Analiza Euler Hermes: 2014 rokiem rozczarowań, zakłóceń i rozbieżności; rok 2015 zdeterminowany płynnością, popytem i polityką

Ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw nie zniknęło i zalecana jest ostrożność, ponieważ świat dalej cierpi w wyniku spowolnionego wzrostu i słabych perspektyw handlu, zgodnie z ostatnią Prognozą Gospodarczą „Łyżka dziegciu może zepsuć beczkę miodu” firmy Euler Hermes, światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń kredytowych.

Płynność popyt i polityka to trzy główne elementy do obserwacji w roku 2015” powiedział Ludovic Subran, główny ekonomista grupy w Euler Hermes. “Jacy konsumenci uratują świat? Czy opinia o finansowaniu handlu będzie dalej optymistyczna przy drożejącym (zyskującym na wartości) dolarze? I w jaki sposób ryzyko polityczne wpłynie na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw? Te trzy tematy stoją u podstawy starej maksymy ‘oczekuj najlepszego, ale szykuj się na najgorsze’, która jest bardziej stosowna teraz niż kiedykolwiek. Chociaż widzieliśmy w roku 2014 spadek globalnego poziomu niewypłacalności o 12% i oczekujemy dalszego spadku o 3% w roku 2015, ciągle istnieje istotne ryzyko w zakresie wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami.”

Globalny Indeks Niewypłacalności firmy Euler Hermes pozostaje na poziomie o 12 % wyższym niż przed kryzysem, a nieśmiały wzrost makroekonomiczny wpływa na rachunek wyników spółek oraz pociąga za sobą ograniczenia finansowe w niektórych krajach. Zagrożenie niewypłacalnością wzrośnie do końca roku 2014 roku o ponad 23 procent, głównie w wyniku problemów w gospodarkach chińskiej i rosyjskiej – w przypadku tej pierwszej stosunkowo powolny wzrost staje się nową ‘normą’. Ponadto średni okres obiegu należności (DSO days sales outstanding) rośnie rokrocznie od czasu rozpoczęcia kryzysu o jeden dzień, osiągając 73 dni w roku 2014.

Badania przeprowadzone przez firmę Euler Hermes wskazują w szczególności na niestabilność gospodarki strefy euro. Przywołują w tym kontekście słaby popyt, istotne niedoinwestowanie infrastruktury (braki uderzają też w konkurencyjność firm), presję na obniżki cen i ciągłe problemy z finansowaniem spółek jako główne wyzwania z jakimi maja do czynienia przedsiębiorstwa na naszym kontynencie.

  • rokiem rozczarowań, zakłóceń i rozbieżności.
  • Świat rozpoczął rok 2014 z wielkim optymizmem, ale w ostatecznym rozrachunku był to rok ciągłych rozczarowań. Spośród 80 głównych gospodarek badanych przez firmę Euler Hermes, jedynie Hiszpania i Indie osiągnęły wynik nieznacznie lepszy, ale mimo wszystko poniżej oczekiwań.
  • Brak dynamiki odbudowy w strefie euro to faktycznie problem popytu, zarówno ze strony konsumentów jak i przedsiębiorstw. Co ważne, wymiana handlowa w strefie euro z trudnością zmierza w kierunku ożywienia, co nadal utrudnia wzrost. Finansowanie przedsiębiorstw wciąż jest problematyczne, co ogranicza możliwości rozwoju (jeśli się tylko pojawiają).
  • Eskalacji napięć i sankcji w Rosji i Ukrainie towarzyszyło jednoczesne zwiększenie ryzyka związanego z wymianą handlową na tym obszarze.
  • Widoczne zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego rosło w ciągu roku 2014, stanowiąc egzystencjalne zagrożenie dla regionu Bliskiego Wschodu, w szczególności w zakresie inwestycji i finansowania.
  • Chiny kontynuowały drogę po ścieżce wolniejszego, ale bardziej zrównoważonego wzrostu, opartego w większym stopniu na popycie krajowym niż na dominacji inwestycji.
  • Brazylia pozostaje w stagnacji ze wzrostem gospodarczym wg. oczekiwań na poziomie 0,3% w roku 2014, niższym nawet od jego poziomu w wielu krajach strefy euro. Opieranie się na wydatkach konsumpcyjnych w czasie wysokich cen surowców, przy braku inwestycji publicznych i prywatnych naraziło kraj na mocne efekty niedawnych spadków cen tychże surowców. Z kolei w Meksyku wzrost poprawił się w wyniku ożywienia w USA. Reformy strukturalne poprawiły zaufanie inwestorów, a presja inflacyjna była umiarkowana.

Rok 2015 zdeterminowany płynnością, popytem i polityką

Firma Euler Hermes szacuje, że gospodarka strefy euro wzrośnie w roku 2015 jedynie o 1,0%, podczas gdy światowy PKB wzrośnie o 2,8%, – będzie to czwarty z kolei rok światowego wzrostu poniżej 3%. Jedynie w nieznacznym stopniu zwiększać go będzie rozwój rynków wschodzących (ich ewentualne tempo wzrostu wyniesie 4,3 procenta). Nasze badania wskazują, że największe możliwości dla eksporterów wynikają z przekierowania uwagi na te z regionów, które notować będą największy wzrost – Afrykę (4,9 procenta), Azję (4,7 procenta) i Bliski Wschód (3,8 procenta) – oczywiście z uwzględnieniem i zabezpieczeniem się z ich strony na ryzyko niewypłacalności.

  • Poziom konsumpcji w USA, Wielkiej Brytanii i w Niemczech będzie nieco lepszy, ale ledwo dorównujące poziomom z roku 2008. Ponadto po uwzględnieniu deflacji, światowy poziom handlu i ceny transakcyjne są poniżej wieloletniej średniej.
  • Oczekujemy, że chociaż zwiększenie stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną w roku 2015 będzie mieć ograniczony wpływ na resztę świata, to ciągle oznaczać to będzie wyższe ryzyko niekorzystnej zmiany dla eksporterów sprzedających do krajów wschodzących posiadających duży deficyt na rachunku bieżącym (np. Brazylia, Indie, Afryka Południowa, Turcja).
  • Patrząc dalej, firma Euler Hermes zwraca uwagę na rosnące ryzyko geopolityczne, ponieważ w roku 2015 ponad 40% populacji światowej weźmie udział w wyborach, a polityka publiczna wydaje się skłaniać coraz bardziej w kierunku interwencjonizmu.

Subran mówi dalej: „Występują pozytywne sygnały na całym świecie, począwszy od odbicia się produkcji w USA, przez Włochy wychodzące z recesji po nowe rynki z ich znacznym potencjałem zapotrzebowania na urządzenia przemysłowe jak i artykuły domowe, konsumenckie. Ale istnieją pewne obawy i ich rozwianie będzie istotne dla przywrócenia trwałego zaufania, inwestycji i stabilności. Przedsiębiorstwa przyzwyczaiły się do kryzysu oraz uzyskały doświadczenie i wiedzę, jak działać w tym czasie; obecnie rozbudowa ich potencjału w celu skutecznej konkurencji i wychodzenia na rynki międzynarodowe staje się coraz ważniejsza.”

***

Euler Hermes to światowy lider sektora ubezpieczeń kredytu handlowego oraz uznany specjalista w obszarach gwarancji ochrony finansowej, gwarancji oraz windykacji. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami handlowymi. Należąca do firmy sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6 000 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s i Dagong. W 2013 r. skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,5 mld euro oraz ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej koniec 2013 r. 789 mld euro. na W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.

***

W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku – Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.

***

Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji.
Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.

***

Informacja redakcji:
Materiał opublikowano na podstawie materiałów prasowych dostarczonych przez Euler Hermes Collections Sp. z o.o. Powyższy materiał stanowi własność autora Euler Hermes Collections Sp. z o.o. Wszelkie prawa do tekstu i grafiki zastrzeżone na rzecz autora. Wykorzystanie możliwe tylko za zgodą autora po bezpośrednim kontakcie. Wydawca portalu Obserwatorpolityczny.pl nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotem: Euler Hermes Collections Sp. z o.o. i poprzez publikację powyższego tekstu nie bierze odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania w zakresie jego działalności operacyjnej, jak również prawdziwość publikowanych danych. Powyższa informacja została opublikowana jedynie w celach informacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.