COVID-19: NIEŚMIAŁE „ZROBIMY WSZYSTKO, CO BĘDZIE KONIECZNE” ZE STRONY EUROPEJSKICH DECYDENTÓW

fot. red. 100 Euro

W minionym tygodniu głos zabrali decydenci z poszczególnych krajów, ponieważ środki mające powstrzymać rozwój pandemii mogą kosztować od 0,7 do -3,0 punktu procentowego wzrostu PKB zależnie od kraju i stopnia wyłączeń w jego funkcjonowaniu. Obok działań mających zahamować rozprzestrzenianie się wirusa i zwiększyć wydolność krajowych systemów ochrony zdrowia, ogłoszone zostały – lub zostaną – środki z zakresu polityki fiskalnej i pieniężnej, począwszy od Włoch, przez Wielką Brytanię i Niemcy, a także przez Europejski Bank Centralny (EBC), które będą stanowić próbę złagodzenia istotnego spadku gospodarczego, jaki jest prawdopodobny w pierwszej połowie 2020 roku. Należy jednak podkreślić, że tego rodzaju działania będą jedynie wsparciem dla bilansów firm, narzędziem zmniejszającym negatywne skutki pandemii, mając zapobiegać rozwojowi poważnego kryzysu finansowego i/lub gwałtownemu wzrostowi liczby upadłości firm oraz bezrobocia. Na Rys. 1 podsumowano dotychczasowe działania podjęte w odpowiedzi na Covid19.

Włochy: pakiet fiskalny o wartości 25 mld EUR wygląda na duży, lecz w rzeczywistości zostanie w całości wykorzystany. Nasze bieżące prognozy dla Włoch przewidują na 2020 rok spadek wzrostu gospodarczego o -2,5%. Z tego powodu poziom długu publicznego Włoch może w kolejnym roku przekroczyć 140% PKB. Spread dla 10-letnich państwowych obligacji włoskich (10y BTP) może ulegać dalszemu zwiększeniu wraz z napływem niekorzystnych informacji dotyczących działalności gospodarczej (wskaźnik PMI, dane o produkcji przemysłowej, pierwsze szacunki dotyczące PKB) potwierdzających zakres wstrząsu w pierwszym półroczu 2020, dlatego zasadnicze znaczenie będą miały zastosowane przez EBC środki ochronne. Połowa pakietu została uruchomiona 13 marca, zaś reszta stanowi rezerwę; pakiet obejmuje: środki dezynfekcyjne przeznaczone do stosowania w sytuacji awaryjnej, a także (i) rekompensaty dla pracowników zmuszonych do czasowego powstrzymania się od pracy; (ii) fundusz gwarancyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw; (iii) moratorium podatkowe i odroczenie spłat kredytów hipotecznych i innych (we współpracy z bankami prywatnymi); (iv) rekompensaty dla firm dotkniętych spadkiem obrotów o ponad 25%. Nie można wykluczyć, że konieczne będzie wydatkowanie części pakietu na sektor bankowości w dalszej części roku, jeżeli lokalne banki będą wciąż wykazywać wysokie wartości wskaźnika kredytów zagrożonych (NPL).

Słowa kanclerz Niemiec Angeli Merkel, deklarującej, że „zrobimy wszystko, co będzie konieczne” wciąż nie stały się (jeszcze) raczej mottem Europy. Po pierwsze, Komisja Europejska poinformowała o utworzeniu niewielkiego funduszu inwestycyjnego dla UE w wysokości 25 mld EUR (0,2% PKB strefy euro), którego celem będzie wspieranie utrzymania płynności przez sektor prywatny oraz zwiększenie zdolności operacyjnych krajowych systemów ochrony zdrowia. Poluzowane zostaną również unijne i krajowe przepisy podatkowe, aby poszczególne kraje mogły zwiększyć wydatki na systemy opieki zdrowotnej i/lub zastosować ulgi podatkowe dla sektora prywatnego. Potrzebne byłoby jednak większe wsparcie fiskalne na szczeblu europejskim, które mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemu ograniczonego pola manewru w sektorze podatkowym w różnych krajach, w tym między innymi we Włoszech – nawet jeżeli unijne przepisy podatkowe zostaną prawdopodobnie tymczasowo zawieszone. W chwili obecnej w polityce fiskalnej UE brak jednak koordynacji. Całość zsumowanych europejskich i krajowych działań podatkowych warta jest dziś zaledwie około 75 mld EUR (dla porównania, w listopadzie 2008 roku ogłoszono zastosowanie środków o wartości 200 mld EUR).

 

EBC nie może rozczarować. Prezes Lagarde już w ubiegłym tygodniu oświadczyła, że bank centralny dołączy do globalnego trendu w zakresie luzowania polityki. Biorąc pod uwagę istotny wzrost wartości euro i akceptację dla koordynacji polityki globalnej przewidujemy, że EBC obniży stopę depozytową o 10 punktów procentowych do poziomu -0,6%. Choć środki z zakresu kompleksowej polityki pieniężnej, takie jak obniżki stóp, mogą pomóc w zwiększeniu poziomu zaufania na rynku i zapobieganiu nieuzasadnionemu zaostrzaniu warunków finansowych, to raczej nie pomogą w rozwiązaniu problemów wynikających z zakłóceń w zakresie produkcji i łańcuchów dostaw, ani też nie przekonają ludzi do zwiększania wydatków, skoro ci mają obawy przed wychodzeniem z domów. Z tego powodu większość środków, jakie EBC obecnie ogłasza powinna koncentrować się na zapewnieniu wystarczającej płynności w rzeczywistej gospodarce, na przykład poprzez bardziej korzystne warunki w zakresie TLTRO wraz z zachętami w kierunku udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rośnie również prawdopodobieństwo, że EBC zwiększy comiesięczne zakupy aktywów finansowych do poziomu 40 mld EUR miesięcznie i skoncentruje część zakupów w obszarze obligacji korporacyjnych w odpowiedzi na pogorszenie się spreadów kredytowych. Obniżenie kosztów kredytu powinno być czynnikiem skłaniającym banki do zwiększania lub wydłużania obowiązywania linii kredytowych. O wiele bardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby natomiast przyjęcie przez rządy na przykład roli „pożyczkodawcy ostatniego ratunku” poprzez oferowanie programów z gwarancją publiczną, do których banki mogą uciekać się w celu ograniczenia własnego narażenia w związku z kredytami. Aby zwiększyć pole manewru, konieczne będzie pośrednie lub bezpośrednie podwyższenie limitu emitenta.

Wielka Brytania zrobi wszystko, co konieczne w celu ochrony firm. W ubiegłym tygodniu poinformowano o wdrożeniu pakietu fiskalnego o wartości 30 mld GBP (tj. 1,3% PKB) oraz o odważnym ruchu Banku Anglii. W dniu 11 marca, Wielka Brytania poinformowała o utworzeniu budżetu ekspansywnego, w ramach którego 7 mld GBP zostanie przeznaczone na wsparcie firm i osób fizycznych w radzeniu sobie z „tymczasowymi zakłóceniami” poprzez obniżki podatków, odroczenia spłaty kredytów oraz dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rząd zobowiązał się: (i) zrekompensować małym i średnim firmom koszty ustawowych zasiłków chorobowych do 14 dni w maksymalnej wysokości 2 mld GBP; (ii) udzielić wsparcia w postaci dalszych kredytów w wysokości 1 mld GBP na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez „Coronavirus Business Interruption Loan Scheme” [Program Kredytów z Tytułu Zakłóceń Spowodowanych przez Koronawirus], a także zagwarantować kredyty bankowe udzielone małym i średnim przedsiębiorstwom w kwotach do 1,2 mln GBP; (iii) pokryć straty banków w wysokości do 80%; (iv) stawki podatków od firm zostaną obniżone dla małych firm w sektorach handlu detalicznego, rozrywki oraz hotelowym (obniżka podatków w wysokości do 1 mld GBP) dla niemal połowy wszystkich obiektów biznesowych; (v) udzielić dotację gotówkową w całkowitej wysokości 2 mld GBP na rzecz małych firm; (vi) udzielić ulgi podatkowej dla przedsiębiorców w wysokości 3 mld GBP. Przyspieszone zostaną również wydatki związane z infrastrukturą: 27 mld GBP przeznaczone zostanie na budowę nowych dróg, zaś 5 mld GBP na realizację sieci szerokopasmowej w odległych obszarach kraju. Dodatkowe obniżenie stawki podatku od firm do 17% w kwietniu 2020 roku (z obecnych 19%) zgodnie z oczekiwaniami anulowano i zastąpiono zwiększeniem inwestycji w publiczny system ochrony zdrowia (NHS); ich wysokość ma odpowiadać 5 mld GBP i stanowić fundusz awaryjny przeznaczony na usługi publiczne.

Całkowity budżet przekroczył oczekiwania o około 10 mld GBP i powinien stanowić wsparcie dla wzrostu PKB o około 0,2 punktu procentowego w skali roku, rekompensując tym samym częściowo negatywne skutki wybuchu epidemii Covid-19, szczególnie w przypadku, gdy wdrożone zostaną działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii. Utrzymano wzrost minimalnych wynagrodzeń (do ponad 10,50 GBP za godzinę), jednak zastosowano cięcie podatkowe w postaci wyższych progów ubezpieczenia krajowego. Zgodnie z oczekiwaniami, ulgę podatkową z tytułu działalności badawczo-rozwojowej (R&D) podwyższono z 12 do 15%.

Bank Anglii [Bank of England – BoE] połączył siły z jednostkami działającymi w trybie awaryjnym, aby zaradzić „tymczasowym, lecz istotnym zakłóceniom w zakresie łańcuchów dostaw oraz słabszej aktywności, która może być szkodliwa dla przepływów środków pieniężnych i zwiększać zapotrzebowanie na kredyty krótkoterminowe ze strony gospodarstw domowych oraz na kapitał obrotowy ze strony firm”. Skala tego działania okazała się większa niż oczekiwano: podjęto decyzję dotyczącą obniżki stóp procentowych o -50 punktów bazowych do 0,25% oraz wprowadzenia nowego programu Finansowania Terminowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, którego wartość szacowana jest na 100 mld GBP, a który ma stanowić wsparcie w zakresie udzielanych kredytów. Bank Anglii zawiesił także na okres przynajmniej 12 miesięcy wymóg  tworzenia buforu antycyklicznego, mającemu przeciwdziałać zagrożeniom dla banków ze strony pożyczkobiorców brytyjskich (obniżenie do 0% z dotychczasowego 1% ekspozycji banków, oraz 2% planowanych wcześniej od grudnia 2020 roku).

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zadeklarowała wolę zrobienia „wszystkiego, co będzie konieczne” w celu stawienia czoła kryzysowi, wcześniej poinformowała o nieśmiałym (zważywszy na skalę) utworzeniu  funduszu fiskalnego na kwotę około 12,4 mld EUR. Przewidywane środki mają pomagać firmom dotkniętym kryzysem w rozwiązywaniu problemów związanych z płynnością poprzez dostęp do kredytów KfW (państwowego Banku Rozwoju/Odbudowy) i gwarancji kredytowych. Rząd poluzował również ograniczenia dotyczące rekompensat pracowniczych z tytułu skrócenia czasu pracy („Kurzarbeit”). Rekompensaty pracownicze z tytułu skrócenia czasu pracy również są obecnie wypłacane również przez państwo, jeżeli już 10% pracowników ma  istotnie skrócony czas pracy (z wcześniejszego wymogu odpowiednio 1/3 pracowników). Władze zadeklarowały również zwiększenie inwestycji w okresie 2021-24, jednak to raczej nie pomoże gospodarce w krótkiej perspektywie. Wraz z postępującym spowolnieniem gospodarczym w Niemczech spodziewamy się znaczącego zwiększenia zakresu podejmowanych środków fiskalnych przez tamtejsze władze.

Rys. 1: Przegląd środków fiskalnych i monetarnych

KrajPolityka monetarnaPolityka fiskalna
Chiny·  Zastrzyk w wysokości 1,2 tryliona RMB oraz 500 mld RMB kapitału na początku lutego

·  Obniżenie 3 lutego stóp procentowych (7-dniowej i 14-dniowej stopy rentowności operacji otwartego rynku)

·  17 lutego ogłoszono roczny średnioterminowy fundusz kredytowy (MLF) o wartości 200 mld RMB

·  Roczną podstawową stopę oprocentowania pożyczek (LPR) obniżono o 10 punktów bazowych do 4,05%, natomiast pięcioletnią LPR o 5 punktów bazowych do 4,75% z dniem 20 lutego

·  10 lutego uwolniono 300 mld RMB funduszy na rzecz banków w celu udzielania na preferencyjnych warunkach pożyczek na rzecz „dotkniętych firm kluczowych”

·    Obligacje władz lokalnych o wartości 848 mld RMB (122 mld USD)

·    Dotacje dla osób biorących udział w zapobieganiu i zwalczaniu epidemii zwolnione z podatku dochodowego

·    Zniesienie podatku VAT od podatników z takich branż, jak transport, catering i dostawy niezbędnych produktów codziennego użytku

·    2 marca lokalne władze poinformowały o planach redukcji podatków i opłat o łącznej wartości niemal 75 mld CNY (10,7 mld USD) dla firm dotkniętych skutkami epidemii

Włochy

 

 

 

cd. Włochy

 

·    Podwyższono zwolnienia podatkowe dla firm i gospodarstw domowych

·    Zawieszenie spłat kredytów hipotecznych dla osób fizycznych i gospodarstw domowych

·    Wsparcie podatkowe w wysokości 25 mld EUR, przy czym 2,5 mld EUR dostępne jest natychmiast

Francja·  Zmiana harmonogramu spłat kredytów przy wsparciu Banku Francji·    Wsparcie w zakresie płynności finansowej za pośrednictwem Publicznego Banku Inwestycyjnego (BPI)
Niemcy·    Pakiet podatkowy w wysokości 12,4 mld EUR w ciągu najbliższych czterech lat
Wielka Brytania·  Awaryjne obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych do poziomu 0,25%

·  Wprowadzenie nowego programu Finansowania Terminowego wspierającego kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości około 100 mld GBB

·  Obniżenie buforu kapitału antycyklicznego do 0% ekspozycji banków (z obecnego 1% oraz 2% planowanych na grudzień 2020 roku)  na okres przynajmniej 12 miesięcy

·    Spodziewana informacja dotycząca budżetu

·    Spodziewane obniżki podatków, wzrost wydatków na infrastrukturę, ochronę zdrowia i środki szczególne

USA·  Awaryjne obniżenie stóp procentowych o połowę do poziomu od 1% do 1,25%

·  Zwiększenie operacji w zakresie otwartego rynku (repo) poprzez oferowanie 150 mld USD pożyczek overnight (wzrost o 50 mld USD w porównaniu z początkową propozycją)

·    Pakiet podatkowy w wysokości 8,3 mld USD
UE·  Spodziewana obniżka przez EBC stóp depozytowych o minimum 10 punktów bazowych, bardziej korzystne warunki pożyczek TLTRO na rzecz banków oraz celowe wsparcie płynności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw

·  Możliwe jest zwiększenie miesięcznych zakupów QE do poziomu 40 mld EUR

·    Fundusz UE w wysokości 25 mld EUR w celu wsparcia płynności sektora prywatnego i systemów ochrony zdrowia

·    Poluzowane zostaną również przepisy i regulacje podatkowe UE

Źródła: Oficjalne raporty krajowe, Allianz Research

 

Autorzy:

LUDOVIC SUBRAN Główny Ekonomista

ANA BOATA Manager ds. Badań Makroekonomicznych

KATHARINA UTERMÖHL Starsza Ekonomistka

PATRICK KRIZAN Starszy Ekonomista

 

***

Informacja redakcji:

Wszelkie prawa do tekstu zastrzeżone dla Euler Hermes, Copyright. Wyłączenie licencji CC 3.0.

9 thoughts on “COVID-19: NIEŚMIAŁE „ZROBIMY WSZYSTKO, CO BĘDZIE KONIECZNE” ZE STRONY EUROPEJSKICH DECYDENTÓW

 • 17 marca 2020 o 05:10
  Permalink

  Niech liczą ile jest warte jedno ocalone życie ludzkie.

  Może im wyjdzie, że za dużo?

  I co wówczas …

  Nie taniej im wyjdzie zastąpienie ewentualnie zmarłych – np. uchodźcami z Azji i Afryki?

  A przy okazji zarobią firmy pogrzebowe.

  To jest kwintesencja liberalnego kapitalizmu.

  Pełny humanitaryzm!

  Amen.

  Odpowiedz
 • 17 marca 2020 o 07:45
  Permalink

  Ciężka sprawa z tym wirusem nie ma łatwych wyborów.

  Odpowiedz
  • 17 marca 2020 o 20:13
   Permalink

   Polacy głosują bez sensu na największe miernoty moralne i intelektualne a potem się dziwią, że mają jak mają!!!

   Odpowiedz
 • 17 marca 2020 o 11:43
  Permalink

  I tak stracą na tym biedni robotnicy i prekariusze. W Polsce już zaczęły się zwolnienia pracowników w mniejszych firmach usługowych dostarczających rozrywki i zajęć w wolnym czasie, które musiały stanąć bo nie ma klientów. Wzrośnie więc bezrobocie i niewydolność w spłacaniu długów konsumpcyjnych, bo przecież z zasiłku nie będzie mógł taki pracownik obsłużyć swojego zobowiązania, np. z kredytu mieszkaniowego. Za granicę do pracy podratować budżet w obecnej sytuacji też nie pojedzie. A państwo póki co nie wychodzi na przeciw tym potrzebom.
  Oto jest zasadnicza różnica miedzy socjalizmem PRL a neoliberalnym kapitalizmem III RP, gdzie w PRL państwowy system działał jak wielkie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, do czego tak naprawdę państwo jest faktycznie powołane. A teraz możesz zostać z niczym, bo państwo pobiera podatki, ale w sytuacji zagrożenia zostawia cię na lodzie, jak to było z zniszczeniem PGR-ów przykładowo i pozostawienie na przysłowiowym lodzie ich pracowników. Są to niewybaczalne sprawy obciążające styropian i Kościół afirmujący kapitalizm i “świętą własność prywatną”.

  Odpowiedz
 • 17 marca 2020 o 21:56
  Permalink

  Zgadzam się, PRL była systemem ubezpieczeniowym, znam to z autopsji.

  Odpowiedz
  • 19 marca 2020 o 14:24
   Permalink

   do wieczorynka
   TO BYŁO DOBRZE CZY ŹLE ???!!!

   ===PRL===
   – Odbudowa Polski z ruiny wojennej,
   – Zacofanie gospodarcze i społeczne, powszechny analfabetyzm oraz ogromne obszary nędzy, odziedziczone po Polsce przedwojennej,
   – Ogromny przyrost naturalny – od 23,930 mln obywateli w roku 1946 do ok. 38 mln w roku 1989. Za PRL przybyło ponad 14 mln Polaków. Oznacza to, że średnio co roku rodziło się ok. 326 tysięcy nowych obywateli.
   – Wszystkim PRL zapewniała darmową edukację od żłobka po studia, darmową opiekę zdrowotną, często bardziej rozbudowaną niż obecnie – np. darmowe gabinety dentystyczne w szkołach, oraz miejsca pracy (zerowe bezrobocie). Przy tym wszystkim praktycznie nie istniało zjawisko bezdomności.
   ===III RP===
   – ze współczesnej Polski uciekło za granicę 2,3 mln Polaków.
   – współczesna Polska, w przeciwieństwie do PRL, nie zapewnia wszystkim miejsca pracy (bezrobocie utrzymuje się według ostrożnych kalkulacji powyżej 10%, czyli co najmniej co dziesiąty Polak nie ma pracy).
   -współczesna Polska zamknęła ok. 1000 szkół, utrzymując duże klasy, wprowadziła odpłatność za
   studia wieczorowe i zaoczne, wprowadziła opłaty za drugi kierunek. Ponadto część dzieci kształci się
   prywatnie żeby osiągnąć jako taki poziom wiedzy, co stanowi mniejsze obciążenie dla budżetu.
   -współczesna Polska prywatyzuje służbę zdrowia, powołując się na zbyt duże koszty.
   -w latach 1950-89 wybudowano ponad 5 mln mieszkań
   -spółczesne rządy twierdzą, że PRL zostawiła kraj w ruinie. Tymczasem nigdy w historii Polski nie
   zbudowano tyle fabryk jak za PRL. W ciągu 40 lat zbudowano 1615 nowych zakładów przemysłowych
   o zatrudnieniu 100 i więcej osób. Współczesne rządy rzeczywiście musiały się bardzo „natrudzić”, żeby
   zamknąć wiele z nich, a resztę sprzedać za bezcen zachodnim korporacjom.
   PS…
   Czy „cudowna” gospodarka współczesnej Polski poradziłaby sobie z powojenną odbudową i wzrostem populacji aż o 14 mln osób, skoro nawet przy ucieczce ponad 2 mln Polaków za granicę i corocznej jałmużnie od Unii Europejskiej nie potrafi zapewnić tego, co zapewniał PRL?
   Obecnie w Polsce żyje 6,2 mln osób poniżej granicy ubóstwa !!! – EKSTERMINACJA NARODU POLSKIEGO!!!
   https://wolna-polska.pl/wiadomosci/raport-gus-w-polsce-zyje-62-mln-osob-ponizej-granicy-ubostwa-eksterminacja-narodu-polskiego-2015-10

   Odpowiedz
   • 19 marca 2020 o 17:40
    Permalink

    Widzę same plusy (dodatnie) tak nie bywa w przyrodzie. A minusy (ujemne) PRLu – dzie?! Nie kadź że nie było…. 🙂

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.