Regulamin portalu Obserwatorpolityczny.pl

Regulamin

Regulamin portalu ogólnoinformacyjnego „Obserwatorpolityczny.pl” i czasopisma (miesięcznika) „Obserwator polityczny”

1) Właściciel domeny Obserwatorpolityczny.pl udostępnia użytkownikowi dostęp do serwisu pod nazwą Obserwatorpolityczny.pl, w celu umożliwienia wszystkim chętnym bezpłatnego zapoznawania się zawartością serwisu z prawem do publikowania treści w postaci Wpisów i Komentarzy własnego autorstwa i/lub publikowania Komentarzy, pod warunkiem przestrzegania i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2) Właściciel ustanawia Redaktora Naczelnego (i/lub Redakcję), jako osobę uprawnioną do prowadzenia wszelkich spraw Serwisu, w tym decydowania o uprawnieniach autorów i użytkowników. W imieniu redaktora może działać upoważniony członek redakcji. Redakcja oznacza połączone redakcje portalu „Obserwatorpolityczny.pl” i czasopisma – miesięcznika „Obserwator polityczny”.

3) Właściciel może udostępnić Autorowi skrzynkę pocztową w domenie „Obserwatorpolityczny.pl”, zgodnie z ustalonym regulaminem kont pocztowych. Może za to pobierać zwrot poniesionych kosztów.

4) Wszelkie poniższe postanowienia a tym samym obowiązki i uprawnienia o jakich mowa w poniższym Regulaminie dotyczą: portalu w wersji elektronicznej umieszczonego w domenie „Obserwatorpolityczny.pl” oraz tworzonego na podstawie zawartości portalu czasopisma (miesięcznika) ogólnopolitycznego „Obserwator polityczny” – wydawanego w wersji elektronicznej oraz drukiem (w miarę możliwości finansowych wydawcy).

5) Właścicielem domeny portalu „obserwatorpolityczny” (wydawcą portalu i miesięcznika) jest:

Fundacja „Pisanie książek”, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa, KRS 0000407121

6) Zagadnienia związane z polityką prywatności:

 • Redakcja Serwisu obserwatorpolityczny.pl uznaje prawo autorów i użytkowników do prywatności w granicach określonych przez przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 • Podstawową zasadą ochrony gromadzonych danych jest ich nie gromadzenie. Ograniczamy państwa dane do niezbędnego minimum (adres email + adres IP i przyjęty nick tj., pseudonim), zgodnie z zastrzeżeniami przewidzianymi w Regulaminie.
 • Rejestracja wymaga podania nazwy i adresu mailowego, po czym system przesyła do państwa hasło. Rejestracja jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i treści przez Redakcję Serwisu. Po dokonaniu rejestracji każdy ma obowiązek zgłosić to na adres emailowy redakcji, co stanowi wniosek o przyznanie konta.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis plików tekstowych cookies na komputerach, ułatwiających logowanie.
 • Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres podany w zakładce Kontakt.
 • By continuing to use Obserwatorpolityczny.pl, you agree to abide by the conditions of this agreement.
 • This Service is available “as is.” We do not warrant that this Service will be uninterrupted or error-free. There may be delays, omissions, interruptions and inaccuracies in the news, information or other materials available through this Service.

7) Na logotyp „Obserwator Polityczny” stanowiący słowno-graficzny znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dx.U. z 2013r. poz. 1410) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18.08.2014 roku z trwaniem od 25.03.2013 roku udzielił Wydawcy prawo ochronne Nr 264494.

I. Definicje

 • [obserwatorpolityczny.pl] – portal ogólnoinformacyjny działający w domenie obserwatorpolityczny.pl lub politicalobserver.pl, określanymi, jako domeny Portalu, którymi zarządza Redaktor naczelny.
 • [Obserwator polityczny] – czasopismo (miesięcznik) ogólnoinformacyjne, którym zarządza Redaktor naczelny.
 • [Archiwum serwisu] – część serwisu, na której zebrane są wszystkie Wpisy współpracowników i autorów a także komentarze użytkowników serwisu, archiwa podzielone są na kategorie zgodnie z aktualną zawartością menu serwisu.
 • [Wpis] – treść (tekstowa) stanowiąca pojedynczy utwór tekstowy Autora lub Współpracownika portalu opublikowany w domenie portalu, przyporządkowany do określonej kategorii Archiwum serwisu.
 • [Materiały prasowe] / [press releases] Wpisy opublikowane w poszczególnych kategoriach z wyjątkiem kategorii KULTURA. Texts published on this site without category CULTURE.
 • [Komentarz] – treść pod Wpisem zamieszczona przez Autora, Współpracownika portalu lub Użytkownika.
 • [Autor] – zarejestrowana osoba fizyczna korzystająca z usług portalu – będąca członkiem redakcji (po weryfikacji formalno-prawnej nadesłanych kopii dokumentów).
 • [Współpracownik portalu] – zarejestrowana drogą elektroniczną osoba fizyczna korzystająca z usług portalu.
 • [Użytkownik] – każdy, kto zapoznaje się z zawartością serwisu i/lub zamieszcza, choć jeden Komentarz.
 • [Konto pocztowe Autora] / [Konto Autora] – zarejestrowane na domenie obserwatorpolityczny.pl konto poczty email.
 • [Email rejestracyjny] – specjalny email przesłany do Redakcji przez umożliwiający zarejestrowanie Konta Autora w domenie Serwisu na adres obserwatorpolityczny@obserwatorpolityczny.pl
 • [Regulamin] – niniejszy Regulamin ustanowiony przez Właściciela domeny „obserwatorpolityczny.pl”, jeżeli nie ustanowiono regulacji szczególnych, wówczas wszystkie regulacje odnoszące się do portalu dotyczą także czasopisma – miesięcznika „Obserwator polityczny”.

II. Rejestracja Autora / Współpracownika portalu

1) Zamieszczanie Wpisów w Serwisie jest możliwe tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu konta pocztowego i pozytywnym zweryfikowaniu danych przez redakcję.

2) W celu rejestracji Konta użytkownik jest zobowiązany przedstawić dane niezbędne do wykonania przez Redaktora naczelnego czynności administracyjnych umożliwiających utworzenie odpowiedniego Konta, ściśle wedle wymogów określonych w formularzu rejestracyjnym. Osoba zarejestrowana, jako Użytkownik może otrzymać status współpracownika portalu umożliwiający publikowanie Wpisów za pośrednictwem redakcji, status Autora zarejestrowanego – uprawnionego do samodzielnego publikowania Wpisów albo status Autora będącego członkiem redakcji, którego uprawnienia obejmują prawo do samodzielnego publikowania i edytowania Wpisów oraz inne uprawnienia przyznane przez redaktora naczelnego. Rejestracja konta, może oznaczać automatyczną zgodę na dostarczanie Newslettera (jednakże w takim przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany w procesie rejestracji).

3) Osoby, wypełniające formularz rejestracyjny zamieszczają swoje dane osobowe, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie zamieszczonych tamże danych osobowych przez Właściciela domeny w celu udostępnienia usług Portalu przez Redaktora naczelnego. Kwestie rejestracji Autorów i zweryfikowanych współpracowników portalu wymagają przesłania przez kandydatów kopii dokumentów w formie żądanej przez Redakcję. Samo nadesłanie dokumentów nie oznacza obowiązku przyznania uprawnień.

4) Zarejestrowany w Portalu może w każdym czasie zgłosić wolę uzupełnienia, zmiany lub usunięcia wpisów stanowiących jego dane osobowe. Skuteczne zgłoszenie żądania wymaga przesłania go na adres Redakcji podany do Kontaktu z wcześniej zgłoszonego Konta pocztowego a dodatkowo odpowiednio informacji pisemnej w przypadku Autorów i zweryfikowanych Współpracowników.

5) Zgłoszenie żądania usunięcia danych osobowych w zakresie nazwy lub części nazwy Konta pocztowego jest równoznaczne z dyspozycją zamknięcia Konta i zablokowaniem dostępu.

6) Redaktor naczelny dołoży wszelkich starań, żeby dane przekazywane przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta pocztowego były należycie zabezpieczone.

7) Redaktor naczelny ma każdorazowo 48 godzin na rejestrację, zmianę danych lub likwidację Konta wedle oświadczeń przekazywanych przez Użytkownika/Autora.

8) Redaktor Naczelny Portalu może odmówić prawa do rejestracji bez podania przyczyny.

9) Redaktor Naczelny Portalu może zawiesić lub usunąć konto bez podania przyczyny.

10) Każdy ma prawo subskrybować Newsletter, częstotliwość jego wysyłania i jego zawartość ustala redakcja. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia z listy subskrypcyjnej, co następuje w indywidualnym kontakcie z redakcją na podany do kontaktów adres email. Treść Newslettera może zawierać teksty i obrazy reklamowe.

11) Użytkownik portalu poświadcza, że jest osobą pełnoletnią i w pełni zdolną do czynności prawnych, a w szczególności – rozumiejącą ten regulamin. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed korzystaniem z portalu lub w przypadku problemów z rozumieniem regulaminu prosimy o kontakt z Redakcją za pomocą poczty elektronicznej na adres email podany w zakładce Kontakt.

III. Publikowanie w Serwisie oraz prawo do rezygnacji lub cesji

1) Autor lub Współpracownik portalu ma prawo publikować treści w portalu, pod warunkiem przeznaczenia ich do tylko i wyłącznie jednej kategorii oraz opatrzenia, co najmniej dwoma tagami, związanymi kontekstowo z treścią artykułu, a także krótkim tekstem opisującym kontekst.

2) Redaktor Naczelny ma prawo usunąć lub zawiesić tekst, a następnie żądać od Autora moderacji tekstu, bez jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności, jeżeli tekst ten narusza prawo, zawiera błędy, dobre obyczaje, lub w inny sposób może narazić Właściciela domeny na odpowiedzialność karną, administracyjną, finansową lub moralną za publikowane w domenie poglądy.

3) Autor lub Współpracownik portalu ma prawo rezygnacji lub zawieszenia usług. W tym celu składa Redaktorowi oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4) Zarejestrowany Użytkownik ma prawo żądać od Redaktora usunięcia jego Komentarza. Redakcja zastrzega prawo do automatycznego moderowania komentarzy, oznacza to, że moderacji dokonuje automatyczny system informatyczny za pomocą słów kluczy, których użycie w tekście natychmiastowo blokuje automatyczną publikację komentarza. Komentarze mogą być bez pytania autora moderowane (np. poprzez usunięcie brzydkich słów, wykropkowanie części treści, itp.,). Czas moderacji może trwać do 72 godzin od zamieszczenia komentarza, lub dłużej w przypadku wynikającym z kwestii technicznych.

5) Autor ma prawo publikować treści pod oświadczonym pseudonimem autorskim, równoznacznym z loginem (nick name) – pod jakim zarejestrowano konto. Autor ma prawo posiadać nie więcej niż dwa konta, przy czym drugie musi być tożsame z jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

6) Autor ma prawo publikować tylko i wyłącznie treści stanowiące efekt jego pracy twórczej, zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotyczy to treści tekstowych i zawartości fotograficznej.

7) Redaktor Naczelny ma prawo zawiesić publikowanie tekstów autorów/współpracowników i komentarzy użytkowników bez podania przyczyny w okresie ciszy wyborczej, żałoby narodowej lub z innych uzasadnionych interesem publicznym przyczyn.

8) Użytkownik dokonuje rejestracji konta drogą elektroniczną, Redaktor naczelny udziela mu uprawnień do publikowania tekstów po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, co nie wyłącza prawa do publikowania za pośrednictwem redakcji Portalu.

9)  Autor/Współpracownik ma prawo żądać ujawnienia swojego imiennego autorstwa do zamieszczonych tekstów wysyłając na adres redakcji specjalne oświadczenie zawierające imię, nazwisko i adres zameldowania oraz podpis z datą. Jednakże MUSI PONAD WSZELKĄ WĄTPLIWOŚĆ UDOWODNIĆ SWOJE AUTORSTWO DO OPUBLIKOWANYCH TREŚCI. Autor dodatkowo ma prawo zamieścić krótki opis swojej osoby, o dowolnej treści niesprzecznej z polskim prawem i misją Portalu obserwatorpolityczny.pl (wolno zamieszczać linki do innych portali internetowych pod warunkiem, że osoba autora jest z nimi związana).

10) Autor może – za zgodą Redaktora Naczelnego – publikować teksty samodzielnie, przesyłając ich wersję przed publikacją w dokumencie word.doc lub word.docx, na adres redakcji: obserwatorpolityczny@obserwatorpolityczny.pl (w okresie startowym portalu, prawo to może być z powodów technicznych ograniczone).

11)  Tematyka publikowanych tekstów powinna nawiązywać do profilu Portalu, zwłaszcza w zakresie realizacji jego Misji. Teksty nie powinny być pisane w pierwszej osobie, z wyjątkiem spersonalizowania autora przynajmniej za pomocą imienia.

12)  Redakcja nie odmówi nikomu prawa do publikacji, jeżeli jego utwór oceni, jako zgodny z Misją Portalu, nienaruszający przepisów obowiązującego w Polsce prawa i Regulaminu a jego treść będzie nawiązywać do poszczególnych kategorii.

13) Autor ma prawo żądać usunięcia tekstu z Portalu, może to także uczynić po przyznaniu uprawnień samodzielnie. Redakcja ma prawo samodzielnie sporządzić streszczenie i zachować je w Portalu pod oryginalnym tytułem na okres pierwotnie udzielonej licencji. UWAGA – USUNIĘCIE NIE DOTYCZY TEKSTÓW ZAMIESZCZONYCH W CZASOPIŚMIE OGÓLNOPOLITYCZNYM „OBSERWATOR POLITYCZNY”. Treści zamieszone w ww. czasopiśmie są nieusuwalne, a prawo do ich publikacji redakcja nabywa wraz z prawem do publikacji w Portalu.

14) Przesłane teksty muszą zawierać tytuł o objętości do 60 znaków ze spacjami, redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułu po konsultacji z Autorem/Współpracownikiem.

15) Warunkiem publikacji jest akceptacja regulaminu, a w szczególności przyjętego przez redakcję sposobu licencjonowania treści zamieszczanych w portalu. Opublikowanie tekstu przez autora jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w tym w szczególności z uprawnieniem do udzielania sublicencji do treści przez redakcję.

16) Pierwszy tekst może podlegać moderacji.

17) Redakcja zastrzega prawo skracania treści w wersji drukowanej czasopisma „Obserwator polityczny” bez informowania autora.

18) Skreślono 2 listopada 2013r.

19) Redakcja ma prawo zamieścić dowolne zdjęcie lub zdjęcia, jako ilustracja tekstu. Autor może wnioskować o zmianę zdjęcia, pod warunkiem, że wskaże lub przekaże zdjęcie alternatywne, którego prawa autorskie umożliwią publikację na zasadach komercyjnych bez jakichkolwiek kosztów dla redakcji Portalu, w tym uprawniają do nieograniczonego sublicencjonowania (np. Creative Commons 3.0 tekst dostępny [tutaj] i ew. inne licencje).

20) Każdorazowo przesyłając tekst do publikacji autor jest zobowiązany w tekście emaila zawrzeć formułę: „Wyrażam zgodę na publikowanie tekstu pod tytułem: <tytuł tekstu> w portalu obserwatorpolityczny.pl” – oznacza to wyrażenie zgody na publikację i udzielenie licencji do tekstu określonej w niniejszym regulaminie, umożliwiającą publikowanie tekstu w wersji elektronicznej i papierowej Portalu, z uwzględnieniem aliasu głównego i aliasów przypisanych do serwera (alternatywnych dla adresu głównego). Jeżeli autor przesłał, co najmniej trzy teksty, uznaje się, że nawet, jeżeli nie zawrze wskazanej formuły udziela zgody na publikowanie w sposób dorozumiany na mocy zwyczaju.

21) We invite you to submit your videos, photos, articles, and comments in certain areas of our website. Please do not to submit inappropriate content. You agree that you are fully responsible for the content that you submit.

IV. Odpowiedzialność prawna

1) Użytkownik oświadcza, że zakładając konto zapoznał się z Regulaminem Serwisu, zaakceptował go i zobowiązuje się go przestrzegać.
2) Autor i Współpracownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w Serwisie.
3) Każdy użytkownik Portalu w związku z korzystaniem z serwisu zobowiązuje się bez zastrzeżeń przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednio Ustawy z o ochronie baz danych.
4) Autor/Współpracownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie teksty, których jest autorem lub do których ma tytuł prawny (w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w światowej sieci Internet).
5) Autor/Współpracownik oświadcza, że nadesłane do publikowania i publikowane treści są wolne od wad prawnych, a ich publikacja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich.
6) Autor/Współpracownik oświadcza, że ma świadomość, że opublikowanie lub rozpowszechnianie tekstów cudzego autorstwa, które zostały skopiowane, skompilowane, stanowią streszczenia, skróty itp., wymaga poszanowania praw autorskich pierwotnych twórców i naraża go na odpowiedzialność określoną w przepisach prawa.
7) Autor/Współpracownik i Użytkownik nie mają prawa nikogo obrażać, powodować poniżających skojarzeń, nawoływać do nienawiści, poniżenia i prześladowania określonej osoby, grup osób, mniejszości z jakichkolwiek tytułów.
8) Autor/Współpracownik i użytkownik zobowiązuje się, do nie nadużywania wielkich liter w tekście.
9) Przesyłany tekst powinien być justowany, czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1, na górze tekstu nagłówek z tytułem, na dole tekstu dodatkowa informacja stanowiąca 1-2 zdaniowe streszczenie tekstu oraz tagi kontekstowe.
10) Redakcja nie odpowiada za wadliwe działanie zegara na stronie portalu. Podawany czas ma znaczenie jedynie dla potrzeb portalu.
11) Teksty są tłumaczone z języka polskiego na języki obce na bieżąco. Ponieważ część mechanizmu obsługi strony nie działa prawidłowo nie możemy umieścić ich pod tą samą datą co oryginały. Tymczasowo teksty przetłumaczone do końca 2013 roku mają datę 1 stycznia 2000 a te z 2014 roku 2 stycznia 2000. Pod każdym tekstem jest link odsyłający do oryginalnego artykułu.

V. Wykorzystywanie tekstów, reklamy i licencja

1) Autor/Współpracownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Portal swoich tekstów do celów komercyjnych, w szczególności w formie dodawania do nich reklam własnych lub osób trzecich na witrynie obserwatorpolityczny.pl i w wersji drukowanej.

2) Autor/Współpracownik wyraża zgodę na swobodne kopiowanie i nieograniczone zwielokrotnianie tekstów zamieszonych w Portalu (lub ich części) przez jego użytkowników, ich druk, powielanie technikami poligraficznymi, przesyłanie pocztą elektroniczną.

3) Autor/Współpracownik wyraża zgodę na dokonywanie tłumaczeń jego tekstów (lub ich części) przez redakcję lub na jej zlecenie i publikację tychże w wersji elektronicznej i drukowanej.

4) Autor/Współpracownik wyraża zgodę na drukowanie tekstów w ramach edycji drukowanych czasopisma Obserwator Polityczny, bez prawa do żądania wynagrodzenia.

5) Autor/Współpracownik wyraża zgodę na dowolne przetwarzanie tekstów zamieszczonych w serwisie przez automatyczne oprogramowanie służące do formatowania i rozpowszechniania treści.

6) Autor/Współpracownik wyraża zgodę na udostępnianie zamieszczonych w Portalu tekstów innym portalom internetowym, serwisom, organom prasowym, bez prawa do wynagrodzenia i konieczności każdorazowego pytania o zgodę – tym samym redakcja Portalu może samodzielnie i bez ograniczeń posługiwać się wszelkimi treściami zamieszczonymi w Portalu.

7) Powierzchnia reklamowa w Portalu jest wyłączną własnością Właściciela Serwisu.

8) Użytkownik może bez informowania redakcji umieszczać komentarze tekstowe reklamujące produkty, usługi lub inne serwisy internetowe pod warunkiem, że nie łamie w ten sposób polskiego prawa i dobrych obyczajów.

9) Użytkownik, Współpracownik i Autor mają prawo do publikowania w tekstach i komentarzach własnych danych kontaktowych, ale tylko i wyłącznie w postaci adresu internetowego w postaci ”xxxxx(at)xxxx.xx” Inne dane wymagają zgody redakcji, która dane przekazane przez Autora, po weryfikacji umieści na specjalnej stronie.

10) Autor/Współpracownik upoważnia Właściciela Portalu do wykorzystania swoich treści tekstowych na podstawie niewyłącznej, bezpłatnej i zbywalnej licencji w celach publikacyjnych, w okresie 10 lat od daty samodzielnej publikacji ich w Portalu lub przesłania do Redakcji. Z tego tytułu Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie. Po tym okresie, jeżeli użytkownik lub jego następca prawny nie wniesie sprzeciwu ulega przedłużeniu na kolejne 10 lat. Po tym okresie, jeżeli Autor/Współpracownik nie wniesie sprzeciwu licencja udzielana jest na kolejne 30 lat. Upoważnienie jest udzielone bezwarunkowo na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką informatyczną, fotograficzną, filmową lub poligraficzną, (w dowolnym systemie, każdym formacie i na każdym dostępnym nośniku),

b) wprowadzanie do obrotu w celach publikacyjnych, komercyjnych, reklamowych, archiwizacyjnych,

c) wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego prywatne lub publiczne zapoznanie się treścią, wprowadzanie do sieci komputerowej, wprowadzanie do baz danych,

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy zainteresowany miał dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w dowolnym miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet w ramach technik informatycznego zwielokrotniania) oraz jakichkolwiek publikatorów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych w każdej technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem wszelkich systemów i urządzeń w tym przenośnych,

e)  publiczne wykonywanie,

f) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń umożliwiających przechowywanie i odczytywanie treści w systemie plików, dotyczy to wszystkich urządzeń mobilnych i urządzeń do ich obsługi),

g) publiczne i prywatne wystawianie,

h) publiczne i prywatne wyświetlanie,

i) przedruk, dowolne kopiowanie i rozpowszechnianie w tym udzielanie w tym zakresie sublicencji (w tym dokonanie uprawnienia publicznego na podstawie oświadczenia).

11) Redaktor Naczelny ma prawo żądać od Autora zmiany licencji na wyłączną, jako warunek publikacji tekstu, jednakże w takim przypadku Autorowi może przysługiwać wynagrodzenie ustalone przez Redaktora naczelnego.

12) Intellectual Property: The Site and its original content, features and functionality are owned by Fundacja Pisanie Książek and are protected by international copyright, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws.  Except where otherwise noted (all contents without „Kultura” – „Culture”), press releases published on this site are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

13) Links To Other Sites – our Site may contain links to third-party sites that are not owned or controlled by Fundacja Pisanie Książek, and has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party sites or services.

14) We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms of Service by posting the updated terms on the Site. Your continued use of the Site after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms of Service.

15) Please visit and review this Agreement periodically for changes. If you do not agree to any of this Agreement or any changes to this Agreement, do not use, access or continue to access the Site or discontinue any use of the Site immediately. If you have any questions about this Agreement, please contact us (email).

16) For any content that you submit, you give us permission to use such content. You hereby grant to Fundacja Pisanie Książek a royalty-free, irrevocable, perpetual, worldwide, exclusive, and fully sublicensable license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, incorporate into other works, distribute, perform, display, and otherwise exploit such content, in whole or in part in any form, media or technology now known or later developed.

VI. Zastrzeżenia

1) Redakcja ma prawo zmienić niniejszy regulamin w sposób dowolny. Wszyscy korzystający z Portalu zobowiązują się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące zapoznać się z regulaminem pod kątem wprowadzanych zmian. Użytkownicy godzą się na dowolne zmiany niniejszego regulaminu, a wersją aktualną i obowiązującą jest wersja aktualnie znajdująca się na portalu (w kopii) i w oryginale z podpisem Redaktora Naczelnego w Redakcji portalu. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub różnic – wszystkie kwestie rozstrzyga Redaktor Naczelny, a z tego tytułu nikomu nie przysługuje żadne roszczenie.

2) Właściciel ma prawo dokonać zawieszenia lub zaprzestania udostępniania usług Serwisu, z tego powodu Użytkownikom, Współpracownikom i Autorom nie przysługują żadne roszczenia.

3) Niedozwolone jest umieszczanie treści o wymowie seksualnej, rasistowskiej, nawołującej do nienawiści, lub czynienia w jakikolwiek sposób krzywdy, lub naruszania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

4) Autorzy i Współpracownicy mają prawo do publikowania do 5 zdjęć w ramach tekstu. Jeżeli to uczynią, publikowane przez nich zdjęcia traktuje się, jako teksty. Warunkiem publikacji zdjęć, jest posiadanie do nich praw autorskich.

5) Autorzy/Współpracownicy i użytkownicy mają prawo do publikowania linków do niezastrzeżonych treści zewnętrznych w tym linków Video.

6) Dopuszczalna jest krytyka w rozumieniu prawa do krytyki prasowej.

7) Zakazuje się publikacji wyroków sądowych i decyzji administracji publicznej, jeżeli nie dotyczą one bezpośrednio Autora lub jego interesu prawnego. Jednakże nawet w takim przypadku Autor jest zobowiązany zasłonić własnoręczny podpis sędziego lub urzędnika oraz jego dane osobowe.

8) Autor/Współpracownik lub Użytkownik wyręczy właściciela Serwisu w razie jakichkolwiek roszczeń osób lub podmiotów trzecich związanych z opublikowanymi tekstami lub komentarzami w procesie sądowym i z tytułu zasądzonego odszkodowania z jakiejkolwiek przyczyny do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie jednego miliona złotych zero groszy), lub wyższej w razie poważniejszych naruszeń. Zobowiązanie powyższe dotyczy także postępowania prowadzącego do ugody.

9) Użytkownicy Serwisu i subskrybenci Newslettera Serwisu, godzą się, że istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu (przypadkowego ujawnienia) danych osobowych Subskrybentów Newslettera w zakresie adresów email i/lub IP – w kręgu użytkowników Portalu.  Każdy z subskrybentów, może zrezygnować, lub ograniczyć subskrypcję – po kontakcie email z redakcją Portalu, na adres email podany w zakładce kontakt.

10) Portal zawiera treści wymagające od czytelników inteligencji, krytycyzmu i poczucia humoru. Mogą się zdarzyć treści wymagające tolerancji dla kontekstowego użycia bogactwa języka polskiego w pełnej kwiecistości jego semantycznego bukietu. Użytkownicy godzą się na konieczne uproszczenia i skróty myślowe oraz stosowanie innych form języka polskiego (w tym takich, które przez niektóre osoby mogą być uważane za wulgarne bądź obraźliwe), w każdym przypadku gdy celowe jest to dla zilustrowania rangi problemu w treści.

11) Użytkownik korzystający z portalu i zawartych w nim treści, w tym każda osoba która darmowo pobrała pliki PDF z miesięcznikiem „Obserwator Polityczny” ze strony portalu – korzysta z nich na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, w tym zrzeka się prawa do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu jakichkolwiek skutków wynikających z używania ww. plików jak również jakichkolwiek szkód lub strat osobistych doznanych w wyniku zapoznania się z przedstawionymi w nich twierdzeniami.

12) Użytkownik portalu w tym użytkownik wprowadzający komentarz pod dowolnym wpisem godzi się na ujawnienie swoich danych osobowych innym użytkownikom portalu, w szczególności tym na których komentarze odpowiada. W zakres udostępnianych danych wchodzą: adres email, adres internetowy i inne dane automatycznie udostępniane przez serwis WordPress.org (szczegóły tutaj w j. ang. „Comments in WordPress”) jak również inne dane udostępnione przez użytkownika.

13) Czasopismo stanowiące miesięcznik ogólnoinformacyjny „Obserwator Polityczny” jest udostępniane bez ograniczeń zweryfikowanym użytkownikom portalu w ramach programu lojalnościowego promocji czytelnictwa. Wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o przyznanie hasła dostępowego w redakcji portalu. Redakcja ma prawo odmówić dostępu bez podania przyczyny.

VI*. Ograniczenia nadzwyczajne dotyczące komentarzy użytkowników portalu [1.10.2016r.]

1) Ze względu na zmianę linii orzeczniczej Sądów w Rzeczpospolitej Polskiej, należy uwzględnić, że obecnie (od 30.09.2016r.) ciężar dowodu spoczywa na wydawcy/redakcji portalu pozwanego o ochronę dóbr osobistych – pozwany wydawca/redaktor strony internetowej – a nie powód – musi dowieść, że nie wiedział o bezprawnych wpisach na dany temat, zanim został o nich powiadomiony.

2) Mając na uwadze powyższe wprowadza się zaostrzony tryb moderowania komentarzy. Zamieszczenie komentarza będzie wymagało rejestracji na portalu i podania adresu email oraz jeżeli będzie taka potrzeba – także spełnienia innych wymagań, które mogą pojawić się ze względów ostrożnościowych.

3) Dotychczasowe postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do swobody zamieszczania komentarzy interpretuje się w ten sposób, że redakcja ma pełną swobodę w moderacji komentarzy bez potrzeby informowania o tym kogokolwiek.

4) Użytkownik portalu w tym użytkownik wprowadzający komentarz pod dowolnym wpisem – NIE MOŻE ODNOSIĆ SIĘ W SWOIM KOMENTARZU DO OKREŚLONYCH OSÓB – IDENTYFIKUJĄC JE ZA POMOCĄ TOŻSAMOŚCI, CECH INDYWIDUALNYCH LUB OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCYCH NA TOŻSAMOŚĆ.

5) Zostanie udostępnione forum o charakterze zamkniętym, wymagające logowania, gdzie użytkownicy portalu w tym użytkownicy wprowadzający komentarz pod dowolnym wpisem, będą mogli wypowiadać się na innych zasadach, niż określone w niniejszym regulaminie.

6) Każdy użytkownik portalu w tym użytkownik wprowadzający komentarz pod dowolnym wpisem MA OBOWIĄZEK bezzwłocznie poinformować redakcję portalu – wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: obserwatorpolityczny@obserwatorpolityczny.pl – jeżeli stwierdzi naruszenie niniejszych ograniczeń nadzwyczajnych dotyczących komentarzy użytkowników portalu – umieszczonych w regulaminie 1.10.2016r.

VI**. Klauzula informacyjna [22.01.2017r.]
1. Niniejszy portal i czasopismo nie są przewidziane do wykorzystywania przez osoby (w tym dzieci), których jakiekolwiek cechy fizyczne, sensoryczne lub umysłowe jak i brak doświadczenia lub wiedzy uniemożliwiają im krytyczną percepcję rzeczywistości.
2. Portal i czasopismo są przeznaczone dla pełnoletnich użytkowników.
VII. Wynagrodzenie Autorów

1) Redaktor Naczelny może zarejestrowanym Autorom przekazać zapłatę za teksty umieszczone w portalu, samodzielnie ustalając kwotę i częstotliwość wynagrodzenia. Wypłata środków będzie realizowana zgodnie z polskim prawem, na podstawie umowy z uwzględnieniem odliczenia obciążeń podatkowych od wypłacanej kwoty.

2) Redaktor Naczelny może na żądanie zarejestrowanego Autora/Współpracownika przydzielić mu skrzynkę poczty elektronicznej w domenie Portalu.

3) Regulamin dostępności i korzystania ze skrzynki poczty elektronicznej będzie przekazany każdorazowo użytkownikowi skrzynki. Redakcja, ani Właściciel Portalu nie ma dostępu do treści wiadomości email użytkowników na przydzielonych kontach. Zagadnienia te regulują postanowienia podmiotu dotaczającego usług hostingowych (aktualnie jest to firma home.pl sp.j. – wszelkie informacje pod linkiem). Użytkownik konta email ma świadomość, że zmiana dostarczyciela usług platformy hostingowej może spowodować bezwarunkową utratę przydzielonego konta.

VIII. Postanowienia końcowe – darowizny i inne zagadnienia

1)      Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści zamieszczonych w Portalu lub przechowywanych na skrzynkach pocztowych przydzielonym Autorom/Współpracownikom.

2)      Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie serwisu internetowego będącego częścią Portalu.

3)      We wszelkich sprawach związanych z działaniem Portalu rozstrzyga osobiście Redaktor naczelny, z poszanowaniem przepisów Ustawy o prawie prasowym i innych przepisów właściwych dla świadczenia usług drogą elektroniczną.

4) Użytkownicy, Współpracownicy i Autorzy nie wyrażą sprzeciwu na publikację swoich treści w przypadku zbycia serwisu obserwatorpolityczny.pl innej osobie fizycznej lub prawnej, zdarzenie to nie przerywa zobowiązań licencyjnych.

5) Jedynym oficjalnym kanałem kontaktu z redakcją Portalu za pomocą kanałów elektronicznych jest kontakt mailowy poprzez pocztę: obserwatorpolityczny@obserwatorpolityczny.pl, wszelkie inne adresy mailowe w tej lub innych domenach należących do Portalu nie są kontaktem z redakcją.

6) Wszelkie oświadczenia woli w imieniu redakcji Portalu mające walor zobowiązania finansowego wymagają potwierdzenia osobistego Redaktora naczelnego, udzielonego pisemnie z pieczęcią Właściciela Portalu.

7) Kontakt na osobę Redaktora naczelnego podano na zakładce „Redakcja”.

8 ) Jeżeli od ostatniego logowania upłynęło co najmniej 6 miesięcy, redakcja ma prawo skasowania konta, komentarzy i wszelkich treści jak również usunięcia przyznanego konta mailowego bez podania przyczyny i zawiadamiania użytkownika.

9) Redakcja nie archiwizuje danych zamieszczanych w Portalu i na kontach mailowych powierzonych Autorom/Współpracownikom. Z tego powodu nie ma jak ich odtworzyć w razie utraty. W takim przypadku użytkownikom nie przysługuje żadne odszkodowanie.

10) Każdy udzielający wsparcia na rzecz portalu „Obserwatorpolityczny.pl”, przyjmuje do wiadomości, że jego datek (wpłata) stanowi darowiznę dla Fundacji „Pisanie książek” zarejestrowaną pod numerem KRS 0000407121 na program Fundacji pt.: „Obserwatorpolityczny.pl”. Każda darowizna, przekazywana za pomocą modułu transakcyjnego umieszczonego na portalu jest obsługiwana przez pośrednika – firmę Dotpay S.A. Dokonujący darowizny wraz z jej dokonaniem akceptuje regulaminy ww. firmy dostępne tutaj. Przy czym, w szczególności przyjmuje do wiadomości i nieodwołalnie godzi się, na opłatę transakcyjną za pośrednictwo (prowizję) w przekazaniu darowizny pobieraną przez firmę Dotpay S.A – o którą są pomniejszane przekazywane przez niego środki dla Fundacji „Pisanie książek”. Oznacza to, że każda darowizna przekazywana w ten sposób dla Fundacji „Pisanie książek” zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z odrębnej umowy pomiędzy firmą Dotpay S.A., a Fundacją „Pisanie Książek”. Darczyńca dokonując darowizny za pośrednictwem modułu transakcyjnego, godzi się na pomniejszenie swojego datku (wpłaty) o stosowną część procentową, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń względem Dotpay S.A. oraz Fundacji „Pisanie książek” w przypadku pomylenia się przy dokonywaniu darowizny, co do jej adresata, kwoty lub waluty. Darowizny nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem wyjątkowych przypadków po uzgodnieniu z Zarządem Fundacji „Pisanie książek”, jednakże nawet w przypadku zwrotu darowizny – darczyńca nigdy nie ma prawa domagać się zwrotu ujawnionej mu przez Fundację części prowizyjnej przypadającej na kwotę jego darowizny.

10a) Skreślony 2.09.2016r.

10b) Uwaga! W przypadku dokonywania darowizny przez Dotpay, kwota do zapłaty zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu ogłoszonego przez NBP. Ta okoliczność i jej skutki rodzi osobne skutki faktyczne i prawne, na które darczyńca godzi się bez protestu, poprzez fakt dokonania darowizny. Różnica wynikająca z przewalutowania kwot nie podlega zwrotowi w żadnym czasie. Darczyńca godzi się bez protestu, żeby ewentualny zwrot kwoty darowizny dokonał się w walucie polskiej lub poprzez przewalutowanie zlecone w miejscu i czasie przez Zarząd Fundacji. Z tytułu ewentualnych różnić pomiędzy kwotą darowaną, a kwotą zwróconą – po potrąceniu kosztów transakcyjnych i innych związanych z systemem Dotpay i przewalutowaniem – darczyńcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Fundacji i wszelkich uczestników procesu pośrednictwa finansowego przekazywania i zwracania darowizny.

11) UWAGA:

KAŻDY DOKONUJĄCY REJESTRACJI UŻYTKOWNIK, AKCEPTUJE FAKT, ŻE JEDYNYM SPOSOBEM SKUTECZNIE DOKUMENTUJĄCYM JEGO KONTAKTY Z REDAKCJĄ (M.IN PRAWO DO NICKU TJ. PSEUDONIMU I OPATRZONYCH NIM TEKSTÓW) JEST KONTAKT MAILOWY Z PIERWOTNIE PODANEGO ADRESU EMAIL UŻYTKOWNIKA (ADRESU NA KTÓRY NASTĄPIŁA REJESTRACJA). REDAKCJA NIE PRZYJMIE DO WIADOMOŚCI ROSZCZENIA DO ZAREJESTROWANEGO KONTA W SERWISIE OBSERWATORPOLITYCZNY.PL JEŻELI KONTAKT NIE NASTĄPI Z PIERWOTNIE PODANEGO ADRESU EMAIL.

12) Każdy może nieodpłatnie i bez indywidualnej zgody dowolnie kopiować teksty stanowiące artykuły na niniejszym portalu, a następnie dowolnie je rozpowszechniać – za podaniem źródła.

13) Zakazane jest kopiowanie części zdjęć udostępnianych na portalu (podpisanych jako www.sxc.hu) bez zgody redakcji, z wyjątkiem kopiowania  całych wydań miesięcznika „Obserwatorpolityczny.pl”  lub poszczególnych tekstów za pośrednictwem modułu generującego.

14) Wszelkie prawa zastrzeżone © Dozwolone jest dowolne kopiowanie, drukowanie i dalsze bezpłatne rozpowszechnianie miesięcznika lub poszczególnych artykułów. Materiały prasowe udostępnia się na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

15) Uwaga – dział Kultura (kategoria wpisów tekstowych na portalu) nie zawiera treści będących materiałem prasowym i wszelkie prawa w zakresie umieszczonych tam treści są zastrzeżone na rzecz Autorów, chyba że zastrzeżono inaczej.

Ostatnie 7 dni

 • Społeczeństwo Dane wrażliwe – czyli jakie?

  Dane wrażliwe – czyli jakie?

  Nie wszystkie dane osobowe są traktowane przez prawo w ten sam sposób. Szczególnej ochronie podlegają te, tzw. wrażliwe, których katalog zdecydowała się jeszcze poszerzyć Unia Europejska. Jakie dane zalicza się do tej kategorii i co z tego wynika – wyjaśnia ekspert ODO 24. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem do tzw. danych wrażliwych zalicza się te, umożliwiające określenie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądy polityczne, przekonania religijne albo światopoglądowe oraz przynależność wyznaniową, partyjną czy związkową. W tej kategorii mieszczą się ponadto […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Neoliberalny kapitalizm nie zapewni lepszej przyszłości naszym dzieciom…

  Neoliberalny kapitalizm nie zapewni lepszej przyszłości naszym dzieciom…

  Neoliberalny kapitalizm nie zapewni lepszej przyszłości naszym dzieciom, o ile je w ogóle będziemy mieli. Dzisiaj posiadanie dzieci to przywilej, chyba że ktoś traktuje potomków jako przypadkowy element inwentarza. Niestety zdaje się, że ta ostatnia forma jest obecnie promowana przez nasze państwo, ale jest tak bardzo źle, że chyba lepsze jest takie rozwiązanie, niż żadne. Trochę trwało i musiało przejść przez świat kilka kryzysów, żeby społeczeństwa zaślepione blaskiem dużych telewizorów LCD zrozumiały, że rzeczywistość się zmieniła i już nie wystarcza […]

  Czytaj więcej →
 • Wojskowość Coraz więcej mundurowych przerywa milczenie… i co z tego?

  Coraz więcej mundurowych przerywa milczenie… i co z tego?

  Źle się dzieje w służbach mundurowych Rzeczpospolitej w epoce dobrej zmiany. Coraz więcej mundurowych przerywa milczenie, na tematy bieżące, które dotyczą ich bezpośrednio jak i generalnie problemów struktur w których służą. W państwie demokratycznym, gdzie Żołnierz jest również obywatelem – nie może być tak, żeby Wojskowi i przedstawiciele innych struktur mundurowych – nie mieli prawa do głosu. Formalnie taką rolę powinny pełnić środowiska grupujące przedstawicieli tych środowisk. Jednak w naszym kraju w ramach ogólnego braku szacunku do autorytetów, władza nie […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Nie słyszeli chociaż słyszeli?

  Nie słyszeli chociaż słyszeli?

  Jak rząd, który z takimi sukcesami „wyjaśnia” wypadek komunikacyjny, ma skutecznie wyjaśnić wypadek lotniczy pod Smoleńskiem? Generalnie to jedne wielkie pasma równoległych sukcesów, albowiem z tego co widzimy na ekranach naszych telewizorów wynika, że trzy sprawy są znakomicie wyjaśniane. Mówimy o sukcesie związanym z wyjaśnieniem kolizji, czy też wypadku z jednym z panów ministrów, wypadku z panią premier w osobie własnej oraz o dramatycznej katastrofie pod Smoleńskiem. Wiadomo, że jest komisja do wyjaśnienia tej katastrofy i wiadomo, że pracuje ona […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura A zima XXVI

  A zima XXVI

    2017.02.17 Poznań dziś zima za porządki od samego rana tu szaro tam buro ogólnie wszędzie zimowy brud a śniegu mało a śniegu skąpo zakryć nie da rady zamalować nie ma jak a wiatr cicho siedzi a wiatr ani śmie nie zamiecie nie wyprzątnie palcem nie tknie nic zima podumała pomyślała i dalejże za sprzątanie czego śnieg nie skryje czego wiatr nie zwieje może deszcz deszcz zmyć zdoła wszystko spłynie wszystko wsiąknie i znów świat zacznie pięknie lśnić tęskniąc za […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Lewico – zdechłaś i zgniłaś? Na nędznym nawozie kiełkują głównie chwasty

  Lewico – zdechłaś i zgniłaś? Na nędznym nawozie kiełkują głównie chwasty

  Lewico – gdzie jesteś? W grobie! Zdechłam sobie i zgniłam! Tyle o lewicy. Nie ma jej w Polsce, nie istnieje, jest poza jakimkolwiek marginesem. Nie ma idei lewicowej. Nie ma myśli lewicowej (poza kilkoma szlachetnymi wyjątkami). Nie ma liderów lewicy. A na nędznym nawozie kiełkują tylko chwasty. Ewentualnie pojawiają się para-lewice, których lepiej nawet nie opisywać ze względu na szacunek do Czytelników i Czytelniczek. Co się takiego stało, że w Polsce nie ma lewicy? Powiedzmy więcej – co się takiego […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Prawda nas upokorzy

  Prawda nas upokorzy

  Prawda nas upokorzy. Nie jest dobrze słuchać prawdy o sobie, zwłaszcza jeżeli przez lata karmiło się uszy kłamstwami i jeszcze do tego filtrowało je przez różowe okulary. Obecnie jesteśmy na skraju nowego horyzontu zdarzeń, który będzie się o nas upominał w ramach Unii Europejskiej, NATO i sytuacji regionalnej. W najbliższym czasie usłyszymy dużo gorzkich słów na temat naszego kraju, w znacznej mierze prawdziwych. Prawdopodobnie prawda, którą usłyszymy – nas upokorzy. Właśnie dlatego będzie to g. prawda dla naszych elit rządzących. […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju W ciągu 27-iu lat transformacji nie udało się nam wzmocnić państwa

  W ciągu 27-iu lat transformacji nie udało się nam wzmocnić państwa

  Podsumowując naszą transformację, nie da się postawić jednoznacznej oceny. Są sukcesy i osiągnięcia, są zmiany na lepsze, było kilka udanych reform, jednak również zmarnowano i po prostu nie wykorzystano wielu okazji. Jak również była prawdziwa masa wielkiego złodziejstwa. Stąd nie ma możliwości jednoznacznie podsumować tego okresu jedną oceną, to nie jest możliwe bez pogłębionej analizy i dyskusji. Dodajmy zwłaszcza dyskusji, ponieważ nie sposób ocenić tego okresu jednoosobowo, to już w ogóle nie jest możliwe. Można natomiast, a nawet jest naszym […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura No i poszła

  No i poszła

  Nie jest łatwo być matką. Szczególnie trudne jest to dla kogoś, kto nie bardzo matką chce być. Komu nie widzi się matkowanie. Bycie matką niesie bowiem ze sobą cały pakiet ograniczeń. Nie panuje się już nad swoim życiem. Trzeba się nim dzielić. Trzeba się poświęcać. Trzeba całość swojego życia oddać tak bardzo, że niemal nic nie pozostaje już dla siebie. Szybko przychodzi zmęczenie, irytacja. Człowiek jest nieustannie niedospany. Nie można robić już, co się chce. Ani kiedy się chce. Ani […]

  Czytaj więcej →
 • Historia Za brak pragmatyzmu płaci się poświęceniem

  Za brak pragmatyzmu płaci się poświęceniem

  Będąc Polakiem, musisz być gotowy do walki i poświęceń. Tego powinna nas nauczyć II-ga Wojna Światowa. Niestety, nie nauczyła nas najwidoczniej niczego, nawet już nie pamiętamy ani co do niej doprowadziło, ani jak ją przegraliśmy, jak również jak przegraliśmy w jej wyniku. Wielka porażka i żadnej nauki, żadnych wniosków, żadnych implementacji do rozwoju strategicznego państwa – zupełnie nic, a przetrwaliśmy biologicznie dzięki układowi sił międzynarodowych. Nie było w naszej historii większej katastrofy. Nie ponieśliśmy nigdy tak wielkich strat. Cudem przetrwaliśmy […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura Być kochanym – pozwól

  Być kochanym – pozwól

  Ona pierwsza To nie ty szukałeś miłość, ale to ona odnalazła ciebie. A tak naprawdę to nie tyle odnalazła, co ci się objawiła. Bo mogłaby cię odnaleźć tylko wówczas, dyby cię zgubiła. Tymczasem ona była tuż obok. Była zawsze. Tyle, ze tyś jej nie dostrzegał. Tyś jej nie zauważał. Nie ty wiec, lecz ona byłą pierwsza. Miłość. Miłość była tuż obok. Towarzyszyła ci przez całe twe życie. Ale jej to nie wystarczało. Wciąż szukała sposobności, aby wejść z tobą w […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Pokój poprzez siłę? Czyli PAX AMERICANA dla świata?

  Pokój poprzez siłę? Czyli PAX AMERICANA dla świata?

  Pan Donald Trump coraz bardziej zaciekawia świat. Jego najnowsze wypowiedzi o tym, że Paryż już nie jest tym, czym był – to esencja prawdy o naszej rzeczywistości. Dokładnie tak nas widzą. Europa jest postrzegana przez pryzmat katastrofy jaką stanowi niekontrolowany napływ nielegalnych imigrantów. Ilość i skala zagrożeń dla społeczeństw i państw, wynikających z pojawienia się ludności inno-kulturowej, nie mającej żadnych szans na integrację i będącej obciążeniem dla systemów socjalnych jest szokująca. Prędzej czy później ujawnią się problemy w takiej skali, […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Jakie okoliczności wypadku pani Beaty Szydło spowodowały utajnienie śledztwa?

  Jakie okoliczności wypadku pani Beaty Szydło spowodowały utajnienie śledztwa?

  Jakie okoliczności wypadku pani Beaty Szydło spowodowały utajnienie śledztwa? Pani premier Beata Szydło blisko trzy godziny zeznawała w Prokuraturze w Krakowie, jako świadek w wypadku do jakiego doszło z udziałem jej limuzyny. Obrońca rzekomego sprawcy był na miejscu i teoretycznie, zgodnie z procedurą karną powinien mieć prawo w tym przesłuchaniu (lub w jego części) uczestniczyć. To nie nastąpiło, w świetle ujawnionych wypowiedzi miało chodzić o zachowanie czystości zeznań uczestników postępowania. Jednakże to nie tłumaczy, jakie to okoliczności wypadku spowodowały, że […]

  Czytaj więcej →
 • Społeczeństwo Być kochanym – za darmo

  Być kochanym – za darmo

  Za darmo Miłość, ta prawdziwa, nie jest za coś. Miłość, ta prawdziwa jest za darmo. Miłość, ta prawdziwa, nie stawia warunków. Nie jestem kochany dlatego, że jestem mądry. Ty też nie za to jesteś kochany. Nie jestem kochany za to, że jestem piękny. Ty też nie za to jesteś kochana. Nie jestem kochany za to, co umiem. Ty także nie za to. Nie jestem kochany z powodu tego, co wiem. Ty także nie. Nie jestem kochany za to, jak się […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Nie pogarszajmy sami swojej pozycji

  Nie pogarszajmy sami swojej pozycji

  Nie pogarszajmy sami swojej pozycji. Nie dostarczajmy naszym przeciwnikom argumentów. Nie osłabiajmy się sami, jałowymi sporami. Nie zadłużajmy się bardziej, zwłaszcza za granicą. Nie dzielmy bardziej społeczeństwa. Nie marnujmy pieniędzy na wydatki, które nie generują stopy zwrotu lub oszczędności. Wydawajmy „z długu” tylko na inwestycje. Dbajmy o państwo. Nie mamy innego, a nawet to które mamy, może zostać nam odebrane. Jest na pewno lepsze niż żadne, postarajmy się żeby było jeszcze lepsze. Wymaga to dużo wysiłku, jednakże nie jest niemożliwe. […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Geopolitycznie jesteśmy skazani na samotność i przegraną w obecnym stanie rzeczy

  Geopolitycznie jesteśmy skazani na samotność i przegraną w obecnym stanie rzeczy

  Trzeba sobie uświadomić raz na zawsze, że geopolitycznie – w tym położeniu i w tym układzie sojuszy, a w szczególności przy tej sprzeczności interesów – jesteśmy skazani na samotność. W dalszej kolejności, również jesteśmy skazani na przegraną w obecnym stanie rzeczy. Historia Polski to przerywane continuum. Odrodzenie państwa w 1918 roku to był cud, którego nie zaznało zbyt wiele narodów okradzionych i zniewolonych przez sąsiadów, a zgubionych przez własne elity. II Wojna Światowa, była dla nas geostrategicznym sprawdzianem, którego nie […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura A zima XXV

  A zima XXV

    2017.02.16 Poznań zimo zimo moja zimo czy aby już odchodzisz czy aby dajesz wiośnie pola czy teraz już ze słońcem dzień każdy zaczniesz zimo zimo moja zimo gdy cię nie ma jeszcze tęsknią wszyscy pytają kiedy dziwią się że nadal bez śniegu gdy już w końcu narzekają że ślisko biadolą że zimno mroźno i w ogóle nic nikomu nie pasuje zimo zimo moja zimo a ja lubię kiedy śniegiem ty obficie kiedy mróz taki że skrzypi pod butami kiedy […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power Nie sra się we własne gniazdo

  Nie sra się we własne gniazdo

  Znowu pojawiają się głosy tzw. środowisk i autorytetów, które zaczynają tworzyć medialny klimat do potrzeby nałożenia sankcji w ramach Unii Europejskiej na Polskę. Trudno jest to określić inaczej, niż działalnością antypaństwową. Zajmują się tym obcokrajowcy, bo plucie na Polskę staje się modnym i nośnym tematem. Zajmują się tym, także i Polacy, czego po prostu nie da się zrozumieć. Nie sra się we własne gniazdo! Nawołujących w Unii Europejskiej do nałożenia sankcji na Polskę trzeba zapamiętać i w odpowiednim momencie przypomnieć […]

  Czytaj więcej →
 • Cytaty Ogólna Ludzcy panowie

  Ludzcy panowie

  Nie ma to jak wygarnąć prawdę. Pan prezes wygarnął wczoraj w Sejmie prawdę opozycji. Zrobił to wyjątkowo skutecznie. Opozycja jak rządziła, anihilowała ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących i kazała im wygrać wybory – jak pięknie podsumował pan prezes – wygrali. To wyczerpuje wszelkie dywagacje, pan marszałek Kuchciński został obroniony na stanowisku. W Demokracji liczy się matematyka, kto ma więcej – ten rządzi. Obecna opozycja nie może udawać, że tego nie rozumie. Żadne dąsania się i twierdzenia o wyższości moralnej – […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power Jak mogą potraktować nas Francuzi czyli „Caracale” , „widelec” i „Mistrale” za 1 Euro?

  Jak mogą potraktować nas Francuzi czyli „Caracale” , „widelec” i „Mistrale” za 1 Euro?

  Amerykanie wycofują się z Europy. Zaczynają mowić o pozbyciu się aktywów, które przynoszą straty. Jedną z możliwości jest sprzedaż dużej firmy samochodowej, która od lat należy do gigantycznego koncernu samochodowego w USA. Jednym z potencjalnych nabywców jest inna również gigantyczna firma samochodowa (i nie tylko) z Europy, a konkretnie z Francji. Mieliśmy wspaniałą historię współpracy z Francją w okresie międzywojennym i wcześniej. Okres wielkiej transformacji ustrojowej jaka jest przeprowadzana w Polsce od końca lat 90-tych XX wieku, to również czas współpracy. […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Oparcie porządku międzynarodowego na prawie zawsze było iluzoryczne

  Oparcie porządku międzynarodowego na prawie zawsze było iluzoryczne

  Oparcie porządku międzynarodowego na prawie, zawsze było iluzoryczne. Konsensualne umowy i poszanowanie wzajemne, nie mają innej wartości niż siła jaka stoi za partnerami. Ewentualnie liczy się jeszcze status quo, tj. sytuacja względnej równowagi, gdzie opłaca się nawet największym, wspierać poszanowanie prawa – wobec najmniejszych. Wówczas wszyscy na tym zyskują, oczywiście wielcy – najwięcej, a mniejsi mogą istnieć na formalnie symetrycznych warunkach. Chociaż oczywiście relacje pomiędzy podmiotami o różnych potencjałach, nigdy nie były, nie są i nie będą symetryczne. Żadne prawo […]

  Czytaj więcej →
 • Wojskowość Strzelnica w każdej gminie i poligony w powiatach!

  Strzelnica w każdej gminie i poligony w powiatach!

  Pomysł na to, żeby w każdej gminie samorząd zorganizował strzelnicę jest doskonały. Można go twórczo rozbudować, przez postulat poligonów w powiatach. Nie muszą być duże i nie byłyby to prawdziwe poligony, chodzi bardziej o miejsce gdzie w sposób zorganizowany byłyby możliwe ćwiczenia w terenie. W warunkach armii weekendowej, bardziej byłaby to zabawa i ćwiczenia organizacyjno-fizyczne, niż jakakolwiek taktyka. Jednak z punktu widzenia pojedynczego człowieka możliwość wytarzania się w błocie, wykąpania w rzece lub okopania się saperką w szczerym polu – to […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Nikt się nie spodziewał że Amerykanie będą dążyli do upadku NATO i Unii Europejskiej?

  Nikt się nie spodziewał że Amerykanie będą dążyli do upadku NATO i Unii Europejskiej?

  Zachód jest w dziwnej sytuacji. „Kolonia” dziwi się, że „metropolia” jej nie chce! Europa uzależniona od końca ostatniej wojny – od Ameryki, nagle usłyszała prawdę o sobie. Dowiedzieliśmy się, że obrona jest kosztowna i się nie dokładamy, tyle ile byśmy mogli, a na pewno mniej niż powinniśmy.  Co więcej i to w ogóle pokazuje, że rządzące nami dotychczas elity, to najdelikatniej mówiąc grupa lekkoduchów – okazało się, że Ameryka postrzega Unię Europejską jako globalnego konkurenta. W szczególności poprzez pryzmat Euro, […]

  Czytaj więcej →
 • Polityka Czy pan prezes wprowadza dobrą zmianę pilarką mechaniczną – Polska w trocinach?

  Czy pan prezes wprowadza dobrą zmianę pilarką mechaniczną – Polska w trocinach?

  Dzieje się w naszym kraju dobra zmiana. Na wielu frontach jednocześnie, w zasadzie zmiany dotykają całego kraju, wszelkich dziedzin życia i funkcjonowania społeczeństwa. mamy zmiany spektakularne jak w Trybunale Konstytucyjnym, wizerunkowo-kadrowe jak w telewizji już chyba narodowej, jedynie słuszne jak w wojsku i innych instytucjach mundurowych. Mamy także i ważne zmiany dotyczące swobody zakupu niektórych medykamentów. Miło, że nasza władza się troszczy o Kobiety i nie pozwala, żeby zbyt pochopnie nałykały się medykamentów. Jest jednak jeszcze jedna zmiana, która zadziwia […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura A zima XXIV

  A zima XXIV

    2017.02.15 Poznań zima dziś wiosną pachnie zima dziś wiosną śpiewa zima dziś wiosną tańczy   co za słońce co za dnia radość jakie ptasie śpiewy   zima dziś z zimy ma niewiele błękit nieba głęboki a słońce och słońce słońce pełną gębą   i ciepło och jak ciepło ciepło rozkosznie ciepło radośnie wiosennie ciepło

  Czytaj więcej →
 • Polityka Chaos i burdel

  Chaos i burdel

  Ma rację Grzegorz Sroczyński, zapewne nie po raz pierwszy, że skrócony opis rządów PiS dałoby się zamknąć w dwóch słowach. Biorąc pod uwagę miniony okres rządów (nieomal)Prawa i (raczej Nie)Sprawiedliwości to mamy Chaos i burdel II. Ponieważ większość obywateli, (czasem to sądzę że nieomal wszyscy) nie są w stanie ogarnąć całości spraw społeczno-ekonomicznych, skupiają się na rzucanych im przed oczy elementach, wabikach, skandalikach. Umyka im sedno spraw, często umyślnie przysłonięte rzeczywistą lub spreparowaną sensacją. O ile jednak w swoim tekście […]

  Czytaj więcej →
 • Ekonomia Centra i parki handlowe podbijają mniejsze miasta

  Centra i parki handlowe podbijają mniejsze miasta

  W 2017 roku budowa centrów handlowych jeszcze mocnej skoncentruje się na mniejszych miejscowościach – wynika z analiz ekspertów Grupy Real2B. Rozpoczęty w ciągu ostatnich dwóch lat trend utrzymają dwa czynniki: wzrost zamożności Polaków i uruchomione dotacje unijne. Pierwszy z nich ma wpływ na wysoki indeks siły nabywczej mieszkańców mniejszych miejscowości oraz decyzję o migracji mieszkańców z centrum miast na obrzeża aglomeracji. Drugi stanowi ogromny zastrzyk gotówki na rozbudowę infrastruktury drogowej. Z informacji zawartych w raporcie PRCH Retail Research Forum, I […]

  Czytaj więcej →
 • Ogólna Technologia Podstawową wadą Internetu jest to że daje odpowiedzi tylko na to czego się szuka

  Podstawową wadą Internetu jest to że daje odpowiedzi tylko na to czego się szuka

  Podstawową wadą Internetu jest to, że daje odpowiedzi tylko na to czego się szuka. Trzeba wiedzieć czego się chce, żeby to znaleźć. Pozwala to na fantastyczną manipulację, poprzez zarządzanie wynikami wyszukiwania, czy jak kto woli w ogóle zarządzaniem i limitowaniem dostępu do treści w Internecie. Zarazem jednak, właśnie to co postrzegamy tutaj jako wadę, jest gwarancją ludzkiej wolności w Internecie. Czym byłaby siec, gdyby była na niej tylko jeden portal w którego katalogu byłoby wszystko? Już to wymyślono i nazywa […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power Czy można popełnić więcej błędów używając niepotrzebnej retoryki?

  Czy można popełnić więcej błędów używając niepotrzebnej retoryki?

  Przypadki pana Ministra Spraw Zagranicznych i pana Ministra Obrony Narodowej w kontekście wypowiedzi, a nawet dyskusji podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, to pokaz jak nie należy robić dyplomacji. Co więcej jak nie należy popełniać błędów, a nawet jeszcze więcej błędów, używając niepotrzebnej retoryki. W pierwszym przypadku słynnej już polemiki pana Ministra Spraw Zagranicznych z panem Fransem Timmermansem, mieliśmy do czynienia z klasycznym „wypuszczeniem”. Pan Minister dał się wciągnąć w dyskusję poboczną i sam posłużył się argumentem, który interlokutor wykorzystał przeciwko niemu. […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura Mew poranny śpiew

  Mew poranny śpiew

    2017.02.18 Poznań trudno uznać za najpiękniejszą z ptasich arii melodii nie uświadczysz wciąż tylko ten uciążliwy skrzek ucho twe drażni nieustannie   gdy jednak zimą o świcie mewy budzą cię zza okna może to być nieśmiała pierwsza przedwiośnia oznaka   czas zatem wstać rozejrzeć się za wiosną choćby płochą daleką choćby taką na chwilę taką na dziś   zaspaną spłukaną deszczem taka bez słońca a przecież a jednak nieco cieplejszą niż poranki zimowe niż mroźne dnie

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Machina kapitalizmu oliwi się krwią, łzami i potem wyzyskiwanych robotników

  Machina kapitalizmu oliwi się krwią, łzami i potem wyzyskiwanych robotników

  Machina kapitalizmu oliwi się krwią, łzami i potem wyzyskiwanych robotników. Neoliberalizm stworzył kolorowaną przykrywkę na brutalność kapitalizmu, w postaci pop-kultury i tego wszystkiego, co się z nią wiąże. Pustka, pozorność, bylejakość, powtarzalność i zawsze wyzysk, to fundament, na którym opiera się kapitalizm, nieprzerwanie – od czasów feudalnych. Stworzenie systemu, w którym kilka osób ma więcej majątku, niż kilka miliardów ludzi. Jak również, ten majątek nielicznych bogatych, jeszcze szybciej przyrasta, niż powszechna zamożność, można nazwać tylko powszechnym wyzyskiem. Jednak w warunkach […]

  Czytaj więcej →
 • Soft Power Rok 2017 jest rokiem w którym musimy Rosję rzeczywiście kopnąć w tyłek

  Rok 2017 jest rokiem w którym musimy Rosję rzeczywiście kopnąć w tyłek

  Rok 2017 jest rokiem, w którym musimy Rosję rzeczywiście kopnąć w tyłek. Te słowa powiedział pewien amerykański polityk na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Monachium. W zasadzie nie da się tego skomentować inaczej, niż mówiąc – śmiało! Próbujcie! Tylko jest jeden problem. Po tej próbie, bez względu na jej wynik, prawdopodobnie nie będzie miał już kto odbudowywać (po raz kolejny) Warszawy, jak i Berlina. Być może nawet wielkie miasta na Zachodzie i Wschodzie USA pokryją się szklaną taflą, z której będą […]

  Czytaj więcej →
 • Paradygmat rozwoju Oni składają hołd sami sobie

  Oni składają hołd sami sobie

  Obserwując postępowanie i słuchając retoryki obozu dobrej zmiany, trzeba przyznać że większość tych ludzi zaszła już dalej, niż można to określić stanem wiary we własną propagandę. W sumie, gdyby tylko wierzyli we własną propagandę, to byliby względnie nieszkodliwi, ponieważ nie są przeważnie szczególnie inteligentni, a przewidywalność powoduje, że pozując można przy tym towarzystwie przetrwać. Jednak sytuacja jaka się wytworzyła w ostatnim roku, wyraźnie wskazuje na to, że ci ludzie – oczywiście nie wszyscy – składają hołd sami sobie. W zasadzie […]

  Czytaj więcej →
 • Kultura Nowy tomik wierszy „Jesienią zakochani”

  Nowy tomik wierszy „Jesienią zakochani”

  To zawsze radość wielka dla twórcy, gdy jego książka pojawia się drukiem. W każdym bądź razie ja cieszę się niezmiernie. To drugi tomik z moimi wierszami. Długo na niego czekałem. Poprzednia, „Krok po kroku”, ukazała się drukiem w roku 2011. Kolejna dziś przyszła właśnie kurierem wprost z wydawnictwa. Tomik ten składałem zresztą w tymżesz wydawnictwie kilka już lat temu. Jakoś jednak wtedy nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Aż tu nagle, tuż przed Sylwestrem minionego roku 2016, dostaję mail. W […]

  Czytaj więcej →
 • Cytaty Ogólna Przemówienie pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP w Monachium 2017

  Przemówienie pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP w Monachium 2017

  Przemówienie pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP na 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, to bardzo ciekawy i niesłychanie interesujący przykład podsumowania naszej współczesnej retoryki politycznej. Retoryki strachu i fikcji, co jest najciekawsze opartej na racjonalnych i przeważnie prawidłowo postrzeganych przesłankach. Całe przemówienie jest do przeczytania [tutaj]. Poniżej przeprowadzimy analizę tekstu, oczywiście subiektywną. Pan Prezydent rozpoczął od postawienia sobie pytania: „czy Zachód będzie w stanie przetrwać?”. Tłumaczy, to cytatem z klasyka literatury, którzy pogłoski o swojej śmierci uznał za przesadzone. Jest to piękna […]

  Czytaj więcej →