Analiza: W kwietniu mniej upadłości niż przed rokiem za sprawą handlu i budownictwa

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw – w kwietniu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 60 przedsiębiorstw, wobec 65 w kwietniu roku ubiegłego (-7%). Zsumowany obrót firm, o których upadłości doniosły w marcu oficjalne źródła wyniósł nieco ok. 400 mln złotych, a zatrudnienie – ok. 1900 osób.

Upadłości było w kwietniu mniej (-7%) głównie za sprawa mniejszej ich liczby w budownictwie oraz w handlu. Poprawa nie jest jednolita, nie obejmuje całej gospodarki: w stosunku do sytuacji sprzed roku rośnie – co nie jest niespodzianką liczba upadłości firm usługowych oraz (co już może być pewnym zaskoczeniem) – liczba upadłości firm produkcyjnych.

 • Ryzyko w budownictwie nie spada w sposób jednolity: upadłości rzadko dotyczą firm budownictwa ogólnego, częstsze są natomiast wśród firm budownictwa wyspecjalizowanego. Liczba upadłości spada więc tam, gdzie.. spada wartość zleceń, a pozostaje relatywnie wysoka w sektorze notującym większą ilość zleceń (prace wyspecjalizowane)!
 • Firmy produkcyjne – upadłości firm kierujących swoja ofertę głównie na rynek wewnętrzny (m.in. wytwórcy art. inwestycyjnych – budowlanych oraz z sektora rolno-spożywczego).
 • Poprawa – mniej upadłości w zdecydowanej większości województw (m.in. koniec korekty/wzrostu liczby upadłości na Pomorzu, Wielkopolsce i Dolnym Śląsku) – na przeciwnym biegunie wzrost ich liczby na Podkarpaciu oraz (znaczny) na Mazowszu

Ryzyko w biznesie mimo wszystko…nie spada, a nawet w pewnych aspektach rośnie?

– Wydaje się, iż w sektorze przedsiębiorstw mamy same dobre sygnały… – uważa Tomasz Starus, Członek Zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka. – Eksport rośnie szybciej niż import, popyt wewnętrzny jest stabilny, o czym świadczy niższa liczba upadłości w handlu – jednym słowem nie ma więc większych problemów z popytem. Sprzedaż to jednak nie wszystko, istotny jest rachunek, wynik finansowy sprzedaży i szerzej – działalności przedsiębiorstw. Rośnie bowiem produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa, ale jednocześnie spadają ceny produkcji sprzedanej – mówiąc więc ogólnie firmy sprzedając ilościowo tyle samo lub więcej jednocześnie mniej zarabiając na swojej działalności. Rozwierają się więc nożyce ryzyka: rośnie zaangażowanie, także kapitałowe firm w produkcję i sprzedaż a nie podnosi się lub spada jej rentowność, rośnie ich ekspozycja na ryzyko rynkowe. Sygnalizowany przez GUS średni wzrost wydajności (+3,4% w przemyśle I kw. r/r) mógłby dać nadzieję na zrekompensowanie firmom spadków cen, ale jednocześnie wzrost zatrudnienia (+1,8%) oraz presja na wzrost płac niwelują ten efekt wzrostu wydajności na wyniki finansowe firm.

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Kwiecień – poprawa w budownictwie nie jest jednolita
– Mniejsza w kwietniu niż przed rokiem liczba upadłości w budownictwie wynika przede wszystkim ze zmniejszenia ich liczby w sektorze firm budownictwa ogólnego (wznoszenia budynków) – mówi Michał Modrzejewski, Dyrektor Analiz Branżowych w Euler Hermes. – Mieliśmy do czynienia tylko z dwoma przypadkami upadłości takich firm w oficjalnych publikacjach w ubiegłym miesiącu. Na niemal niezmienionym poziomie pozostaje natomiast liczba upadłości firm budownictwa wyspecjalizowanego i wykończeniowego – wg. oficjalnych publikacji osiem takich bankructw w ubiegłym miesiącu. Były to firmy wyspecjalizowane głównie w pracach wodno-kanalizacyjnych i budowie sieci przesyłowych (4), jedna firma budownictwa drogowego, jedna realizująca prace geologiczne oraz dwie firmy wykonujące różne prace wykończeniowe.
Warto zauważyć korelację wartość prac budowlanych z ilością upadłości – odwrotną, niż można by się spodziewać! Spadek ilości bankructw w budownictwie ogólnym wiąże się z mniejsza ilością zleceń, natomiast wzrostowi ich wartości w budownictwie wyspecjalizowanym (dane za GUS) towarzyszy… utrzymująca się liczba upadłości firm realizujących tego typu prace. Ten paradoks: więcej prac – więcej upadłości najlepiej potwierdza fakt spadku cen prac budowlanych, konkurowanie nimi o zlecenia i w efekcie niską rentowność prowadzonych prac – podsumowuje Michał Modrzejewski.

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Wzrost liczby upadłości firm produkcyjnych – wyspecjalizowanych głównie w obsłudze rynku wewnętrznego
Największa grupą firm wśród tych przedsiębiorstw produkcyjnych, o których upadłości opublikowano informację w ubiegłym miesiącu stanowiły przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w produkcji art. budowlanych (5 firm). Ich skala działalności (obroty rzędu do kliku, maks. 15 mln. złotych) wskazują na obsługę głównie rynku regionalnego, krajowego. Kwiecień był ponadto kolejnym miesiącem, w którym na liście upadłości pojawiła się firma produkująca maszyny dla przemysłu wydobywczego – wymowny efekt problemów tej branży nie tylko w Polsce.
Największe jednak pod względem realizowanego obrotu były przypadki upadłości w sektorze rolno-spożywczym (nawet do 110 mln obrotu). Nie było przy tym koncentracji wskazującej na jeden, konkretny charakter branży spożywczej przeżywającej problemy. Rozbicie upadłości na pojedyncze przypadki z sektora piekarnictwa, mleczarstwa, hodowli zwierząt czy pasz (wspomniana największa upadłość firmy paszowej z woj. śląskiego) sugeruje jako wiodącą ich przyczynę kwestię nadprodukcji i deflacji (spadku cen w stosunku do ub. roku) w całym sektorze rolno-spożywczym. Podobna do wspomnianej największej pod względem skali działalności była upadłość firmy z sektora tytoniowego, jednak w tym wypadku mówić można raczej nie o spadku popytu, ale o wciąż dużej (a nawet rosnącej) skali udziału szarej strefy na skutek dużych obciążeń fiskalnych (zarówno na rynku tytoniowym, jak i alkoholowym), co uderza także w dystrybutorów dóbr akcyzowych.

Usługi – upadłości wciąż ograniczonych wydatków konsumpcyjnych, jak i sektora przedsiębiorstw
Wydatki na usługi są ograniczane jako pierwsze i rosną zazwyczaj jako ostatnie – jak na razie świadczyć o tym może liczba upadłości właśnie firm usługowych. W sektorze obsługującym przedsiębiorstwa mieliśmy do czynienia z bankructwami firm informatycznych, reklamowych i sprzątających. Ograniczenia w wydatkach konsumentów to może nie masowe, ale co miesiąc występujące przypadki upadłości firm hotelarsko-gastronomicznych oraz pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Liczne wciąż są upadłości firm związanych z obsługą rynku nieruchomości (obrót, zarządzanie, usługi architektoniczne) – w kwietniu było 6 takich przypadków.

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z Grupy Allianz

Znaczący wzrost liczby upadłości w woj. mazowieckim, odwrócenie dotychczasowych tendencji w woj. pomorskim, wielkopolskim czy dolnośląskim
W województwie mazowieckim kolejny miesiąc obserwujemy wzrost liczby upadłości rok do roku – a jest to region o największym w dwóch ostatnich latach spadku liczby bankructw. Obecnie najwięcej upadłości na Mazowszu dotyczy firm usługowych (8), ale stosunkowo liczne jak na ten region były także bankructwa firm produkcyjnych (5), ponadto handlowych i budowlanych. Nie ma wiec jednego klucza branżowego do wskazania przyczyn takiego wzrostu liczby upadłości w tym województwie, znaleźć go natomiast można w przypadku spadku liczby upadłości w woj. pomorskim czy wielkopolskim. Zmniejszenie liczby upadłości w handlu (Pomorskie) jak i budownictwie (Wielkopolska) wpływa na zmniejszenie liczby upadłości w tych, jak i innych regionach.

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z Grupy Allianz

***

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.000 pracowników.

***

Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2014 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,5 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2014 roku 860 mld €. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku – Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.

***

Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji.
Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.

***

Informacja redakcji:
Materiał opublikowano na podstawie materiałów prasowych dostarczonych przez Euler Hermes Collections Sp. z o.o. Powyższy materiał stanowi własność autora Euler Hermes Collections Sp. z o.o. Wszelkie prawa do tekstu i grafiki zastrzeżone na rzecz autora. Wykorzystanie możliwe tylko za zgodą autora po bezpośrednim kontakcie. Wydawca portalu Obserwatorpolityczny.pl nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotem: Euler Hermes Collections Sp. z o.o. i poprzez publikację powyższego tekstu nie bierze odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania w zakresie jego działalności operacyjnej, jak również prawdziwość publikowanych danych. Powyższa informacja została opublikowana jedynie w celach informacyjnych.

3 myśli na temat “Analiza: W kwietniu mniej upadłości niż przed rokiem za sprawą handlu i budownictwa

 • 6 maja 2015 o 07:31
  Permalink

  Dzień Dobry.
  Wszystko to bardzo ładne i nie stroniące od dramatyzmu ale autora autorów raportu Euler’a podobnie jak tych co KREUJĄ raporty dla Monitora, wyrzuciłbym z pracy i pozbawił prawa do wykonywania zawodu. Niech lepiej realizują się w powieściach alter SF.
  Z upadłościami jak ze wszystkim. Z czasem będzie ich coraz mniej. Zwyczajnie źródło wyschnie i zniknie, tak jak i Polska w tym czasie.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 6 maja 2015 o 09:15
  Permalink

  Analiza jak analiza, wszystko można dowolnie opisać, liczy się metoda. Oni przyjęli metodę w istocie niepodważalną, ale generalnie nie dającą informacji o przyczynach upadłości. W każdym razie, dobrze że oś takiego jest – daje to pewien ogląd sytuacji.

  Odpowiedz
  • 6 maja 2015 o 21:19
   Permalink

   Takie analizy zawsze maja swoj cel polityczny, wzbudzaja zaufanie albo maja go pozbawic ! Czas publikacji, jezyk, sformuowania to wszystko ma miec swoje przeznaczenie czy to “daje oglad sytuacji” ???? Tylko w chcianym kierunku …

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.