Cytaty, Ogólna

Apel charkowskich ludzi mediów i intelektualistów „Обращение 100”

Rodacy, Krajanie, Współobywatele

My, przedstawiciele mediów, edukacji, nauki i kultury, uważamy, że obecnie na Ukrainie naruszana jest wolność i demokracja, wartości humanitarne są niszczone. Milionom ludzi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo – niebezpieczeństwo odrodzenia nazizmu i dojścia do władzy faszystowskiej dyktatury.

Nieobecność w kraju zdolnych do działania władz, mających kredyt narodowego zaufania doprowadza do jawnych przejawów anarchii i bandytyzmu. Jesteśmy przekonani, że przemilczanie tak poważnych problemów doprowadzi do katastrofy społeczeństwo a państwo do erozji.

 • nacjonaliści fałszują naszą historię: niszczą pomniki, zdrajców czynią bohaterami, przepisują podręczniki na faszystowską modłę, niszczą pamięć o naszym zwycięstwie w II Wojnie Światowej, poniżają weteranów. Dzisiaj bezkarnie zabijają ludzi na ulicach.
 • Przedstawiciele rożnych wyznań nie czują się bezpiecznie w kraju, gdzie zdobywane są świątynie, prześladowani są duchowni i wyznawcy
 • w środkach masowego przekazu pojawia się cenzura, pod zarzutem „niewystarczającego patriotyzmu” wstrzymuje się emisje programów, likwiduje się kanały telewizyjne. Pod zarzutem „separatyzmu” można dzisiaj zatrzymać każdego a zwalniani pracownicy środków masowego przekazu są ofiarami przemocy fizycznej.
 • Z mównic Rady Najwyższej i z ekranów telewizorów słychać wezwania do deportacji i wygnania całych narodów, słychać odezwy ksenofobiczne i rasistowskie. To rozpala nienawiść między ludźmi, powoduje atmosferę napięcia i strachu na ulicach.
 • Chcemy mówić, oglądać, słuchać i czytać w języku ojczystym, otrzymać wykształcenie bez dyktatu nacjonalizmów. Jesteśmy przeciw rusofobi i antyrosyjskiej propagandzie, przeciwko próbom narzucenia wojennej histerii i tworzeniu w braterskim narodzie „obrazu wroga”

Aby zapobiec nadciągającej tragedii w jednym z największych krajów Europy apelujemy o jedyne cywilizowane rozwiązanie – niezwłocznie zorganizować referendum aby na bazie artykułu 5 Konstytucji bezpośrednim głosem narodu zreformować nasze państwo. Obywateli regionów z prawem do samodzielnego decydowania o tym jak mają żyć.

Елена Райгородецкая – publicysta,

Константин Кеворкян – dziennikarz telewizyjny,

Игорь Байша – komenttor polityczny,

Дмитрий Губин – politolog,

Александр Александровский – osoba publiczna

Филипп Экозьянц- śpiewak,

Игорь Перминов – dziennikarz telewizyjny, 

Владимир Миславский- krytyk filmowy,

Станислав Минаков – poeta

i jeszcze ponad 100 podpisów

Charków, 2 kwietnia 2014 roku

 ***

Обращение 100

Земляки, соотечественники, сограждане!

Мы, работники средств массовой информации, образования, науки и культуры, утверждаем, что сегодня в Украине попираются демократические свободы, уничтожаются общечеловеческие  ценности. Миллионам людей  угрожает смертельная опасность – опасность возрождения нацизма и прихода к власти фашистской диктатуры.

Отсутствие в стране дееспособной, имеющей кредит народного доверия власти, привело к проявлениям анархии и неприкрытого бандитизма. Мы убеждены, что замалчивание столь серьезных проблем приведет общество к катастрофе, а государство – к распаду.

 • националисты фальсифицируют нашу историю: сносят памятники, героизируют предателей, переписывают учебники по фашистским лекалам, стирают память о нашей победе в Великой Отечественной войне, унижают ветеранов. Сегодня они безнаказанно убивают людей на улицах городов.
 • представители различных конфессий не чувствуют себя спокойно в стране, где захватывают храмы, преследуют священнослужителей и притесняют верующих.
 • в средствах массовой информации появилась цензура за «недостаточный патриотизм», прекращается выпуск изданий и закрываются телеканалы. По одному лишь подозрению в «сепаратизме» сегодня задерживают любого, а сотрудников СМИ  увольняют, подвергают физическому насилию.
 • из зала Верховной Рады и с экранов телевизоров слышны призывы  к депортации и изгнанию целых народов, звучат заявления ксенофобского и расистского характера.  Это разжигает ненависть между людьми, создает атмосферу напряженности и страха прямо на улицах.
 • мы хотим говорить, смотреть, слушать и читать на родном языке, получать образование без диктата националистов. Мы против антирусской и антироссийской пропаганды, попыток навязывания военной истерии и создания из братского народа «образа врага».

Чтобы избежать надвигающейся трагедии в одной из крупнейших стран Европы мы предлагаем единственный цивилизованный выход – немедленно организовать референдум, чтобы на базе ст.5 Конституции прямым волеизъявлением народа реформировать наше государство. Жтели  регионов вправе сами решать, как им жить.

Елена Райгородецкая, публицист,

Константин Кеворкян, тележурналист,

Игорь Байша, политический консультант,

Дмитрий Губин, политолог,

Александр Александровский, общественный деятель,

Филипп Экозьянц, певец,

Игорь Перминов, тележурналист,

Владимир Миславский, киновед,

Станислав Минаков, поэт

И еще более ста подписей

г. Харьков, 2 апреля 2014 года

4 komentarze

 1. Apel słuszny i zasadny. Jeśli demokraja, to działa
  w obie strony. Chyba ze mamy do czynienia z “demokracją”
  po “kijowemu”.Jak Kali ukraść krowę, to…a jak Kalemu
  tooooo…
  Poranna cyklczna audycja w PR1, rozmówca red. prowadząceo, niejaki X.XXXXXX. pampers”
  solidarnosciowy. Pan minister stwierdził że Ukraina
  “to wielki kraj(obszarowo),z czym się zgodzę.Niestety,
  nadmienił również że i KRYM jest częścią składową
  Ukrainy. Dziwny, że tak się wyrażę, “demokrata
  solidarnościowy”. Czyżby NIKT “szefa” XXXXX nie
  poinformował o zmianach, które zaszły?
  Takich wyraznych stwierdzeń i deklaracji, oczekiwałem swego czasu w massmediach, gdy SERBSKIE KOSOVO, żywcem
  i przemocą odrywane było od macierzy przez UCK czyli
  terrorystów – wahabitów muzułmańskich, wspólnie z
  z pomocnikami NATO-wsko, amerykańskimi.
  Pan XXXXXXXXX, jako czołowy rusofob , oboki innego,
  politycznie blizniaczego ministra SZ trwają…
  w najlepsze w nirwanie(politycznej), jak i rząd RP.
  Cz jest w Polsce polityk, głównego nurtu, który
  ma odwagę nazwać “rzeczy po imieniu”?
  Słuchając radia mam wrazenie że “oni” zamierzają
  “zagadac” rzeczywistość.A pomimo tej nachalnej
  propagandy i indoktrynacji, MY POLACY “wiemy swoje”.

 2. Właściwie pozostaje mi tylko życzyć Narodowi Ukraińskiemu,czyli tym pragnącym spokojnego, codziennego życia aby się spełniło. Nienawidzę żadnych wojen i żadnych rewolucji, zbyt wiele jest drastycznych wspomnień i to nie tylko w mojej rodzinie.

 3. W istocie jest to wstrząsająco prawdziwe. Dlaczego nasze media w ogóle o tym nic nie mówią?

 4. Wierny_czytelnik

  Putin nie ma wyjścia, musi pomóc tym ludziom

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.