Polityka

Przed nami XI Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego

 W najbliższą sobotę 17 listopada 2012r., odbędzie się XI Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym co jest szczególnie ważne – zgodnie ze statutem tej partii, będą dokonane wybory m.in. jej prezesa. Zgodnie z porządkiem obrad ma się to odbyć około godziny 14 tej, czyli już późnym popołudniem będziemy wiedzieli, czy koalicja przetrwa na pewno. Oprócz tego do kompetencji Kongresu PSL należy: uchwalanie zmian programu i Statutu PSL, uchwalanie regulaminu wyboru organów partii, ustalanie kierunków i zasad polityki PSL, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Naczelnej, Naczelnego Komitetu Wykonawczego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Klubu Parlamentarnego PSL, udzielanie skwitowania Radzie Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu PSL, wybór Przewodniczącego Rady Naczelnej PSL, akceptacja w głosowaniu jawnym członków Rady Naczelnej PSL wybranych przez zjazdy wojewódzkie oraz wybór 20 członków Rady, akceptacja w głosowaniu jawnym członków Głównej Komisji Rewizyjnej PSL, akceptacja w głosowaniu jawnym członków Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL.

Co jest specyfiką tej partii, Kongres stanowi szeroki katalog podmiotów – posiadający różną legitymację do reprezentacji na kongresie, zgodnie z art. 55 Kongres stanowią: delegaci wybrani na zjazdach powiatowych PSL, delegaci wybrani na zjazdach wojewódzkich PSL, Prezes PSL i Przewodniczący Rady Naczelnej PSL, prezesi zarządów wojewódzkich PSL, honorowy prezes PSL, członkowie Rady Naczelnej PSL, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny PSL, parlamentarzyści – członkowie PSL.

Zgodnie ze statutem partii wyboru prezesa partii, – który zgodnie z art. 62 i nast., statutu jest organem naczelnym partii – równoległym do Naczelnego Komitetu Wykonawczego – wybiera w odrębnych wyborach Kongres głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród co najmniej dwóch kandydatów. Przy czym kandydatów na prezesa zgłasza komisja wyborcza Kongresu lub co najmniej 50-cio osobowa grupa delegatów na Kongres.

Pan Waldemar Pawlak prawie na pewno już dawno zapewnił sobie poparcie odpowiedniej ilości delegatów. Szefowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym to nie tylko honorowy zaszczyt, ale przede wszystkim dostęp do jednego z największych – z możliwych do politycznej orki zasobów ludzkich. Z Pawlakiem opłaca się grać, przeciwko Pawlakowi nie warto występować, ponieważ on zawsze ma przewagę.

Ćwierkają wróbelki w parku Skaryszewskim, że coś ma się wydarzyć, ale generalnie nie można spodziewać się rewolucji, albowiem układ głosów na to nie pozwoli. Można wywijać cepami nad głowami zebranych, można apelować o zmiany, ale w ostateczności liczy się to, co kto komu może załatwić w zamian za poparcie. Nie oszukujmy się żadnych większych idei tam nie ma. Pozycja Waldemara Pawlaka, do póki partia jest języczkiem u wagi rządzącej koalicji jest niezachwiana, dopiero zły wynik wyborczy, mógłby spowodować odwrócenie się ludzi od dotychczasowego prezesa, gdyż straciłby swój najpoważniejszy atut w postaci imponderabiliów, ale przede wszystkim apanaży, które może rozdawać.

Zostawmy zatem sprawy wewnętrzne samym ludowcom, przyjrzyjmy się jednak pewnemu bardzo ciekawemu dokumentowi, który może nam bardzo wiele o tej niesamowicie porządnie zorganizowanej i prowadzonej partii powiedzieć. Otóż Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego – z mocy statutu organ naczelny PSL przedkłada sprawozdanie Kongresowi, który jest najwyższą władzą w partii. W tym niezwykle ciekawym dokumencie, którego pełna nazwa brzmi: „Sprawozdanie Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego z działalności w okresie od X Kongresu do XI Kongresu PSL” znajdziemy szereg niezwykle interesujących informacji – obrazujących przegląd najważniejszych wydarzeń z życia partii od ostatniego Kongresu. Mamy tutaj informacje dotyczące: kierowania bieżącą polityką, sprawozdanie z wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2009 roku, sprawozdanie z wyborów samorządowych w 2010 roku, sprawozdanie z wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 roku, sprawozdanie z wyborów do izb rolniczych, sprawozdanie z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku, oraz inne kwestie jak wewnątrzorganizacyjne w tym m.in. reprezentacja PSL w Kongresach Europejskiej Partii Ludowej.

Na szczególną uwagę zasługują właśnie te sprawy wewnątrzorganizacyjne, a konkretnie sprawy finansowe – os strony 11 do 13. Znajdujemy tam informację o słynnym przepadku na rzecz Skarbu Państwa kwoty 9 mln 422 tys. Zł, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP w 2001 r., które spowodowały odrzucenie sprawozdania Komitetu Wyborczego PSL, a w konsekwencji konieczność zwrotu kwoty dotacji. Jak czytamy na stronie 12 sprawozdania: „Dotychczas wpłacono kwotę 2 mln 948 tys. zł (trzy raty kwartalne). Środki na spłatę należności pochodzą z subwencji oraz wpłat osób, które odpowiedziały pozytywnie na apel Wiceprezes NKW PSL Ewy Kierzkowskiej oraz RN PSL.

Można jedynie życzyć ludowcom owocnego zjazdu a panu prezesowi – nowemu i staremu sukcesów w kolejnej kadencji, jakakolwiek niespodzianka w tej kwestii byłaby trzęsieniem ziemi na polskiej scenie politycznej.

2 komentarze

  1. “Można jedynie życzyć ludowcom owocnego zjazdu” – uśmiałbym się setnie, gdyby to nie było aż tak bardzo żenujące!
    PSL to ewenement na nawet na polskiej scenie politycznej – prawdziwy dinozaur, od lat balansujący na krawędzi wymarcia (próg 5%). Partia stricte klasowa, niemalże w feudalnym stylu, zachowująca się jednakże jak kobieta lekkich obyczajów – gotowa pójść z każdym wszędzie, byle za pieniądze i (w tym wypadku) władzę!
    Nie przestaje mnie dziwić, że ktoś mimo wszystko na tych ludzi głosuje…

  2. …ups….
    Wygląda na to że Pawlak zaskoczony..Piechociński zaskoczony…Polska zaskoczona…Ale sejsmicznych sensacji nie było.

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.