• 16 marca 2023
  • Ogólna

  Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2012

  • By krakauer
  • |
  • 24 września 2013
  • |
  • 2 minuty czytania

  W drukach sejmowych można znaleźć bardzo interesujący dokument: „Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2012”, to sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji Strategii Rozwoju Kraju, który zgodnie z art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po przyjęciu przez Radę Ministrów – premier – przekazuje Sejmowi. To bardzo ciekawe opracowanie przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest do pobrania tutaj.

  Warto zapoznać się z całością dokumentu, albowiem naprawdę jest bardzo ciekawy i doskonale przygotowany, dla tych z państwa, którzy chcą oszczędzić czas – warto, żeby się skoncentrowali na proponowanym poniżej subiektywnym doborze spraw, równie subiektywnie uznanych za kluczowe.

  Część „I. Budowa i wdrażanie systemu zarządzania rozwojem kraju” można sobie odpuścić, aczkolwiek co to jest „Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, Sprawne państwo” – powinno wiedzieć każde polskie dziecko. Jest to: „główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych).” [Informacja… s. 10].

  O wiele ciekawsza jest część „II. Działania podejmowane w 2012 r. w celu realizacji Strategii Rozwoju Kraju w ramach głównych dokumentów strategicznych”. Mamy tutaj omówioną sytuację makroekonomiczną w Polsce w 2012 r., a następnie realizację poszczególnych strategii tj. strategii „Europa 2020” w ramach Krajowego Programu Reform oraz kolejnych priorytetów Strategii Rozwoju Kraju jak: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; Rozwój obszarów wiejskich; oraz Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Każdy z celów jest bardzo interesująco i co najważniejsze syntetycznie omówiony, co jest bezpośrednią wartością dodaną – tego dokumentu do dyskusji publicznej. Jeżeli ktoś chce zobaczyć na co stawia kraj i co rzeczywiście robi rząd pana Tuska powinien sięgnąć do tych zapisów, można się jedynie dziwić, że rząd nie zrobił z tego „show”, albowiem tutaj rzeczywiście widać wysiłek, a jeżeli umiejętnie rozpisałoby się dziedzinowo jeszcze środki jakie i na co poszły – co jest częściowo zrobione w części „III. Finansowanie SRK 2007-2015”, to dysponowalibyśmy bardzo interesującym dokumentem, nad którym żaden polityk i dziennikarz nie mogą przejść obojętnie.

  Uwaga – tutaj nie ma wodotrysków, są konkretne zapisy potwierdzające realizację rzeczywistych działań, do każdego punktu właściwi ministrowie mogliby przedłożyć szafy dokumentacji, dlatego właśnie to co tutaj przedstawiono jest takie ważne i niesłychanie czytelne – to prawdziwa mapa drogowa po dokonaniach polskiej administracji.

  Warto przeczytać „8. Priorytet 6 SRK: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”, w szczególności warto zwrócić uwagę na Tabelę 1 na s. 93 „Zestawienie alokacji, wartości umów o dofinansowanie i wniosków o płatność w podziale na główne obszary wsparcia w ramach NSRO 2007-2013 wg stanu na 31.12.2012 r.” – z której wynika na co ile poszło pieniędzy: „Średnio w skali kraju wartość dofinansowania UE w podpisanych do końca 2012 r. umowach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 5 599 zł, uwzględniając zaś projekty realizowane na obszarze całego kraju wartość ta wynosi 6 127 zł.” [Informacja… s. 92]. Nieco dalej są pięknie i syntetycznie przedstawione fundusze unijne, współpraca międzynarodowa, cały szereg smaczków w pigułce, które warto znać. Za ten układ dokumentu i przedstawienie danych w postaci tak umiejętnej i czytelnej syntezy, sprawiającej że informację czyta się jak ciekawy artykuł a nie nudne i usypiające sprawozdanie, ktoś powinien dostać wysoką nagrodę w ministerstwie pani Bieńkowskiej!

  W kwestiach dotyczących finansowania we wspomnianej części trzeciej na stronie 105 mamy „Wykres 3. Procentowy udział wydatków budżetu państwa w 2012 r. na poszczególne priorytety Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, jest to wiedza wystarczająco o alokacji. Część IV, czyli „Podstawowe wskaźniki z realizacji SRK”, trzeba umieć czytać bo to ciekawa tabela opisująca całość w sposób naprawdę jak na standardy nudnych sprawozdań naszej administracji bardzo przejrzysty.

  Można gratulować rządowi, a w szczególności pani minister Bieńkowskiej tak udanego dokumentu, który w sposób finezyjny przekazuje bardzo dużo informacji – na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, bez fajerwerków, jak również co jest niesłychanie istotne i dobrze świadczy o pani minister – bez zadęcia polityczno-propagandowego. Z drugiej strony jednak szkoda, że poszczególne kwestie nie zostały w sposób odpowiednie naświetlone społeczeństwu, którego większość w ogóle nie wie że jest taka strategia i że się z niej rząd w jakikolwiek sposób sprawozdaje.