Głos General Electric w dyskusji po publikacji raportu „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+”

Logo GE Copyrights
Logo GE Copyrights

Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+” to nowy raport opublikowany przez Instytut Jagielloński. W dokumencie przedstawiono dogłębną analizę sytuacji energetycznej kraju wraz z zaleceniami dotyczącymi kształtu miksu energetycznego Polski do 2040 roku. General Electric włącza się do zapoczątkowanej przez publikację raportu dyskusji, odnosząc się do sytuacji sektora energii oraz wymagań odnośnie ochrony klimatu.

CZYSTA EUROPA PRZYSZŁOŚCI

Zgodnie z wyznaczonymi przez Unię Europejska celami na rok 2030 w zakresie dekarbonizacji, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, które zostały określone w unijnym pakiecie dla czystej energii, Europa dynamicznie zwraca się ku czystszym i bardziej wydajnym źródłom energii. W przypadku krajów Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie 52% całkowitej pozyskiwanej energii pochodzi z węgla, dostosowanie się do tych wymogów stanowi coraz większe wyzwanie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że w najbliższej przyszłości na licznych rynkach węgiel nadal będzie odgrywał dominującą rolę. Wiele europejskich krajów pracuje nad zwiększeniem stopnia wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jednakże realia pokazują, że niektóre kraje, ze względu na dynamikę gospodarczą i charakter lokalnych zasobów, będą potrzebowały stabilnych źródeł energii, takich jak węgiel i gaz.

We wprowadzeniu do raportu „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+”, w sekcji poświęconej przyszłemu miksowi energetycznemu kraju, autorzy zaznaczyli, że w latach 30. obecnego stulecia węgiel kamienny i brunatny pozostaną filarami polskiej energetyki i będą stanowić ok. 50% krajowego zużycia. Dlatego troszcząc się o czystszą przyszłość polskiej energetyki, należy brać pod uwagę fakt, że węgiel jeszcze przez jakiś czas będzie jej ważnym elementem. W związku z tym należy skupić się na wykorzystywaniu istniejących możliwości, aby uczynić go czystszym.

„GE ma ponad stuletnie doświadczenie i szeroką gamę rozwiązań z zakresu Rozwiązań Ochrony Środowiska , dysponując technologią pozwalającą na redukcję emisji szkodliwych związków tj. tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx) czy cząstki stałe (PM), które powstają w elektrowniach węglowych. Ponadto do budowy naszych najnowszych bloków węglowych wykorzystywane są ultra nadkrytyczne technologie GE , które gwarantują uzyskanie sprawności energetycznej na poziomie nawet 49%, czyli znacznie przekraczającym globalną średnią wynoszącą 33%. Warto też pamiętać, że każdy punkt procentowy wzrostu sprawności zmniejsza koszty operacyjne związane z całym okresem użytkowania elektrowni, redukując przy tym poziom emisji CO2 o 2%” – powiedział Sławomir Żygowski, dyrektor ds. sprzedaży na Polskę i kraje bałtyckie, GE Power.

GE odnotowała już w Polsce pewne sukcesy w zakresie pozyskiwania energii dzięki czystszym technologiom. W lipcu firma podpisała umowę na rozbudowę instalacji odsiarczania spalin w zespole elektrociepłowni PGE w Bydgoszczy. Dzięki opatentowanej przez GE technologii półsuchej NID™ zakład w Bydgoszczy będzie w stanie spełniać zaostrzone unijne normy emisyjne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Technologia NID™ jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, gwarantującym wysoką skuteczność w zakresie redukcji emisji. Polski oddział GE wdrożył już z powodzeniem podobne rozwiązania w elektrociepłowniach w Janikowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Dąbrowie Górniczej (w trakcie realizacji).

TRANSFORMACJA ZMNIEJSZAJĄCA EMISJĘ DZIĘKI ZWIĘKSZENIU WYDAJNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI

W Polsce realizowanych jest obecnie wiele projektów energetycznych, jednak nie obejmują one kwestii stanowiących największe wyzwania dla systemu energetycznego kraju. O sukcesie transformacji polskiej energetyki zadecyduje dostosowanie się do bardziej rygorystycznych regulacji emisji narzuconych przez UE. W wyniku zaostrzenia norm emisyjnych przez UE, przed końcem 2035 roku, może być konieczne wyłączenie z eksploatacji blisko połowy polskich elektrowni (około 20 GW). Dlatego kluczową kwestią staje się podjęcie takich decyzji i działań, które odpowiednio ukształtują przyszły polski miks energetyczny i zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Transformacja infrastruktury energetycznej w Polsce jest nieunikniona. Będzie to długoterminowy, ukierunkowany na przyszłość proces, który wymaga stabilnych ram prawnych, wsparcia rządowego i dużych inwestycji. W tej sytuacji ważne jest, aby dokładnie i uważnie planować projekty energetyczne oraz inwestować w inteligentne, nowoczesne technologie, które bez dalszej zwłoki można dostosować do obecnie eksploatowanej floty, aby usprawnić jej działanie w zakresie uzyskiwania niskiej emisji, sprawności oraz elastyczności.

GE Power dysponuje technologiami dla każdego typu paliwa, które poprawiają rentowność inwestycji, są czystsze, zrównoważone i lepiej dostosowane do wymogów środowiskowych. Nasze portfolio w ramach platformy Fleet360* obejmuje pełną gamę rozwiązań technologicznych dla zakładów przemysłowych oraz elektrowni węglowych, gazowych i nuklearnych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, silnej lokalnej bazie produkcyjnej oraz możliwościom inżynieryjnym i cyfrowym jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby sektora energetycznego..

PRZYSZŁOŚĆ KOGENERACJI

Jak przedstawiono w raporcie „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+”, inwestowanie w infrastrukturę związaną z wytwarzaniem energii jest procesem długotrwałym, który powinien opierać się na solidnych ramach prawnych przy należytym uwzględnieniu europejskiej polityki klimatycznej. Opłacalność produkcji energii w konkurencyjnych warunkach będzie jednym z najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność polskiego przemysłu. Jednym z ważnych pytań, które wyłaniają się w toku tych rozważań jest przyszłość kogeneracji – w oparciu o jakie źródła i system wsparcia należy ją rozwijać, w ramach rynku energetycznego, systemu aukcyjnego OZE czy oddzielnego systemu aukcyjnego dla kogeneracji? Biorąc pod uwagę termin wdrożenia konkluzji dotyczących BAT i to, w jakim stopniu istniejące elektrociepłownie nie spełniają tych wymogów, należy stwierdzić, że dalszy brak decyzji w tym zakresie oznacza utratę cennego czasu i znacząco ogranicza możliwość działania. Może to przełożyć się na wzrost kosztów i nieuniknionych inwestycji.

Zwiększenie udziału kogeneracji do 25% w procesie produkcji energii oznaczałoby obniżenie poziomu emisji CO2 o 15-26 mld ton rocznie. Jest to główny powód, dla którego UE uznaje kogenerację za rozwiązanie prowadzące do realizacji podstawowych celów, takich jak niższy poziom emisji CO2 oraz większa elastyczność i efektywność sektora energetycznego.

POLSKI MIKS ENERGETYCZNY

W najlepszym interesie Polski leży opracowanie zdywersyfikowanego miksu energetycznego, który zapewniłby elastyczne dostawy energii pokrywające krajowe zapotrzebowanie, wspierające stabilność systemu przesyłu energii i poprawiające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Przez kilka następnych dziesięcioleci węgiel kamienny i brunatny nadal będą w Polsce najczęściej stosowanym rodzajem paliwa. Jednakże ze względu na wymogi polityki klimatycznej i kurczące się zasoby paliw kopalnych konieczne wydaje się stopniowe zwiększanie zakresu korzystania z innych źródeł energii.

Wraz ze spadkiem udziału węgla w miksie energetycznym wzrasta znaczenie i poziom wykorzystania gazu, zwłaszcza ze względu na jego elastyczność technologiczną i gwarancję niskiego poziomu emisji. Jednak, jak zauważono w raporcie „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+” pozyskiwanie gazu do produkcji energii nie jest kwestią bezproblemową. Polskie zasoby gazu nie wystarczą na pokrycie całego popytu. Dlatego z punktu widzenia krajowego bezpieczeństwa energetycznego kluczowe będzie zorganizowanie importu gazu w oparciu o właściwą dywersyfikację źródeł i dostaw.

Pełny obraz przyszłego miksu energetycznego Polski nie będzie kompletny, jeśli do węgla kamiennego, brunatnego i gazu nie dodamy odnawialnych źródeł energii. Jak wspomniano w raporcie, prognozy dotyczące kosztów produkcji energii z OZE (lądowych, morskich i słonecznych) wykazują, że w następnych dekadach mogą one stać się konkurencyjnym źródłem energii. Odnawialne źródła energii już teraz stanowią ważny element składowy polskiego miksu energetycznego, a odpowiednie inwestycje w te technologie przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii.

Jednym z priorytetów obecnego rządu jest modernizacja polskiego sektora energetycznego w celu uzyskania niskiego poziomu emisji, a także konkurencyjnego i rentownego przemysłu. Rząd będzie korzystał ze sprawdzonych technologii, aby osiągnąć możliwie najniższy poziom emisji. Polski sektor energetyczny stopniowo, lecz nieuchronnie będzie odchodzić od paliw kopalnych, przestawiając się na wykorzystanie gazu i odnawialnych źródeł energii, co zmniejszy poziom emisji i pomoże ustabilizować dostawy energii. GE – firma, która od 25 lat wspiera rozwój Polski poprzez znaczące inwestycje i innowacyjne projekty, może zapewnić nowoczesne technologie wspierane rozwiązaniami cyfrowymi, które pozwolą przeprowadzić skuteczną transformację sektora energetycznego.

[Info redakcji: Raport do którego odnosi się opinia jest tutaj – PDF]

***

GE w Polsce

GE weszło na rynek polski jako inwestor w 1992 roku. Obecne firma zatrudnia 7300 osób i zarządza dziewięcioma zakładami produkcyjnymi: trzy fabryki, które specjalizują się w wytwarzaniu sprzętu elektrycznego (w Kłodzku, Łodzi i Bielsko-Białej), dwie, które produkują części do silników lotniczych (w Dzierżoniowie i Bielsko-Białej) oraz trzy fabryki GE Power (fabryka turbin i odlewnia w Elblągu oraz fabryka generatorów we Wrocławiu). Do Grupy GE w Polsce, na początku tego roku, dołączyła LM Wind Power z siedzibą w Goleniowie, która produkuje łopaty wiatrowe dla elektrowni lądowych i morskich. Od 16 lat działa w Warszawie Inżynieryjne Centrum Projektowe (EDC – Engineering Design Centre), gdzie opracowywane są części do silników lotniczych, kotłów oraz turbin gazowych i parowych. Spółka powstała jako wynik współpracy i porozumienia pomiędzy GE i Instytutem Lotnictwa. Inwestycje GE w Polsce od początku działalności wyniosły 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój to około 100 mln USD.

Więcej o GE znajdziesz na www.ge.com/pl i Twitterze @GE_Polska oraz @PStracar_GECEE

 

GE Power

GE Power to światowy lider w zakresie energetyki. Dostarczamy technologię, rozwiązania oraz usługi serwisowe na każdym etapie łańcucha dostaw branży energetycznej – od wytwarzania energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Zmieniamy oblicze przemysłu energetycznego poprzez wykorzystanie wszystkich zasobów i oddziaływanie skali pierwszej globalnej firmy Ery Przemysłu Cyfrowego. Wspólnie z naszymi klientami w ponad 150 krajach, dostarczamy energię dla ponad jednej trzeciej części świata – oświetlając miasta, rozwijając gospodarkę i łącząc ludzi na całym świecie.

Więcej informacji na: www.gepower.com, Twitter GE Power (@GE_Power) oraz LinkedIn (GE Power).

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa do tekstu i logotypu zastrzeżone dla podmiotu GE. Wyłączenie licencji CC 3.0.

12 myśli na temat “Głos General Electric w dyskusji po publikacji raportu „Mapa drogowa polskiej elektroenergetyki 2030+”

 • 29 listopada 2017 o 05:11
  Permalink

  Interesujące, znaczy się w Polsce nie będzie elektrowni jądrowej? W tym raporcie nic o niej nie ma?

  Odpowiedz
 • 29 listopada 2017 o 06:49
  Permalink

  Zgadzam się przyszłość należy do kogeneracji mądrzy w to weszli. Polska wykorzystała swoją szansę tylko częściowo.

  Odpowiedz
 • 29 listopada 2017 o 06:59
  Permalink

  Tylko 2-3 elektrownie jądrowe (EJ), zamiast “Patriotów”.

  64 wyrzutnie i 208 rakiet za ponad 40 mld złotych, to koszt jednej bardzo dużej EJ.

  Tylko tak należy postąpić, bo te amerykańskie rakiety wystarczą zaledwie do osłony ( nie obrony) przeciwlotniczej obszaru Warszawy, no i mogą się zestarzeć bez potrzeby ich użycia – jak WOŁCHOWY czy jeszcze używane NEWY.

  Tylko trzeba prowadzić rozsądną politykę zagraniczną, nie opartą na fobiach i magii Międzymorza.

  Amen.

  Odpowiedz
  • 29 listopada 2017 o 13:17
   Permalink

   Komentatorze @Inicjator…nie elektrownie jadrowe ( EJ ),lecz nowoczesne elekrownie “podwojnej dyfuzji wodorowej”,a wiec nie rozczepienia uranu czy plutonu lecz rozczepienia czasteczki /atomu wodoru,przy ktorym to rozczepieniu powstaje olbrzymia ilosc energi silowej i olbrzymia ilosc energi cieplnej w postaci pary,ktora daje sie bardzo latwo magazynowac i uzywac nie tylko do ogrzewania calych miast i objektow przemyslowych ale do wytwarzania pradu. Rozczepienie wodoru nie powoduje napromieniowania otoczenia i wogole nie powstaje problem bezpiecznego magazynowania zuzytych czesci takiej elekrowni ,gdyz nie tagrazaja zyciu i zdrowiu ani ludzi,ani zwierzat ani srodowisku.Nauka nie wie tylko,ile pary wodnej np.przy napedzie wodorowym samochodow wydzielalo by sie do otoczenia i czy nie panowala by mocna mgla…z uwagi na to najprawdopodobnuej trzeba by w miastach i poza nimi bogoto obsadzic drzewami i inna roslinnoscia,by te pare wodna pozytecznie dla ludzkosci i brudnych aglomeracj wykorzystac…symulacje naukowe mowia,ze te drzewa w tych ilosciach byly by w stanie kompletnie wydzielone juz CO2 “polknac”…Ta technologia rozczepienia wodoru nie jest nowa i istnieje juz od dawna,od kiedy wyprodukowano bombe wodorowa….udoskonalono te technologie i sa tu i tam w Niemczech i gdzie indziej na swiecie mini elekrownie wodorowe i stacje paliwowe z wodorem z odpowiednimi zabezpieczeniami,gdyz ta energia wodorowa jest bardzo wybuchowa i musza byc przy jej takowaniu zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa,najwiecej tych stacji palwowych z energia wodorowa jest w Niemczech w federacji (“landzie”) Rheinland-Pfalz ale i na Polnocy…lobby energii najpierw jadrowej a teraz tzw.”ekologicznej” czy tam “odnawialnej” ,co jest najwieksza bojda na resorach wszechczasow i prawdziwa tragedia dla ludzkosci oraz bardzo mocne lobby ropy naftowej trzymaja”za morde” rzady i nie
   pozwalaja na przejscie z ropy naftowej i “samobojstwa ludzkosci” czyli energii “odnawialnej” na technologie rozczepienia wodoru….nota bene prowadzonym na lamach OP wywodom komentatora @Pozorovatel odnosnie brak postepow w rozwoju technologii energi wodorowej musze zaprzeczyc,przypuszczam,ze wlasnie od dlugich lat trwajaca mocna robota lobbystow ropy naftowej w imie ktorej prowadzi sie wojny na swiecie oraz roboty lobbystow energi jadrowej z pierwiastkow promieniotworczych jak uran,pluton i inne nie pozwala nawet na drobne artykuly w czasopismach technicznych,naukowych czy popularnonaukowych donoszacych o faktycznych dokonaniach nauki i realnych mozliwosci wspoczesnej techniki… ..Co do wnioskow do powyzszego felietonu,to zamiast jakis durnych rakiet czy innych urzadzen,za krocie pochodzace z kredytow na % nie do zaplacenia lepiej zainwestowac w elekrownie wodorowa podwojnej dyfuzji rozczepienia ktora da gwarancje rozwoju gospodarczego,zmusi do zasadzenia mln nowych drzew,a tych pare rakietek,ktore starzeja sie z godziny na godzine i ktore nie sa wogole
   w stanie uchronic Polski przed ewentualna wojna czy cos w tym guscie…..

   Odpowiedz
   • 30 listopada 2017 o 10:23
    Permalink

    @ Królowa Bona- Zapewne masz na myśli fuzję jądrową zwaną procesem mikrosyntezy termojądrowej. Skrótowo rzecz ujmując polega ona na syntezie jąder helu z jąder wodoru.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_termoj%C4%85drowa
    Proces ten badał prof Sylwester Kaliski, jednakże nie doprowadził go przed śmiercią do poziomu opłacalności energetycznej. Prosto mówiąc do układu dostarczano tyle energii ile uzyskiwano jej w wyniku reakcji. Substratem w reakcji był trytek litu a energię dostarczano w postaci światła laserowego. Po śmierci profesora nikt nie kontynuował jego badań. Natomiast Rosjanie i Amerykanie poszli inną drogą(projekt TOKOMAK) tzw pułapkę elektromagnetyczną. Też bez sukcesu. Nie ma w tej chwili stabilnego procesu syntezy termojądrowej, a więc i elektrowni zasilanych energią tego procesu(poza słonecznymi oczywiście -bo na słońcu energia powstaje w wyniku tego procesu)
    Serdecznie pozdrawiam.

    Odpowiedz
 • 29 listopada 2017 o 08:18
  Permalink

  Klasyczny lobbing, OP sprzedaje się Amerykanom?

  Odpowiedz
 • 29 listopada 2017 o 09:45
  Permalink

  Wszystko dobrze, ale dla kolonii. Polski tu nie ma ani śladu.

  Odpowiedz
 • 29 listopada 2017 o 10:37
  Permalink

  Musimy mieć energetykę jądrową i energetykę odnawialną! Za wszelką cenę!

  Odpowiedz
  • 29 listopada 2017 o 13:49
   Permalink

   Hey !@Zonzol karlowaty…nie energetyke jadrowa,ktora napromieniowuje cale srodowisko i jej zuzytych czesci nie ma gdzie magazynowac lecz Polska musi miec nowoczesna energetyke podwojnej dyfuzji rozczepienia wodoru ….z ta energetyka odnawialna to komentatorowi dopusuje czarny humor..nie ma czegos takiego jak energetyka odnawialna…walkuje ten temat walkiem do ciasta i tylko w ostatni tygodniu napusalam tu na OP cale elaboraty na ten temat,odszukam pana i zabiore panu chleb z pszenicy lub innych zboz,zabiore panu soje i kukurydze i buraka cukrowego,ryz i kartofle oraz inne rosliny ktorymi ludzkosc sie od ilionow lat odzywia,by wyprodukowac z tego biogaz a z niego prad i paliwo do samochodow i maszyn a pani.pana rodzina niech zdycha z glodu !!!! O wiatrakach i fotovoltaik /komorki sloneczne / nie mam juz ani sily ani cierpliwosci pisac i o gospodarce wojennej panujacej w Niemczech /prywatne osoby w rym biedota / finansuje te cholerne, bezuzyteczne i drogie jak q**wy energie odnawialne… te trwajace mesiacami i nie do ugaszenia pozary min.w Portugalii czy Australii to tez z uwagi na “energie odnawialne”,gdyz bardzo wartosciowe lasy mieszane wykarczowano i sadzi sie eukaliptus,ktory bardzo szybko rosnie i dostarcza substancji i
   do produkcji paliwa do samochodow ale posiada molekuly samozapalne jak benzyna i pid wplywem temoeratury powietrza sam sie zapala….ile to ludzi poumueralo w meczarniach bo ich. cialo wewnetrznie bylo przegrzane i ich bialko sie zweglilo,potracili swoje domostwa..czy wogole mowi i pisze sie o Portugalii ? Czy wogole ktos sie tym problemem zajmuje i ze eukaliptus podnosi temperature powietrza…..czy komentator ma nasr*ne w glowie ot tak walnac “energie odnawialne”,ktore sa sensie stricto zaglada ludzkosci i piwidem exodusu uchodzcow,ktorych zmusza glod do wedrowki ludow !!!

   Odpowiedz
 • 30 listopada 2017 o 09:58
  Permalink

  Wszystkim chętnym do rozwoju konwencjonalnej energetyki węglowej i co najważniejsze- jądrowej polecam materiał pod linkiem.
  https://www.youtube.com/watch?v=N2bDyALGVfA

  Proponuję posłuchać profesora ze zrozumieniem i nie powielać tych dramatycznych bzdur, bowiem największa głupota wielokrotnie powtarzana nosi znamiona prawdopodobieństwa.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.