Ale to jest właśnie gra, wojna “polityczna”.
  Unia zdycha ale by swoje winy, kłamstwa, oszustwa, nielegalność działań i sankcjonowanie zbrodni ukryć odwraca uwagę i szuka kozła.
  Bo chyba nie uwierzycie że Ci ludzie w parlamencie są aż tak GŁUPI i że wierzą w jakieś BZDURY o marszu nazistów w Warszawie, o jakimś łamaniu demokracji (choć parę elementów było dość wątpliwych, a od czasu tzw “transformacji” – szczytu nielegalności, było ich kilkaset) czy o jakieś “naturalnej” puszczy?
  Nie.
  Ta wersja jest dla GŁUPIEJ (według nich ale mają sporo racji) gawiedzi.
  A naprawdę chodzi o jedno.
  O kasę
  O stołki również ale dlatego że z nich wynika kasa i bezkarność,
  A reszta to pierdoły.
  Nie lubię polityków. Od szeregowych po prezydentów i królów. Bez względu na szyldy.
  Właśnie za to że od czasu do czasu urządzają takie jazdy jak teraz.
  A potem przychodzi WOJNA. Nie liczcie na to że nie przyjdzie bo nie rozumiecie, nie słyszeliście jakich argumentów używają.
  A jak przyjdzie to na wojnie nie będą ginąć oni.
  Będą ginąć zwykli ludzie. I ci inteligentni i głupi.
  A tą rezolucją mogą sobie d..pę podetrzeć. Swoją. Wam odradzam bo można parchów dodać.

  Odpowiedz
 • 17 listopada 2017 o 08:14
  Permalink

  Skoro tak chwalony jest Obserwator Polityczny (OP), to powinny za tym wpływać darowizny na jego utrzymanie.

  Inaczej się nie da.

  Żeby OP mógł podawać PRAWDĘ – musi mieć środki na przetrwanie.

  Ja swoje daję, co mogę i zachęcam innych.

  Głos wolnego i naprawdę niezależnego środowiska musi być słyszalny, nie tylko w Nadwiślańskim Macondo.

  Amen.

  Odpowiedz
  • 17 listopada 2017 o 18:31
   Permalink

   @ Inicjator, oczywiście muszą być datki na OP.
   Ja proponuję, zakodować OP z tekstem: wyślij sms na kwotę…. pod numer….

   NIE STAĆ NAS NA URUCHOMIENIE SERWISU SMS. TO DUŻO KOSZTUJE. TYLKO WPŁATY NA KONTO – PROSZĘ PAMIĘTAĆ NIE MA INNEJ FORMUŁY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO. NIE MA ŻADNYCH SKARBONEK, ZBIÓREK CEGIEŁEK. POZDRAWIAM WEB. JÓZ.

   Odpowiedz
   • 17 listopada 2017 o 19:11
    Permalink

    @ JÓZ WEB, ja tylko kombinuję. Może udało by się przynajmniej 1 dzień w roku uruchomić akcję sms dla OP.
    Zarówno ja, jak i mój mąż mamy nadmiar gotówki w telefonie (sądzę, że takich osób jest więcej) wysyłam kwotę w styczniu do Owsiaka, jednak bardzo chętnie podzielę się z OP. Pozdrawiam

    MAMY UMOWĘ Z FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ TAKIE USŁUGI, ALE IMPLEMENTOWANIE MECHANIZMU – JEST ZA DROGIE. NIE STAĆ NAS NA TO. NASZA STRONA MA SZEREG ZŁOŻONYCH ZABEZPIECZEŃ, KTÓRE POWODUJĄ ŻE TO WSZYSTKO NIE JEST TAKIE PROSTE. PROSZĘ WSPIERAĆ STOWARZYSZENIE KURSK! POZDRAWIAM WEB.

    Odpowiedz
 • 17 listopada 2017 o 09:58
  Permalink

  Reprezentanci Episkopatu w Unii:
  Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski
  Za 70 tysięcy/mieś. każdy.

  Odpowiedz
  • 17 listopada 2017 o 11:59
   Permalink

   Eee tam… BZDURA.
   Mógłbym wymienić imiennie frakcję szatana, 🙂
   Lewicowo – demoliberalne (samo) zło. Znamy “te’ facjaty…
   Pan raczył wymienić osoby z którymi w jakimś stopniu utożsamiam się – oczywiście nie bez zastrzeżeń.

   Odpowiedz
  • 17 listopada 2017 o 18:27
   Permalink

   Ja skupię uwagę na 4″faworytach” krzyka,1/R.Czarnecki,był już wszędzie oprócz SlD,bo złą opinię wystawił mu jego teść kosmonauta M.Hermaszewski,2/A,Fotyga najgorsze minister MSZ(nawet tańczyć się nie nauczyła)3/ B.Gosiewska,na pamięci męża do żłoba,ścisłe związki z neobanderowcami(chyba i fizyczne)4/Z.Kuźmiuk,nie powiodło mu się w PSL,wiedzie mu się w Pisie.Mogę krzyku dalej,ale szkoda nerwów!

   Odpowiedz
   • 17 listopada 2017 o 19:38
    Permalink

    @wlodek. znasz moje zdanie w temacie….no, może niekiedy
    przerysowuję/ przejaskrawiam….No, BO, gdyby @Wojciech
    raczył był ując listę imienną nieco inaczej – wytłuszczając
    ‘naszych” zdrajców niejaka Kudrycka, Hubner i inne
    kosmopolityczne lewactwo (PZPR, SLD)……………..niestety nie ‘zająknął się’.
    Bliższa koszula ciału?? Taki wopros.

    Odpowiedz
 • 17 listopada 2017 o 15:21
  Permalink

  W sieci istnieje “lista hańby” czyli nazwiska europosłów z Polski, którzy głosują przeciwko Polsce, więcej chyba nie trzeba pisać.

  Odpowiedz
 • 17 listopada 2017 o 20:31
  Permalink

  “TO DUŻO KOSZTUJE. TYLKO WPŁATY NA KONTO ”
  A “tu” pojawia się problem w postaci kosztów przesyłki/usługi w wykonaniu Poczty Polskiej(?) lub ‘mojego’ banku 🙂
  Przy comiesiecznej deklaracji wysłania np.20 zł. – około 20 % sumy zeżre usługa…

  TAKIE SĄ KOSZTY. IMPLEMENTACJA SYSTEMU DO SMS TO JAKIEŚ 2000 PLUS VAT. POZA TYM JEST PROBLEM Z OPODATKOWANIEM – MY NIE PROWADZIMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A WIE PAN ŻE US SKARBOWE INTERPRETUJĄ RAZ TAK A INNYM RAZEM SIAK… pOZA TYM W PRZYPADKU SMS KOMERCYJNYCH OPERATOR POBIERA 30% DO PEWNEGO POZIOMU DOCHODU JAKI MA Z NUMERU LUB WIĘCEJ… POZDR. WEB. JÓZ.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.