Ekonomia

Euler Hermes ostrzega: trwająca stagnacja spowalnia odbudowę światowego handlu

Niepokojące połączenie stagnacji w zakresie wzrostu gospodarczego, anemicznej presji cenowej (niskiej inflacji – wolniejszego niż zazwyczaj wzrostu cen np. u naszego głównego odbiorcy Niemiec) oraz utrzymującego się nadmiaru mocy przerobowych sprawia, że prognozy dla światowego handlu są w najbliższej perspektywie w najlepszym razie bardzo skromne – podaje Euler Hermes w raporcie “Global trade: What’s cooking?”.

Wilfried Verstraete, Prezes Zarządu Euler Hermes, identyfikuje następujące trzy główne przyczyny przedłużającego się spowolnienia w handlu na świecie: „Po pierwsze, wdrożone programy oszczędnościowe doprowadziły do globalnego spadku wydatków publicznych, które historycznie stanowiły istotny komponent wzrostu. Po drugie, zmalał globalny wolumen eksportu i importu, a biorąc po uwagę ich wzajemne powiązania, zjawisko to w wykładniczym (geometrycznym) stopniu wpływa na łańcuchy dostaw, co z kolei prowadzi do dalszego osłabienia światowego wzrostu oraz handlu. Ostatnim i najważniejszym czynnikiem jest to, że wzrost konsumpcji oraz inwestycji prywatnych – stanowiących główne składniki rozwoju handlu – jest co najwyżej skromny. Z tych powodów światowy handel przestał odgrywać rolę motoru globalnego PKB, stając się wobec niego jedynie elementem towarzyszącym.”

Polski handel zagraniczny – wzrost eksportu utrzymuje się dzięki zintensyfikowaniu sprzedaży na dotychczasowe rynki oraz poszukiwaniu nowych

Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes zauważa, iż polski handel zagraniczny także odczuł wpływ tego spowolnienia, ale w mniejszym stopniu niż inne kraje w regionie: „Oceniając polski handel zagraniczny najczęściej zestawia się straty i zyski w eksporcie:  zauważa się wpływ rosyjskiego embarga i straty z tego tytułu sięgające w ubiegłym roku 2 mld euro, a jednocześnie podkreśla się, iż pozostałe kierunki – a zwłaszcza intensyfikacja sprzedaży na tradycyjnie główne rynki zachodnioeuropejskie (m.in. żywności oraz mebli) a także poszukiwanie nowych (Afryka, Bliski Wschód) skutkowała wzrostem eksportu za cały 2014 rok o ponad 5%. Bez odpowiedzi pozostanie pytanie o ile jeszcze większy efekt przyniosłyby działania sprzedażowe polskich firm, gdyby nie wspomniane w naszej analizie czynniki: niski popyt i zbliżanie się do deflacji (spadku cen) na rynkach zachodnioeuropejskich. Dane z początku roku są bardzo dobre – polski eksport wzrósł w styczniu r/r o ponad 5%, jednocześnie wyraźnie wolniej rósł import… a to właśnie zestawienie eksportu z pomijanym importem jest kluczowe dla budżetu. Wkład handlu zagranicznego do PKB Polski pozostaje ujemny (od lat zagranicą więcej kupujemy, niż sprzedajemy) – spowalnia tempo jego wzrostu o ponad 1%, ale import w dużej części zaspokaja potrzeby inwestycyjne polskich firm.”

Handel światowy rośnie 6-krotnie wolniej niż przed kryzysem. Spada także jego rentowność

Euler Hermes prognozuje wzrost w zakresie handlu międzynarodowego na poziomie zaledwie 1,8% w bieżącym roku oraz jedynie 4,5% w 2016 – co jest ledwie ułamkiem wzrostu handlu globalnego o +12%, jaki odnotowywano corocznie w okresie od 2001 do 2008. Autorzy raportu przewidują, że dalsza presja na obniżanie cen w samym 2015 roku spowoduje zmniejszenie nominalnej wartości handlu o 560 mld USD, odzwierciedlając trudności związane z poprawą sytuacji rynkowej dotyczącej towarów i usług siedem lat po kryzysie finansowym. Czyhające ryzyko rozwoju „złego cyklu” w międzynarodowej wymianie handlowej jest wciąż bardzo realne: narasta presja w kierunku deflacji, a ceny dla konsumentów są tak niskie, iż marże operacyjne maleją do punktu, w którym firmom trudno jest utrzymać zyskowność prowadzonej sprzedaży.

Wzrost światowego handlu; Wolumen i wartość;

Źródła: CHELEM, prognozy Euler Hermes

Ryzyka rosnących: protekcjonizmu oraz opóźnień/braku płatności

W związku z powyższym, poszczególne kraje chcą coraz bardziej stymulować popyt krajowy poprzez zwiększenie wykorzystania zasobów krajowych, nie zaniedbując jednocześnie wsparcia eksportu. Powoduje to ryzyko intensyfikacji protekcjonizmu w formie wojen walutowych, nakładanych ceł oraz innych działań ograniczających handel.

„Dla eksporterów zasadnicze znaczenie ma zwrócenie uwagi na trzy czynniki związane z ryzykiem eksportowym – ceny, protekcjonizm i braki płatności”, podkreśla Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. „Aby móc skutecznie prowadzić ekspansję na arenie międzynarodowej, należy odpowiednio zarządzać aspektami związanymi z globalną konkurencją cenową, protekcjonizmem na poziomie poszczególnych państw oraz ryzykiem braku płatności ze strony klientów.”

Autorzy raportu Euler Hermes dochodzą do wniosku, iż coraz większym problemem będzie niewywiązywanie się przez firmy z obowiązków płatniczych. Czas oczekiwania na płatności, mierzony przez wskaźnik cyklu regulowania należności w dniach (DSO), wydłuża się na całym świecie. W czasie oczekiwania na otrzymanie płatności dostawcy kredytują klientów, co powoduje dodatkowe zagrożenia dla ich własnych przepływów gotówkowych.

Gdzie jest potencjał wzrostu wymiany handlowej na świecie i kto go najlepiej wykorzystuje?

Przewidujemy, że największy wzrost eksportu odnotują kraje Azji, które w 2015 roku zwiększą wartość netto swojego eksportu o 221 mld USD. W skali globalnej Chiny wyprzedzą USA w klasyfikacji największego wzrostu osiągniętego przez jeden kraj; na kolejnych miejscach znajdą się Niemcy, Japonia oraz Korea Południowa. Maruderami eksportowymi będą między innymi Brazylia oraz Chile – z powodu spadku cen towarów, natomiast problemem Portugalii i Węgier będzie brak konkurencyjności. Euler Hermes sugeruje 12 recept na zwiększenie eksportu przez poszczególne kraje dzięki wykorzystaniu ich unikalnych silnych stron; są wśród nich

 • Francja i jej branża farmaceutyczna
 • Rosnąca konkurencyjność sektora produkcyjnego Hiszpanii dzięki realnemu spadkowi wynagrodzeń, oraz
 • Skuteczne wykorzystanie Umów Wolnego Handlu przez Singapur.

10 największych eksporterów; Zwiększenie eksportu w mld USD

Źródło: prognozy Euler Hermes

W raporcie zawarto podział krajów według przewidywanego zapotrzebowania na import w latach 2015-16 oraz poziomu związanego z nimi ryzyka, co ma pomóc w identyfikacji potencjalnych możliwości i zagrożeń. Euler Hermes wyróżnia kraje charakteryzujące się zarówno wysokim wzrostem popytem, jak i porównywalnie niższym ryzykiem – takie jak Estonia i Korea Południowa – które znalazły się wśród „15 rarytasów”. Ostrożność zalecana jest eksporterom podejmującym działalność na „pełnych już rynkach”, takich jak Kanada, Szwajcaria i Australia, które wydają się kusząco bezpieczne, lecz charakteryzują się zniechęcająco niskim wzrostem.

10 największych importerów; Wzrost importu w mld USD

Źródło: prognozy Euler Hermes

Sektory – tam gdzie jedni tracą (energetyka – paliwa), inni zyskują (chemia, elektronika, maszyny)

Jeżeli chodzi o porównanie między poszczególnymi sektorami, największym przegranym będzie sektor energetyki, który w samym 2015 roku odnotuje spadek eksportu o 400 mld USD (spadek cen surowców energetycznych, niższe zapotrzebowanie m.in. ze strony USA). Branża chemiczna natomiast skorzysta na poprawie kondycji sektora produkcji i spadku kosztów energii; sektor elektroniki skorzysta z powodu wzrostu popytu w Azji; solidny popyt na dobra inwestycyjne w krajach przechodzących proces industrializacji (lub reindustrilaizacji) spowoduje poprawę kondycji sektora produkcji maszyn.

***

Euler Hermes to światowy lider sektora ubezpieczeń kredytu handlowego oraz uznany specjalista w obszarach gwarancji ochrony finansowej, gwarancji oraz windykacji. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami handlowymi. Należąca do firmy sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6 000 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s i Dagong. W 2013 r. skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,5 mld euro oraz ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej koniec 2013 r. 789 mld euro. na W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.

***

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku – Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.

***

Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji.

Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.

***

Informacja redakcji:

Materiał opublikowano na podstawie materiałów prasowych dostarczonych przez Euler Hermes Collections Sp. z o.o. Powyższy materiał stanowi własność autora Euler Hermes Collections Sp. z o.o. Wszelkie prawa do tekstu i grafiki zastrzeżone na rzecz autora. Wykorzystanie możliwe tylko za zgodą autora po bezpośrednim kontakcie. Wydawca portalu Obserwatorpolityczny.pl nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotem: Euler Hermes Collections Sp. z o.o. i poprzez publikację powyższego tekstu nie bierze odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania w zakresie jego działalności operacyjnej, jak również prawdziwość publikowanych danych. Powyższa informacja została opublikowana jedynie w celach informacyjnych.

3 komentarze

 1. Wierny_Czytelnik

  Bardzo ciekawa analiza

 2. Nic nam malutkim i biednym do globalnych spraw, nasza charta z kraja !!! i w parowie

 3. A propos prawdziwosci publikacji:
  w roku 2014, na ktory sie w swojej analizie autor /EH/ powoluje, Niemcy ze wszystkich panstw swiata przekraczajac USA i Chiny (!!!) znalazly sie ze swoja nadwyzka exportowa ( ok.261mld €) absolutnie na pierwszym miejscu, za co udzielila UE-Komisja Niemcom rugi, gdyz tak wysoka nadwyzka exportowa
  oznacza dlug innych? inne panstwa z tego powodu nie moga sie rozwijac! UE-Komisja w swojej rudze podkteslila, ze Niemcy musza uruchomic mechanizmy polityczne prowadzace do wzrostu popytu wewnetrznego min.przez podwyzke plac, gdyz ludzie nic nie kupuja e Niemczech, bo nie maja pieniedzy, wsparcie ktedytowe malych i srednich firm, ktore nie moga inwestowac i zatrudniac nowych pracownikow, oraz odciazenia podatkowego malych i srednich firm. Taki stan rzeczy jak ma miejsce e Niemczech prowadzi do przekapitalizowania olbrzymich koncernow i wykluczenia innych, biedniejszych uczestnikow z rynku !!! Zrodlo: EuroStat/ Urzad Stayystyczny UE

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.