Lenin miał rację… (?)

W rozdziale IV. Wywóz kapitału Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmuW. I. Lenin pisze (s. 61):

Dla starego kapitalizmu przy całkowitym panowaniu wolnej konkurencji typowy był wywóz towarów. Dla najnowszego kapitalizmu w warunkach panowania monopolów typowy stał się wywóz kapitału.

Kapitalizm jest to produkcja towarowa na najwyższym szczeblu jej rozwoju, kiedy siła robocza również staje się towarem. Wzrost wymiany wewnątrz kraju i szczególnie wymiany międzynarodowej, jest to charakterystyczna, specyficzna cecha kapitalizmu. Nierównomierność i skoki w rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, poszczególnych gałęzi przemysłu, poszczególnych krajów są nieuniknione przy kapitalizmie. (…)”

[Źródło:] W. I. Lenin, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, Biblioteka Klasyków Marksizmu – Leninizmu, Książka i Wiedza, Warszawa 1949

Zastanawiające jest, że ta teza nie straciła nic na ważności do dzisiaj i nadal jest prawdziwa. Wywóz kapitału i wzrost wymiany, o których pisze Lenin, to nic innego jak dzisiejsza globalizacja. Produkcja towarowa to międzynarodowy podział pracy, przenoszenie produkcji, outsourcing, procentowy udział marek (brandingu) w finalnej cenie produktu, itp.

Natomiast wspomniana nierównomierność i skoki w rozwoju, nieuniknione w kapitalizmie, to skutki kryzysów, nieudanych przemian, dostosowań, pseudo reform, nieudolnych polityk, turbulencji, wyzysku, kolonizacji gospodarczej i innych ciemnych stron kapitalizmu.

Skoro, zatem świat jest uzbrojony w tą wiedzę, dlaczego ulega pokusie deregulacji?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.